Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

ELY-keskus lausui Oulun Lavakorven tuulivoimahankkeen YVA-ohjelmasta (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

YVA-menettelyssä selvitetään noin 60 tuulivoimalaa käsittävän tuulivoimapuiston rakentamista Ylikiimingin Alavuoton kylän tuntumaan. ELY-keskus katsoo Kiiminkijoen Natura-alueen osalta Natura-arvioinnin tarpeelliseksi, suosittelee asukaskyselyn tekemistä sekä sähkönsiirron B-vaihtoehdon ongelmalliseksi koetun Ylivuoton kylän sivuutuksen vaihtoehtojen selvittämistä.

ELY-keskuksen näkemyksen mukaan tuulipuiston vaihtoehtojen määrä täyttää YVA-menettelystä annetun asetuksen vähimmäisvaatimukset, mutta vaihtoehtona olisi voinut olla myös pienemmällä voimalamäärällä toteutettava hanke. Hankkeen melumallinnus ja mallinnustietojen raportointi tulee tehdä tuulivoimaloiden melun mallinnuksesta annetun ohjeistuksen mukaisesti. Erikseen tulee tehdä pienitaajuisen melun laskenta.

Lentoestevalojen aiheuttamaa maisemakuvan muutosta on hyvä arvioida osana maisemavaikutusten arviointia. Hankkeessa on perusteltua toteuttaa tv-näkyvyysalue- ja linkkijännetutkimukset.

Seudullisesti merkittävien tuulivoima-alueiden toteuttaminen edellyttää niiden sisältymistä maakuntakaavaan. Pohjois-Pohjanmaan maakuntaliitto toteaa, että sillä on valmiudet käsitellä uusia seudullisesti merkittäviä tuulivoima-alueita, kuten Lavakorpi, Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavassa, jonka valmistelu käynnistetään syksyllä.

Yhteysviranomainen edellyttää hankkeen vaikutusten arviointia poronhoidon osalta. Poronhoitoa on hyvä käsitellä omana lukunaan arviointiselostuksessa. Hanke on pyrittävä toteuttamaan siten, ettei metsätaloudelle, turvetuotannolle, poronhoidolle ja luontomatkailulle aiheuteta tarpeetonta haittaa.

Yhteysviranomainen pitää tärkeänä selvittää eri tahojen suhtautumista hankkeeseen. Asukastyöpaja on tarpeellinen, mutta lähtökohtaisesti riittämätön keino kartoittaa ja arvioida asukkaiden suhtautumista hankkeeseen. Yhteysviranomainen suosittelee asukaskyselyn tekemistä.

Yhteysviranomainen muistuttaa ympäristöselvitysten riittävän resursoinnin tarpeesta. Luontokohteita tulee tarkastella inventoinneissa laajempina, ekologisin kokonaisuuksina pistemäisinä inventoitujen alueiden sijaan. Linnustoselvityksiin käytetty aika, menetelmät ja selvitysten kohteet tulee raportoida selkeästi.

Selvityksissä ja arviointiselostuksessa on tarpeen selvittää ja perustella tarkemmin sitä, ettei vaikutuksia Kalliomaan Natura-alueen lajeille, luontotyypeille tai hydrologiaan katsota aiheutuvan. Kiiminkijoen Natura-alueen osalta luonnonsuojelulain 65 § mukainen Natura-arvioinnin laatiminen katsotaan tarpeelliseksi.

Sähkönsiirron vaihtoehtojen osalta erityisenä kohteena tulee selvittää vaihtoehdon A vaikutukset linjauksen ylittämiin arvokkaisiin suokohteisiin. B-vaihtoehdon Kiiminkijoen ylitys ja Ylivuoton kylän sivuutus koettiin saadussa palautteessa ongelmalliseksi. Yhteysviranomainen suosittelee selvittämään voidaanko sivuutus toteuttaa maakaapelina tai linjata uudestaan.

Arviointiselostuksessa on syytä tuoda selkeästi esille, millaisia riskejä alueella liikkumiseen voi liittyä sekä analysoitava voivatko tuulivoimalat vaikuttaa virkistyskäytön turvallisuuteen.

Oulun Lavakorven tuulivoimahankkeen perustiedot

Tornator Oyj:n ja NV Nordisk Vindkraft Oy:n omistama Lavakorven Tuulipuisto Oy suunnittelee 60 tuulivoimalan tuulivoimapuiston rakentamista Oulun kaupungissa sijaitsevalle Lavakorven alueelle. Oulun keskusta on suunnittelualueelta noin 45 km länteen, Utajärven keskusta noin 23 km etelään, Muhoksen keskusta noin 32 km lounaaseen ja Ylikiimingin taajama noin 17 km länteen.

Hankkeen vaihtoehdot ovat:

Vaihtoehto 0: hanketta ei toteuteta

Vaihtoehto 1 (VE1): Lavakorven alueelle rakennetaan noin 60 tuulivoimalan laajuinen maatuulivoimapuisto. Kunkin voimalan nimellisteho on enintään 4,5 MW, napakorkeus enintään 160 m ja kokonaiskorkeus enintään 230 m

Lavakorven tuulivoimahanke liitetään joko Muhoksen Pyhäkosken (110 kV) tai Pyhänselän (400 kV) sähköasemaan.

Vaihtoehto A: läntinen vaihtoehto, 39/35 km pitkä 110/400 kV voimajohto

Vaihtoehto B: itäinen vaihtoehto 58/55 km pitkä 110/400 kV voimajohto

Lisätietoja:

Ympäristöasiantuntija Kari Haapakangas, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh 0295 016 512, kari.haapakangas(at)ely-keskus.fi
Lavakorven Tuulipuisto Oy, Raino Kukkonen, Tornator Oyj, puh 050 468 8533 raino.kukkonen(at)tornator.fi
YVA-konsultti Kirsi Lehtinen, Ramboll Finland Oy, puh 040 722 4104, kirsi.lehtinen(at)ramboll.fi


Alueellista tietoa