Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Harkinnanvaraisia valtionavustuksia vuodelle 2014 voi hakea nyt  (Uudenmaan ELY-keskus)

Ympäristöministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö ovat ilmoittaneet haettavaksi hallinnonalansa harkinnanvaraiset valtionavustukset ensi vuodelle. Uudenmaan ELY-keskus myöntää avustuksia rakennusperinnön hoitoon, saariston ympäristönhoitoon, vesihuolto- ja vesiensuojelutoimenpiteisiin, haja-asutusalueiden jätevesineuvontaan ja pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatimiseen.

Hakemukset tulee toimittaa Uudenmaan ELY-keskukselle 30.11.2013 mennessä.

Rakennusperinnön hoito

Rakennusperinnön hoitoon voidaan myöntää avustuksia kulttuurihistoriallisesti merkittävien, säilytettäväksi tarkoitettujen rakennusten ja niiden välittömän ympäristön kunnossapitoon, suojeluun ja parantamiseen sekä säilyttämisen edellyttämiin selvityksiin. Avustusta voidaan myöntää rakennuskulttuuri-inventointeihin, merkittäviin maisema-alueisiin ja kansallisiin kaupunkipuistoihin kuuluvan rakennetun ympäristön hoidon ja kunnostuksen avustuksiin. Kunnille ja kuntayhtymille voidaan myöntää avustusta myös kulttuurihistoriallisesti arvokkaan kohteen hankkimiseksi, jos hankinnasta aiheutuvat kustannukset muodostuvat kunnan tai kuntayhtymän taloudelliseen asemaan nähden kohtuuttomiksi. Avustukset myönnetään ensisijaisesti rakennusten ulkopuolisiin korjaustoimenpiteisiin. Tukea voivat hakea yksityiset kansalaiset, kunnat, kuntayhtymät ja yhteisöt. Hakuaika loppuu 31.10.2013.

Saariston ympäristönhoito

Avustusta voidaan myöntää kunnalle tai kuntalaiselle saariston eläimistön, kasviston tai maiseman suojeluun liittyviin hankkeisiin. Avustusta voi hakea myös yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on luonnonsuojelun tai ympäristönhoidon edistäminen. Saariston ympäristönhoitoon tarkoitettua avustusta toivotaan käytettävän erityisesti vanhojen laidunalueiden kunnostukseen ja uudelleen käyttöön ottamiseen. Avustusta ei ole myönnetty ruoppauksiin.

Uudellamaalla saariston ympäristönhoitoavustuksen piiriin kuuluvat Espoon, Helsingin, Inkoon, Loviisan, Porvoon, Raaseporin ja Sipoon ilman kiinteää tieyhteyttä olevat saaret.

Avustusalueeseen kuuluvat lisäksi seuraavat alueet, joihin on kiinteä tieyhteys:

  • Suvisaaristo (Espoo)
  • Storramsjö, Hirdal, Barö, Räfsö, Degerö ja Sävö (Inkoo)
  • Sarvsalö, Kabböle, Isnäs, Tjuvö, Strömsland, Vahterpää ja Gäddbergsö (Loviisa)
  • Emäsalo, Vässölandet, Tirmo ja Fagersta (Porvoo)
  • Bromarv, Trollshovda, Lindö, Svedja, Öby, Odensö, Norrby ja Båsa (Raasepori) 
  • Kitö ja Löparö (Sipoo)

Vesihuolto- ja vesiensuojelutoimenpiteet

ELY-keskus myöntää vesihuoltoavustuksia maa- ja metsätalousministeriön sille osoittamien määrärahojen puitteissa. Vesiensuojeluavustukset myönnetään ympäristöministeriön määrärahoista.

Vuonna 2014 vesihuollon tukea suunnataan erityisesti haja-asutusalueiden vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen laajentamiseen.

Vesihuoltoavustusta voi saada vesihuoltotoimenpiteisiin, joiden tarkoituksena on alueellisen yhteistyön aikaansaaminen vesihuollossa, vesihuollon turvaaminen erityistilanteissa, vesihuollon aikaansaamiseksi maaseutuyhdyskunnissa ja haja-asutusalueilla sekä pinta- tai pohjavesien pilaantumisen ehkäiseminen tai niiden tilan parantaminen. Hankkeiden tulee olla esitettynä ajan tasalla olevassa kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelmassa.

Tukea voidaan myöntää vesihuoltolaissa tarkoitetuille vesihuoltolaitoksille tai muulle vesihuoltoa varten perustetulle yhtymälle, yhteisölle, kuntayhtymälle tai kunnalle. Rakennetun kiinteistön omistajalle tai haltijalle voidaan niin ikään myöntää vesihuoltoavustusta, kun kiinteistöä käytetään pysyvään asumiseen. 

Vesistöjen kunnostusavustukset

Ympäristöministeriön sekä maa- ja metsätalousministeriön vesistöjen kunnostuksiin myöntämä määräraha on haettavissa avustuksina Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta. Myönnetyillä avustuksilla edistetään vesistöjen kunnostustyötä sekä vesienhoidon tavoitteiden toteutumista.  Avustusta voidaan myöntää sekä suunnitteluun että erilaisiin kunnostustoimenpiteisiin joko vesistössä tai sen valuma-alueella. Vapaamuotoisessa hakemuksessa tulee olla hankkeen tavoitteet, lupatilanne mahdollinen suunnitelma sekä hankkeen kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma. Talkootyön osuus voi olla korkeintaan puolet omarahoitusosuudesta. Avustuksen suuruus voi olla vaikutuksista riippuen enintään 30-50 % hankkeen tai toimenpiteen kokonaiskustannuksista. Vesistöjen kunnostusavustuksissa on jatkuva haku. 

