Uutiset

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Heinäveden reitin alueelle on valmistunut vesienhoidon yleissuunnitelma (Etelä-Savo)

Heinäveden reitin kalatalousalueelle on valmistunut vesienhoidon yleissuunnitelma, jota valmisteltiin viime vuoden aikana laajassa yhteistyössä. Valmistelussa oli mukana paikallisia ja alueellisia toimijoita. Suunnitelman avulla halutaan aktivoida vesistöjen kunnostus- ja hoitotoimia. Työn tilaajana oli Etelä-Savon ELY-keskus ja suunnitelman kokoamisesta vastasi Ramboll.  

Heinäveden reitillä havaittiin tarve hallita metsätalouden kuormitusta ja kunnostaa virtavesiä. Alueella tunnistettiin myös tarve tehdä virkistyskäyttöä parantavia toimenpiteitä. Suurin osa toimista tukee vesienhoidon suunnittelua ja parantaa vesistön tilaa tai vähintäänkin säilyttää vedet hyvässä kunnossa.  

Kustannuksiltaan suurin ja toteutukseltaan haastavin kunnostuskohde on Palokin voimalaitos ja sen aiheuttamat haitat erityisesti vaelluskaloille. Alueella on myös useita pienempiä patoja, joille on esitetty kalankulun turvaamista nousuesteitä poistamalla. Järvien osalta kunnostustarvetta tunnistettiin muun muassa Vääränselälle ja Sahalammelle. Lisäksi useassa kohteessa on tarvetta valuma-aluekunnostuksille kuormituksen vähentämiseksi. Virtavesistä mm. Jyrkylinjoen ja Enonkosken kunnostaminen ovat mukana suunnitelmassa.  

Heinäveden reitiltä tarvittaisiin myös nykyistä enemmän seurantatietoa vesien tilasta ja toimenpiteiden vaikuttavuudesta. Valmis vesienhoidon yleissuunnitelma Heinäveden reitin kalatalousalueelle on ladattavissa kalatalousalueen verkkosivuilta. Suunnitelman toivotaan innostavan paikallisia toimijoita toteuttamaan vesienhoitohankkeita Heinäveden reitin alueella.  

Vesiensuojelun yleissuunnitelmia laadittiin yhteistyössä 

Etelä-Savon alueella on laadittu yhteensä 11 vesiensuojelun yleissuunnitelmaa.  Suunnitelmat rajautuvat kalatalousalueiden rajausten mukaisesti. Suunnitelmien laadinta on osa ympäristöministeriön käynnistämää vesiensuojelun tehostamisohjelmaa, jonka tavoitteena on vesien vähintään hyvä tila.  

Kullekin kalatalousalueelle koottiin suunnittelutyön tueksi työryhmiä, joissa oli mukana ELY- keskuksen asiantuntijoita, alueen suunnitelmaa laativa konsultti sekä paikallisia ja alueellisia toimijoita. Suunnitelmissa on nostettu esiin kunnostusta tarvitsevia kohteita ja esitetään toimenpiteitä, joilla vesien tilaa voidaan parantaa.   

Ramboll on ollut laatimassa vesienhoidon yleissuunnitelmia Heinäveden reitin lisäksi Puruveden, Korpijärvi-Kuolimon sekä Mäntyharju-Vuohijärven kalatalousalueille. Suunnitelmien laadinta käynnistyi keväällä 2020 ja suunnitelmat ovat nyt valmistuneet.   

Linkki:  

Lisätietoja vesienhoitosuunnitelmista: 

Projektipäällikkö, limnologi Anna Hakala p. 040 551 6466, anna.hakala(at)ramboll.fi  


Limnologi Anne-Marie Hagman, p. 040 610 8015, anne-marie.hagman(at)ramboll.fi 

​​​​​​​
Vesistöasiantuntija Elina Häikiö, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 016 575, elina.haikio(at)ely-keskus.fi (paikalla 12.7.2021)