Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Haettavissa Pohjois-Savon ympäristöhankkeiden harkinnanvaraiset avustukset vuodelle 2016 (Pohjois-Savon ELY-keskus)

Ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalojen ensi vuoden harkinnanvaraisia valtionavustuksia voi nyt hakea Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta (Pohjois-Savon ELY-keskus). ELY-keskus myöntää avustuksia ministeriöiden sille osoittamien määrärahojen puitteissa. 

Hakemukset tulee toimittaa Pohjois-Savon ELY-keskukselle 30.11.2015 mennessä. 

 
Rakennusperinnön hoito
Rakennusperinnön hoitoon voidaan myöntää avustusta sekä kulttuurihistoriallisesti merkittävien rakennusten että niiden välittömän ympäristön korjaamiseen ja kunnossapitoon. Työ on tehtävä rakennuksen rakentamisajankohdan mukaisilla työtavoilla ja rakennukseen sopivilla perinteisillä rakennusmateriaaleilla. Avustusta voivat hakea rakennusten yksityiset omistajat ja rakennusperinnönhoitoa edistävät yhteisöt. 

 
Saariston ympäristönhoito
Avustusta voidaan myöntää kunnalle tai kuntalaiselle saariston eläimistön, kasviston tai maiseman suojeluun liittyviin hankkeisiin. Avustusta voi hakea myös yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on luonnonsuojelun tai ympäristönhoidon edistäminen.  

Pohjois-Savon alueella avustusta voivat hakea: Kuopion (myös Soisalo, Talvisalo, Varvisaari, Murtolahti ja Pasalankylä-Hipanniemi) sekä Tervon (myös Linnonsaari, Käpysaari, Lieteniemi, Hyvölä ja Vekaroniemi) alueet ja ko. kuntien ilman kiinteää tieyhteyttä olevat saarten asukkaat 

 
Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatiminen
Avustuksilla edistetään pohjavesien suojelusuunnitelmien laatimista alueille, joilla suunnitelmaa ei vielä ole. Niillä edistetään myös vanhentuneiden suojelusuunnitelmien päivittämistä. Tukea voidaan myöntää kunnalle, jonka alueelle suojelusuunnitelma laaditaan. 

 
Haja-asutusalueiden jätevesineuvonta
Haja-asutusalueiden jätevesineuvonnan toteuttamiseen on haettavissa haja-asustusalueiden jätevesineuvonta-avustusta. Neuvontahankkeen toteuttajan - järjestön tai yhteisön – on oltava riippumaton laitevalmistajista, materiaalitoimittajista sekä tukku- ja vähittäismyyntiä harjoittavista toimijoista ja sillä on oltava kokemusta henkilötasolle ulottuvasta neuvontatoiminnasta. Avustusten jaossa ja hankkeiden toteuttamisessa noudatetaan SYKEn laatimassa yleissuunnitelmassa 2016 esitettyjä periaatteita. 

 

Vesistöjen käyttö
Avustusta voidaan myöntää yleishyödyllisiin hankkeisiin, joiden tarkoituksena on parantaa vesistöjen monipuolista käyttöä ja tilaa tai vähentää tulva- ja kuivuusriskejä sekä edistää kalataloudellisia tavoitteita. Yksityiskohtaisemmin avustusperusteet on kuvattu valtioneuvoston asetuksessa vesistön ja vesiympäristön käyttöä ja tilaa parantavien hankkeiden avustamisesta (714/2015) 

 

Vesienhoidon toimenpiteiden toteutus
Vuoteen 2021 ulottuvat vesienhoitosuunnitelmat ja merenhoidon toimenpideohjelma hyväksytään valtioneuvostossa vuoden 2015 lopussa. Suunnitelmat sisältävät laajan joukon toimenpiteitä vesien hyvän tilan saavuttamiseksi ja turvaamiseksi. Haettavissa on avustukset suunnitelmissa esitettyjen pinta- ja pohjavesitoimenpiteiden toteuttamiksi Pohjois-Savon alueella.  

