Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kannanotto Palosaaren Salmen asemakaavaan (Pohjanmaa)

Palosaaren salmen alueella sijaitsee koko seudulle tärkeä Påttin jäteveden puhdistamo. Puhdistamo aiheuttaa välillä hajua, jota on kenttätutkimuksin kartoitettu lähiympäristössä. Tutkimukset osoittavat, että kokonaishajuprosentit ylittävät ohjearvojen perusteet asemakaava-alueeseen kuuluvilla Rahkolan, luotsiaseman ja Saippuatehtaan alueilla. Lisäksi puhdistamon lieterakennuksessa on räjähdysvaarallisia tiloja. ELY-keskuksen kanta on, että asemakaavaa tulisi laatia niin, että luodaan edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle. Kaavaa ei tulisi hyväksyä, jos ei ole täyttä varmuutta räjähdysvaarallisten rakennusten turvallisesta etäisyydestä läheisiin asuintaloihin. Tähän on myös pelastuslaitos kiinnittänyt huomiota. Uutta asumista ei myöskään tulisi osoittaa alueelle ennen kuin on varmuus siitä, että hajuhaittoja ei ole.

Vaasa lienee ainoa kaupunki Suomessa, jossa asutusta on näin lähellä jäteveden puhdistamon lietteenkäsittelyä. Hajujen vähentämiseksi on tutkittu avointen altaiden kattamista ja lieteputken viemistä puhdistamolta Stormossenin alueelle, mutta molemmat vaihtoehdot on todettu kannattamattomiksi. Vaasan alueen vesihuollon yleissuunnitelmassa on esitetty tavoitteeksi vuodelle 2030 rakentaa uusi, koko seudun puhdistamo Stormossenin alueelle.

Rahkolan metalli- ja konepajatoiminnan vanhat tehdasrakennukset sekä Palosaaren luotsiasema kuuluvat valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön. Ne ovat osa Sundin rannan jo 1700-luvun lopulta alkanutta satama- ja merenkulkuperinnettä, johon yhdistyy Vaasan palon jälkeistä varhaista teollisuushistoriaa. Palosaaren Salmen asemakaavassa rakennukset on oikeutetusti osoitettu suojeltaviksi.

Saippuan vanha tehdasalue kuuluu myös Vaasan ja maakunnan teollisuushistoriaan. Asemakaavaa varten tehdyssä inventoinnissa Saippuatehdas on arvotettu historiallisesti, rakennushistoriallisesti ja maisemallisesti arvokkaaksi. Saippuatehtaan kuntokartoituksen nojalla esitetään tehdasrakennus kuitenkin purettavaksi. Saippuatehtaan rakenteiden haitta-aineita on myös tutkittu ja todettu, että niiden puolesta muutostöissä ei edellytetä laajamittaisia purku- tai korjaustöitä. ELY-keskuksen kanta on, että ottaen huomioon tutkimusten osittain ristiriitaiset tulokset ja että kuntokartoitus on teetetty yksityisen maanomistajan ja rakennusliikkeen toimesta, kaupungin tulisi tilata uusi kuntokartoitus.

Lisätietoja:

  • Arkkitehti Eva-Sund-Knuuttila, puh. 0295 027 943

Alueellista tietoa