Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

ELY-keskus on pyytänyt selvitystä Hakuninmaanojan perkauksesta (Uudenmaan ELY-keskus)

Uudenmaan ELY-keskus on pyytänyt Helsingin rakennusvirastolta ja Helsingin seudun ympäristöpalveluilta (HSY) selvitystä Hakuninmaanojan perkauksesta. Ojaa on perattu Kuninkaantammen uuden asuinalueen sade- ja sulamisvesien johtamiseksi.  Oja laskee Mätäjokeen, jota on kunnostettu mm. taimenkannan palauttamiseksi.

Erityisesti sosiaalisessa median keskustelussa on noussut esiin huoli, että Hakuninmaanojan perkaus aiheuttaa haitallista kiintoaineskulkeumaa Mätäjokeen. Mätäjokea on kunnostettu vapaaehtoisvoimin ja siinä esiintyy tiettävästi taimenta. Taimenta on istutettu myös Hakuninmaanojaan.

Rakennusvirasto on 11.4. tiedottanut keskeyttäneensä perkaustyöt on toistaiseksi kaupunkilaispalautteen ja kalastovaikutushuolien vuoksi. Uudenmaan ELY-keskuksen, Helsingin ympäristökeskuksen ja rakennusviraston edustavat tekivät Hakuninmaanojalla maastotarkastuksen 13.4. Tarkastuksessa käytiin läpi toteutetut toimenpiteet ja arvioitiin niiden vesistövaikutuksia. ELY-keskus edellyttää välittömänä toimenpiteenä laskeutusaltaan rakentamista uoman alaosaan. Tällä suljetaan pois riski, että kiintoaines lähtisi voimakkaan sateen aikana kulkeutumaan eteenpäin.

Helsingin ympäristökeskus on perkauksen jälkeen ottanut vesinäytteitä Hakuninmaanojasta ja Mätäjoesta. Näytteiden kiintoainepitoisuus ja sameus olivat ympäristökeskukselta saatujen tietojen mukaan ajankohtaan nähden normaalilla tasolla.

Virtavesien hoitoyhdistys ja Helsingin perhokalastajat ry ovat lähettäneet ELY-keskukselle pyynnöt selvittää asiaa. ELY-keskuksen tehtävänä on valvoa vesilain noudattamista. ELY-keskus on pyytänyt rakennusvirastolta ja HSY:ltä selvitystä 27.4. mennessä. Sen jälkeen päätetään mahdollisista jatkotoimenpiteistä. ELY-keskus aikoo neuvotella rakennusviraston kanssa myös laajemmin ojien perkaukseen ja kunnossapitoon liittyvistä asioista, jotta vastaavilta epäselvyyksiltä vältyttäisiin jatkossa.

Lisätietoja:

  • Ylitarkastaja Tomi Laukka, p. 0295 020 93

Helsingin rakennusviraston tiedote 11.4.


Alueellista tietoa