Haja-asutusalueiden jätevesineuvonta

Haja-asutusalueiden jätevesineuvonnan toteuttamiseen on haettavissa haja-asustusalueiden jätevesineuvonta-avustusta. Tavoitteena on edistää hajajätevesiasetuksen edellyttämän jätevesien käsittelyn tason toteuttamista asetuksen siirtymäaikana vuoteen 2016 mennessä.

Neuvonnan tavoitteena on, että suuri osa kiinteistöjen omistajista saisi luotettavan tiedon siitä, onko oman kiinteistön jätevesien käsittelyä tehostettava vai ei. Tehostamistoimenpiteitä tarvitsevien kiinteistöjen omistajat saavat lisäksi kirjallisesti tiedon tai arvion mahdollisista ratkaisuista. Näin vältetään myös virheinvestointeja.

Neuvontahankkeen toteuttajan, järjestön tai yhteisön, tulee olla riippumaton laitevalmistaja, materiaalitoimittajista sekä tukku- ja vähittäismyyntiä harjoittavista toimijoista ja sillä tulee olla kokemusta henkilötasolle ulottuvasta neuvontatoiminnasta. Avustusten jaossa noudatetaan SYKEn laatimaa yleissuunnitelma 2013 esitettyjä periaatteita.

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatiminen

Avustuksilla edistetään pohjavesien suojelusuunnitelmien laatimista alueille, joilla suunnitelmaa ei vielä ole sekä myös vanhentuneiden suojelusuunnitelmien päivittämistä.

Tukea voidaan myöntää kunnalle, jonka alueelle suojelusuunnitelma laaditaan. Kunnan tulee hakea avustusta kirjallisesti ja hakemuksessa tulee ilmetä hankkeen alustava aikataulu, rahoitussuunnitelma, kunnan oma osallistumisosuus sekä muut mahdolliset avustuksen myöntämiseen vaikuttavat tiedot. Valtionavustusta voidaan myöntää maksimissaan 50 prosenttia koko hankkeen kustannuksista.  Avustusta voi hakea jatkuvasti eli myös muulloin kuin nyt meneillään olevana hakuaikana.

Ympäristökasvatus

Kestävää kehitystä, kulttuuriympäristön vaalimista ja muuta ympäristökasvatusta ja -valistusta edistävien valtakunnallisesti merkittävien hankkeiden hakemukset osoitetaan keskitetysti Keski-Suomen ELY-keskukseen os. PL 250, 40101 Jyväskylä

Tukea peltojen peruskuivatukseen

Valtio tukee peltojen peruskuivatusta maatilatalouden kehittämisrahaston (MAKERA) varoista.  Peruskuivatuksella tarkoitetaan purojen ja  valtaojien perkausta ja kaivua, putkiojien rakentamista sekä peltoalueiden pengertämistä riittävien edellytysten luomiseksi paikalliskuivatukselle, erityisesti salaojitukselle.  Avustusta voi saada kahden tai useamman tilan yhteistä peruskuivatushanketta varten.  Tukea haetaan alueen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta.  Hakemuksen liitteenä tulee olla pätevän suunnittelijan laatima suunnitelma kustannusarvoineen ja -ositteluineen. Suunnitelmassa tulee ottaa huomioon ympäristön suojeluun ja hoitoon liittyvät seikat, kuten toimenpiteet työnaikaisen vesistökuormituksen ja työnjälkeisen eroosion vähentämiseksi, suojakaistojen muodostaminen hyötyalueen uomien varsille, sekä kohdealueen ympäristöarvojen säilyttämis- tai parantamistavoitteet. Tuen ehdot käyvät ilmi peruskuivatustoiminnan tukemislaista (947/1997) ja -asetuksesta (530/1998). Peruskuivatusavustuksilla on jatkuva haku.

Peltojen peruskuivatus (mmm.fi)

 

Lisätietoja:

Rakennusperinnön hoito
tarkastaja Arja Myllyoja, 0295 021 433

Saariston ympäristönhoito
ylitarkastaja Kirsi Hellas, 0295 021 387

Vesistöjen kunnostusavustukset
kehitysinsinööri Jarmo Vääriskoski, 0295021 482
tarkastaja Petri Savola, 0295021 460

Vesihuollon edistäminen
insinööri Ilkka Juva, 0295 021 400
ympäristöinsinööri Kari Vaitomaa, 0295 021 474

Peltojen peruskuivatushankkeet
Jarmo Vääriskoski, 0295 021 482

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatiminen
geologi Esko Nylander, 0295 021 437

Ympäristökasvatus
tarkastaja Riitta Salasto, 0295 021 259,
erikoistutkija Anna-Liisa Kiiskinen, Keski-Suomen ELY-keskus, 0295 024 664

Ympäristöministeriö
vaihde: 020 690 160

 


Alueellista tietoa