Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

ELY-keskus lausui Pyhäjoen Puskakorvenkallion tuulipuiston arviointiohjelmasta (Pohjois-Pohjanmaa)

Arviointiohjelma sisältää pääpiirteissään ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun asetuksen (713/2006) 9 §:n mukaiset asiat.

Hankkeen vaihtoehdoilla 1 ja 2 on voimaloiden määrän perusteella arvioituna todennäköisesti seudullisesti merkittäviä vaikutuksia. Seudullisesti merkittävän tuulivoimahankkeen osoittaminen edellyttää yleensä, että asia on ratkaistu maakuntakaavassa. Tällä voi olla vaikutusta hankkeen toteuttamiseksi tarvittavan yleiskaavan laadinnassa. Pohjois-Pohjanmaan liitto on arviointiohjelmasta antamassaan lausunnossa tuonut esille hankkeen toteuttamisen edellyttävän maakuntakaavallista tarkastelua. Yhteysviranomainen yhtyy tähän näkemykseen.

Hankkeen melumallinnus ja myös mallinnustietojen raportointi tulee tehdä tuulivoimaloiden melun mallinnuksesta annetun ympäristöministeriön ohjeen (2/2014) mukaisesti. Melumalliin tulee sisällyttää myös Karhunnevankankaan, Paltusmäen, Ristivedon, Juurakon, Mäkikankaan/Mäkikankaan laajennuksen ja Pyhänkosken tuulivoimapuistojen tuulivoimalat siinä laajuudessa, että melun yhteisvaikutukset saadaan luotettavasti selvitettyä. Pienitaajuisen melun laskennassa tulee ottaa huomioon lähimpien tuulivoimapuistojen yhteisvaikutus.

Maisemallisten vaikutusten perusteellinen arviointi ja vaikutusten selkeä esittäminen on tärkeää. Hankkeen vaikutuksia tulee tarkastella ja arvioida erityisesti lähikylien kannalta. Maisemallisessa tarkastelussa kuten myös muussa vaikutusten arvioinnissa tulee kiinnittää huomiota eri tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutuksiin, koska hankkeen läheisyydessä on useita muitakin tuulivoimahankkeita.

Puskakorven tuulivoimahanke lisäisi osaltaan muuttolinnustoon kohdistuvia haitallisia yhteisvaikutuksia, joiden kokonaismerkityksestä ei ole tietoa koko Pohjanlahden rannikkoalueelle. Yhteysviranomainen ei pidä poissuljettuna, että joidenkin lajien kohdalla populaatiotason vaikutukset voivat nousta merkittäviksi. Muuttolinnustoon kohdistuvien yhteisvaikutusten arviointi on erityisen tärkeää.

Vesistövaikutukset on käsitelty arviointiohjelmassa hyvin yleisellä tasolla. Monilta osin jää epäselväksi miten vaikutuksia on selostusvaiheessa tarkoitus arvioida. Mikäli vesistövaikutukset arvioidaan pääosin karttatarkastelujen avulla, jäävät pienvedet huomiotta. Yhteysviranomainen katsoo, että pienvesitarkastelu on kuitenkin syytä olla.

Vaikutusten arvioinnissa on huomioitava happamien sulfaattimaiden aiheuttamat riskit pintavesille tai muulle ympäristölle sekä niiden vähentäminen hankkeen eri toimissa kuten kuivatuksessa, tierakentamisessa, sähkönsiirtoreitin toteutuksessa ja yksiköiden perustamisessa.

Eri hankkeiden yhteisvaikutusten selkeä havainnollistaminen ja huolellisen vaikutusarviointi on hankkeessa erityisen tärkeää, koska lähialueella on vireillä useita hankkeita. Yhteisvaikutusten arviointi on huomioitava myös hankkeen toteuttamiskelpoisuutta arvioitaessa.

Yhteisvaikutusten todentamiseksi ja mahdollisten haitallisten vaikutusten lieventämiseksi linnuston seuranta hankkeen toteutuksen jälkeen on tarpeen. Vaikutusten seurannassa saatavalla tiedolla on keskeinen asema, mikäli tulee tarvetta lieventää mahdollisia merkittäviä haitallisia vaikutuksia. Ainakin linnuston ja melun seurannan osalta yhteistyö muiden lähialueen hankkeiden kanssa olisi suotavaa.

Edellytykset tuulivoima-alueen osoittamiselle maakuntakaavassa voidaan arvioida vireillä olevan Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan yhteydessä YVA-menettelyn, maakuntakaavaa varten laadittavien selvitysten sekä maakuntakaavaan liittyvän vuorovaikutusprosessin pohjalta. Sähkönsiirtoreittien vaikutusten arvioinnissa on syytä ottaa huomioon Fingridin ja Kalajoen kaupungin lausunnot.

Pyhäjoen Puskakorvenkallion tuulipuistohankkeen perustiedot:

Smart Windpower Oy:n tytäryhtiö Puskakorven Tuulivoima Oy suunnittelee 19-23 tuulivoimalan suuruisen maatuulipuiston rakentamista Pyhäjoen Puskakorvenkalliolle.

Vaihtoehto 0 (VE0): Uusia tuulivoimalaitoksia ei toteuteta, vastaava sähkömäärä tuotetaan muilla keinoilla.

Vaihtoehto 1 (VE1): Smart Windpower Oy:n Puskakorvenkallion alueelle rakennetaan enintään 23 tuulivoimalan tuulivoimapuisto. Tuulivoimaloiden yksikköteho on 3-5 MW, tornin korkeus 137-165 metriä ja lavan pituus 83-85 metriä. Voimaloiden kokonaiskorkeus on 220-250 metriä.

Vaihtoehto 2 (VE2): Smart Windpower Oy:n Puskakorvenkallion alueelle rakennetaan enintään 19 tuulivoimalan tuulivoimapuisto. Tuulivoimaloiden yksikköteho sekä tornin ja lapojen pituus ovat samoja kuin VE1:ssä.

Sähkönsiirto

Tuulipuiston sisäinen sähkönsiirto tuulivoimalaitoksilta tuulipuiston omalle sähköasemalle toteutetaan maakaapelein. Sähkönsiirrolle tuulipuiston omalta sähköasemalta Kalajoen Jylkän sähköasemalle tutkitaan kolmea eri vaihtoehtoa (A, B ja C).

Lisätietoja

Yhteysviranomaisena hankkeessa toimii Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Tuukka Pahtamaa, puh. 0295 038 394, [email protected]

Hankkeesta ja ympäristövaikutusten arvioinnista vastaa Smart Windpower Oy/Puskakorven Tuulivoima Oy, Kalle Riihikoski, puh. 040 532 0008 ja Raimo Kivioja, puh. 040 747 6514, [email protected]

YVA-konsulttina toimii Ramboll Finland Oy, Petri Hertteli, puh. 040 809 3061 ja Marja-Leena Heikkinen, puh. 040 741 8586, [email protected]


Alueellista tietoa