Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Janakkalan Turengissa puhdistetaan polttonesteiden pilaamaa pohjavettä ja orsivettä (Kanta-Häme)

Hämeen ELY-keskus on antanut päätöksen Turengissa Koulutiellä sijaitsevan polttonesteiden jakeluaseman pilaaman pohja- ja orsiveden puhdistamisesta. Puhdistustyö on jo käynnissä ja sitä on tarkoitus tehostaa vuoden 2017 aikana. Puhdistamisesta vastaa Neste Markkinointi Oy.

Alueella on ollut polttoaineiden jakelutoimintaa ainakin 1970-luvulta alkaen. Nykyisin kiinteistöllä toimii Neste Express-asema. Alueen maaperä ja pohjavesi ovat pilaantuneet vuosien kuluessa bensiinillä ja öljyllä polttonesteiden jakelun ja varastoinnin seurauksena. Kiinteistön maaperää on puhdistettu aseman muutostöiden yhteydessä vuonna 2009, mutta tuolloin maaperään jäi vielä pilaantunutta maata. Kiinteistöllä on ollut joulukuusta 2015 lähtien käynnissä suojapumppaus, jolla estetään bensiinihiilivetyjen leviäminen pohja- ja orsiveden mukana alueen ulkopuolelle.

Polttonesteiden jakeluasema ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella, mutta sen etelä- ja lounaispuolella sijaitsee Turengin vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue. Jakeluasemalla sekä sen ja pohjavesialueen välisellä alueella esiintyy savi-ja silttikerroksessa olevaa orsivettä sekä syvemmällä esiintyvää varsinaista pohjavettä. Tehtyjen pohjavesiselvitysten ja geologisen rakenneselvityksen mukaan pohjaveden päävirtaussuunta on jakeluasemalta lounaaseen kohti Turengin pohjavesialuetta.

Vesienhoidon suunnittelussa Turengin pohjavesialue on nimetty riskialueeksi ja sen kemiallinen tila on luokiteltu huonoksi polttonesteiden lisäaineiden takia. Alueen pohjavesi tulee puhdistaa, jotta voidaan estää haitta-aineiden kulkeutuminen eteenpäin orsi- ja pohjavedessä sekä saada pohjavesi hyvään tilaan.

Kohteen riskinhallinta on esitetty etenevän vaiheittain. Jakeluaseman alueen pohjavettä ja orsivettä puhdistetaan pumppauksen ja käsittelyn avulla. Pumppausta laajennetaan Harvialantien lounaispuolelle, jonne asennetaan uusia pumppauskaivoja. Aktiivisen kunnostuksen arvioidaan kestävän 2-3 vuotta, jonka jälkeen kunnostuksen tulosta tarkkaillaan. Kun näillä alueilla on saavutettu esitetyt tavoitepitoisuudet ja haitta-ainemassa, jäännöspitoisuudet on esitetty hallittavaksi luontaisen puhdistumisen avulla.

Hämeen ELY-keskus edellyttää päätöksessään, että pohjaveden puhdistamista tulee jatkaa, kunnes pohjavesi täyttää Turengin pohjavesialueella hiilivetyjen osalta talousveden kemialliset laatuvaatimukset sekä ympäristönlaatunormit. Pohjaveden laatua tulee seurata säännöllisesti. Tarkkailutulosten perusteella tulee tehdä tarkastelu pohjaveden puhdistumisen etenemisestä ja esittää vuoden 2020 loppuun mennessä arvio siitä, ovatko puhdistustavoitteet saavutettavissa vuoden 2027 loppuun mennessä, jolloin pohjaveden kemiallinen tila tulisi olla hyvä. Puhdistuksen lopuksi pohjaveden puhtaus selvitetään vesinäytteillä ja puhdistuksesta laaditaan loppuraportti.

 

Lisätietoja

Hydrogeologi Petri Siiro, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 230, petri.siiro(at)ely-keskus.fi

 

Tiedotus

Kirsi Elomaa, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 037, kirsi.elomaa(at)ely-keskus.fi.


Alueellista tietoa