Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Kaakkois-Suomen pohjavesialueiden rajaukset ja luokitus tarkastetaan (Kaakkois-Suomi)

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on aloittanut pohjavesialueiden rajausten ja luokittelun tarkistamistyön. Tehtävä perustuu vuonna 2015 uudistettuun lakiin vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä. Uuden lainsäädännön myötä kaikki pohjavesialueet tullaan tarkastelemaan niiden suojelutarpeen ja vedenhankintakäyttöön soveltuvuuden kannalta uudelleen. Tavoitteena on selkeyttää pohjavesien suojelua ja täsmentää vesipuitedirektiivin edellyttämää pohjavesistä riippuvaisten maa- ja pintavesiekosysteemien huomioon ottamista. Rajaus- ja luokitustyön on tarkoitus valmistua vuoden 2019 loppuun mennessä.

Uusi E-luokka ja pohjavedestä riippuvaisten pintavesi- ja maaekosysteemien tunnistaminen

Pohjavedestä suoraan riippuvaisten pintavesi- ja maaekosysteemien tunnistamiseksi käydään maastossa tarkistamassa kaikki tiedossa olevat, pohjavesialueille tai pohjavesialueiden läheisyyteen sijoittuvat pohjavedestä riippuvaiset tihkupinnat, lähteet, norot ja purot. Lisäksi tullaan tarkastelemaan pohjavedestä mahdollisesti riippuvaisia pienvesiä kuten jokia ja lampia. Saatujen tietojen perusteella määritellään luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset, muun lainsäädännön nojalla suojellut, lähteiset elinympäristöt. Nämä johtavat pohjavesialueen uuteen E-luokkaan. E-luokitus perustuu nykyisiin suojelusäädöksiin eikä tuo uusia rajoitteita maanomistajille.

Kaakkois-Suomen merkittävimmät lähteet ja lähdeympäristöt sijoittuvat I ja II Salpausselän reunamuodostumien rinteille, mutta edustavia lähdeympäristöjä löytyy myös pitkittäisharjujen reunoilta. Mahdollisesti pohjavedestä riippuvaisia luontokohteita on Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan pohjavesialueilla tiedossa yhteensä yli 500. Kesän 2016 aikana ELY-keskus tarkasti maastossa 157 kohdetta Lappeenrannan, Luumäen ja Taipalsaaren pohjavesialueilla. Kohteista 56 osoittautui sellaiseksi vesilain, metsälain tai luonnonsuojelulain perusteella suojelluksi pohjavedestä riippuvaiseksi ekosysteemiksi, joka nostaa pohjavesialueen E-luokkaan.

Tähän mennessä kertyneiden havaintojen perusteella Kaakkois-Suomessa E-luokan lisämerkinnän saa todennäköisesti noin 10–20 % pohjavesialueista. Luonnontilaisten tai luonnontilaisen kaltaisten lähteiden määrä on vähentynyt merkittävästi viimeisten vuosikymmenten aikana, mikä korostaa jäljellä olevien ja merkittäviltä muutoksilta säilyneiden luonnontilaisten lähteiden suojelutarvetta.

III-luokan pohjavesialueet ja maastotutkimukset

Kaakkois-Suomessa on 30 III-luokan pohjavesialuetta, joiden hyödyntämiskelpoisuuden arviointi vaatii lisätutkimuksia vedensaantiedellytysten, vedenlaadun tai likaantumis- tai muuttumisuhan selvittämiseksi.

ELY-keskus teetti syksyllä 2016 pohjavesialueiden maaperän rakennetta sekä pohjaveden ja kallion pinnankorkeuksia tarkentavia maastotutkimuksia yhteensä 23:lla Imatran, Ruokolahden, Savitaipaleen ja Taipalsaaren III-luokan pohjavesialueella. Tutkimusmenetelminä käytettiin sähköistä luotausta ja maatutkaluotausta. Osalle alueista on vielä tarve kohdentaa jatkotutkimuksia.

Tutkimustietojen perusteella III-luokan pohjavesialueet joko nostetaan luokituksessa korkeammalle tai poistetaan kokonaan luokituksesta. I- ja II-luokan pohjavesialueiden osalta rajaukset säilyvät pitkälti entisellään. Yksittäisiä pohjavesialueiden rajauksia tarkentavia tutkimuksia on kuitenkin tehty Kouvolan, Luumäen ja Virolahden I-luokan pohjavesialueilla.

Työ jatkuu

Maastotöitä ja -tutkimuksia pohjavedestä riippuvaisten pintavesi- ja maaekosysteemien sekä III-luokan pohjavesialueiden parissa jatketaan vuosina 2017 ja 2018. Tuloksia hyödynnetään pohjavesialueen tietoja, rajauksia ja luokitusta tarkistettaessa. Muutoksista järjestetään lain mukainen kuuleminen.  

Pohjavesialueiden ajantasaisia tietoja tarvitaan vesienhoidon, vedenhankinnan ja maankäytön suunnittelussa sekä pohjaveden suojelutarpeen määrittelyssä.

ELY-keskukset luokittelevat jatkossa pohjavesialueet seuraavasti:

  • 1-luokka: vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue
  • 2-luokka: muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue  
  • E-luokka/merkintä: pohjavesialue, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen.

Lisätietoja:  

Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Pohjavesialueiden tarkistus ja luokitus:
Heidi Rautanen, puh. 0295 029 279, [email protected]

Pohjavedestä riippuvaiset pintavesi- ja maaekosysteemit
Pyry Mäkelä, puh. 0295 029 121, [email protected]


Alueellista tietoa