Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Järvenpäässä, Keravalla ja Tuusulassa edistetään viisasta liikkumista (Uudenmaan ELY-keskus)

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat ovat valmistuneet. Suunnitelmien tavoitteena on edistää vastuullista ja turvallista liikkumiskulttuuria – turvallisia, terveyttä edistäviä ja ympäristön kannalta myönteisiä liikkumisen valintoja. Suunnitelmien laadinta toteutettiin seudullisena hankkeena, jonka ohjaukseen osallistuivat kuntien lisäksi Uudenmaan ELY-keskuksen, Liikenneturvan ja Keski-Uudenmaan poliisin edustajat. Suunnitelmien laadinnasta vastasivat Strafica Oy ja Linea Konsultit Oy.

Liikenneturvallisuussuunnitelmissa on kuvattu laajasti liikenneturvallisuuteen vaikuttavia osatekijöitä, liikenneturvallisuustyön osapuolia sekä liikenneturvallisuuden ja liikkumisen nykytilaa kunnissa. Varsinainen suunnitelma on laadittu tavoitevuoteen 2020. Tavoitteeksi on asetettu liikennekuolemien määrän puolittaminen ja loukkaantumisten määrän vähentäminen neljänneksellä vuosien 2009–2011 tasosta. Tavoitteena on myös nostaa kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen kulkumuoto-osuutta päivittäisessä liikkumisessa, mikä osaltaan parantaa liikkumisympäristöjen turvallisuutta.

Tavoitteiden saavuttamiseksi suunnitelmassa esitetään tehtäviä kuntien eri toimialoille, Uudenmaan ELY-keskukselle, Liikenneturvalle ja poliisille. Toimenpiteet koskevat liikennekasvatusta, liikenneympäristön parantamista, liikenteen valvontaa, suunnitteluperiaatteita ja eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Toimenpiteillä pyritään varmistamaan että liikenneympäristöt ovat turvallisia kaikille liikkujille ja jokaisella liikkujalla on riittävät tiedot ja taidot tehdä fiksuja liikkumisen valintoja. Suunnitelma perää myös liikkujilta itseltään vastuunkantoa liikkumisen valinnoistaan ja liikennekäyttäytymisestään. Tavoitteita ei saavuteta, mikäli joku osapuolista luistaa vastuistaan.

Liikenneympäristöön kohdistuvissa toimenpide-ehdotuksissa korostuvat ajonopeuksien hillintä, suojateiden turvallisuus, kävely- ja pyöräily-yhteyksien laatu sekä liityntä- ja pyöräpysäköinnin kehittäminen. Liikennekasvatustoimenpiteissä pääpaino on elinikäiseen liikennekasvatustyöhön liittyvän osaamisen ja rutiinien kehittämisessä kuntien eri toimialoilla sekä yleisen tiedotustoiminnan lisäämisessä. Suunnitelmiin sisältyy runsaasti käytännön ohjeita ja vinkkejä liikennekasvatustyöhön eri ikäryhmien parissa. Liikennekasvatustyön tueksi Keravalle ja Tuusulaan esitetään poikkihallinnollisen liikennekasvatuksen asiantuntijaryhmän perustamista ja liikenneturvallisuustoimijamallin käyttöönottamista. Järvenpäässä vastaava toimintamalli on jo käytössä.

Suunnitelmissa esitetyt toimenpiteet ja toimintatapoihin kohdistuvat linjaukset tukevat toteutuessaan asetettujen tavoitteiden saavuttamista, mutta niiden saavuttamiseen vaikuttavat myös lukuisat muut toimintaympäristöön liittyvät tekijät niin valtakunnantasolla kuin seudunkin tasolla. Suunnitelmista tehdyn vaikuttavuuden arvioinnin perusteella on kuitenkin realistista olettaa, että vuoteen 2020 asetetut liikenneonnettomuuksien vähentämistavoitteet ja kestävän liikkumisen edistämistavoitteet ovat saavutettavissa. Tavoitteiden mukainen liikenneonnettomuuksien vähentyminen tarkoittaisi karkeastikin arvioiden kullekin kunnalle noin miljoonan euron vuosittaisia kustannussäästöjä. Hyötyä on saavutettavissa myös lisääntyvän kävelyn ja pyöräilyn terveysvaikutusten kautta.

Liikenneturvallisuussuunnitelmat liitteineen ja niiden yhteydessä tuotettu taustamateriaali (mm. asukaskyselyn tulokset, onnettomuusanalyysit) löytyvät kunkin kunnan Internet-sivuilta. Suunnitelmat löytyvät myös Uudenmaan ELY-keskuksen liikenneturvallisuussivuilta osoitteesta: www.ely-keskus.fi/web/ely/liikenneturvallisuus

Lisätietoja:

  • Marko Kelkka, Uudenmaan ELY-keskus, marko.kelkka(at)ely-keskus.fi
  • Sari Piela, Järvenpään kaupunki, sari.piela(at)jarvenpaa.fi
  • Heikki Vikki, Keravan kaupunki, heikki.vikki(at)kerava.fi
  • Jukka-Matti Laakso, Tuusulan kunta, jukka-matti.laakso(at)tuusula.fi
  • Juha Heltimo, Strafica Oy, Projektipäällikkö juha.heltimo(at)strafica.fi

 


Alueellista tietoa