 

Vesihuolto
Vuonna 2016 vesihuollon tukea suunnataan erityisesti haja-asutusalueiden vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen laajentamiseen valtakunnallisen viemäröintiohjelman periaatteiden mukaisesti. 

Vesihuoltoavustusta voi saada vesihuoltotoimenpiteisiin, joiden tarkoituksena on alueellisen yhteistyön aikaansaaminen vesihuollossa, vesihuollon turvaaminen erityistilanteissa, vesihuollon aikaansaamiseksi maaseutuyhdyskunnissa ja haja-asutusalueilla sekä pinta- tai pohjavesien pilaantumisen ehkäiseminen tai niiden tilan parantaminen. Hankkeiden tulee olla esitettynä ajan tasalla olevassa kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelmassa. Tukea myönnetään ensisijaisesti vesihuoltolaissa tarkoitetuille vesihuoltolaitoksille tai muulle vesihuoltoa varten perustetulle yhtymälle, yhteisölle, kuntayhtymälle tai kunnalle. 

 
Avustuksen hakemisesta ja myöntämisestä
Avustusta on haettava ennen hankkeen toimenpiteiden aloittamista. Hakemukset toimitetaan Pohjois-Savon ELY-keskukselle viimeistään 30.11.2015 mennessä. 

Aikaisemmin toimitetut vuotta 2016 koskevat avustushakemukset otetaan huomioon ilman uutta hakemusta. Myöhemmin tulleita avustushakemuksia voidaan ottaa huomioon määrärahojen salliessa. 

Avustusta voidaan myöntää pääsääntöisesti enintään 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Avustuksia myönnettäessä noudatetaan valtionavustuslain (668/2001) perusteita ja menettelyjä. Vesihuoltohankkeiden osalta noudatetaan lisäksi vesihuollon tukemisesta annettua lakia (686/2004) ja vesien kunnostushankkeiden osalta valtioneuvoston asetusta vesistön ja vesiympäristön käyttöä ja tilaa parantavien hankkeiden avustamisesta (714/2015). 

 
Hakulomakkeet ja ohjeita ELY-keskuksesta ja verkkopalvelusta
Hakulomakkeita ja tarkempia tietoja avustusten myöntämisen edellytyksistä on saatavilla ELY-keskusten verkkopalvelussa osoitteessa www.ely-keskus.fi  > Palvelut > Rahoitus ja avustukset > Ympäristö > Rahoitus ja avustukset – ELY-keskusten ympäristövastuualue

Tarkempia tietoja sekä hakulomakkeita vesistöjen käyttöä ja tilaa parantavien hankkeiden sekä vesienhoidon toimenpiteiden toteutusta edistävien hankkeiden avustamisesta on saatavilla suoraan tästä hakuilmoituslinkistä (pdf)
(polku www.ely-keskus.fi> ajankohtaista > kuulutukset (aluevalinta Pohjois-Savo)

 

Lisätietoja Pohjois-Savon ELY-keskuksesta:
Rakennusperinnön hoito ja saariston ympäristönhoito
Tarkastaja Marjatta Strengell, 0295 026 846, marjatta.strengell(at)ely-keskus.fi

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatiminen
Hydrogeologi Jussi Aalto, 0295 026 776, jussi.aalto(at)ely-keskus.fi

Vesihuolto ja haja-asutusalueiden jätevesineuvonta
Kehitysinsinööri Jarmo Siekkinen, 0295 026 844, jarmo.siekkinen(at)ely-keskus.fi

Vesienhoidon toimenpiteiden toteutus ja muut vesistöhankkeet
Hydrobiologi Veli-Matti Vallinkoski, 0295 026 854, veli-matti.vallinkoski(at)ely-keskus.fi 
Vesistöinsinööri Tuulikki Miettinen, 0295 026 828, tuulikki.miettinen(at)ely-keskus.fi 
Hydrogeologi Jussi Aalto, 0295 026 776, jussi.aalto(at)ely-keskus.fi 

 

 


Alueellista tietoa