Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

ELY-keskus lausui Kuusamon Maaningan tuulivoimahankkeen arviointiohjelmasta (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

ELY-keskus lausui Kuusamon Maaningan tuulivoimahankkeen YVA-ohjelmasta. YVA-menettelyssä selvitetään joko 71 (VE 1) tai 61 (VE 2) tuulivoimalaitoksen rakentamista. Yhteysviranomainen nosti lausunnossaan esiin monia palautteissa esiin tuotuja näkökohtia, jotka arviointimenettelyssä on syytä ottaa huomioon.

On tärkeää, että arviointiselostus antaa luotettavia vastauksia toteuttamiskelpoisten voimajohtoreittien valintaan niin, että yleiskaava voidaan laatia. Arviointiselostuksessa tulee reittivaihtoehdot perusteella ja sähkönsiirron vaikutukset arvioida riittävällä tavalla.

Eri tahojen suhtautumista hankkeeseen on tärkeä selvittää, ottaen huomioon hankkeen koko vaikutusalue. Metsästäjiä, virkistyskäyttäjiä ja muita alueen toimijoita on syytä kuulla ja harkinnan mukaan haastatella tai järjestää tapaamisia.

Arviointiselostuksessa on arvioitava hankkeen vaikutuksia matkailuun. Erityisesti tulee kiinnittää huomiota luontomatkailun ja matkailuyritysten vetovoimatekijöihin ja niiden mahdolliseen muutokseen tuulipuiston toteutuessa.

Hankkeen suunnittelussa on pyrittävä siihen, että poronhoitoelinkeinoa häiritään mahdollisimman vähän. Paliskuntain yhdistyksen ja Lapin ELY-keskuksen lausunnoissaan esittämät asiat tulee jatkosuunnittelussa ottaa huomioon.

Arviointiselostuksessa tulee esittää suunnitelmat maa-ainestenottoalueista ja on perusteltua arvioida maa-ainesten oton ympäristövaikutukset riittävällä tavalla samassa yhteydessä muun ympäristövaikutusten arvioinnin kanssa.

Hankkeen melumallinnus ja raportointi tulee tehdä mainittujen ohjeistusten mukaisesti. Mallinnustarkastelun tulee perustua tuulivoimaloiden melupäästön ylärajatarkasteluun. Varjostusvaikutuksia on hyvä verrata Ruotsissa käytössä oleviin kahdeksan tunnin ohjearvoihin.

Hankkeen maisemallisia vaikutuksia erityisesti Riisitunturin kansallispuistoon sekä muille hankealuetta ympäröiville suojelualueille, maisemallisesti arvokkaille alueille ja kylille tulee arvioida perusteellisesti, kuvasovitteita hyödyntäen ja esittää mahdollisuuksia maisemallisten haittavaikutusten lieventämiseen.

Tuulivoimahankkeen alue on laaja ja sille sijoittuu soiden ja kivennäismaiden verkostomainen, pienipiirteinen vuorottelu, jossa arvokkaina kohteina korostuvat erityisesti vesitaloudeltaan luonnontilaiset suokokonaisuudet sekä niihin liittyvät pienvesikohteet. Vaikutusten arvioinnin pohjana tulee olla kattavat maastossa tehdyt kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitykset hankealueelta ja sähkönsiirtoreiteiltä siten, että erityisesti hankealueen monipuolinen suoluonto sekä pienvedet huomioidaan ekologisena kokonaisuutena. Luonnontilaisten purojen sekä soiden ylityksiä hankkeeseen liittyy paljon, ja näiden vaikutuksia luontotyyppeihin sekä lajistoon tulee tarkastella huolellisesti ja arviot perustellen.

Linnustoselvityksissä on perusteltua panostaa erityisesti harvalukuisten, uhanalaisten ja muiden suojelun arvoisten lajien esiintymiin. Linnustoselvityksiin käytetty aika, menetelmät ja selvitysten kohteet tulee raportoida selkeästi.

Liito-oravan osalta selvityksiä ja vaikutusarviointia tulee tarkentaa; ohjelmassa esitettyjen tietojen perusteella ei voida ottaa kantaa tehtyjen selvitysten riittävyyteen. Myös viitasammakko ja lepakkolajit ovat luontodirektiivin liitteen IV lajeja, joiden esiintymisestä ja hankkeen vaikutuksista tulee olla riittävästi selvillä. Hankkeen yhteydessä olisi suositeltavaa selvittää mahdollinen raakkujen esiintyminen hankealueen lajille soveliaissa puroissa sekä arvioida hankkeen vaikutukset lajin tilaan ja suojelutasoon.

Natura-alueiden osalta vaikutuksia tulee tarkastella erityisesti läheiseen Riisitunturin kansallispuistoon. Arviointiselostuksessa tulee tarkastella ja arvioida hankkeen vaikutuksia ja riskejä myös Riisitunturin Natura-alueen laajennusosan luontotyypeille.

Metsäteiden rakennuksen ja tieojitusten kohdalla on huomioitava riittävä vesiensuojelun taso. Erityistä huomiota tulee kiinnittää vesieliöstön liikkumisen esteettömyyteen purojen ylityksissä (rummut, sillat).

YVA-menettely on parhaimmillaan suunnittelun väline ja tuulivoimahankkeissa voimaloiden määrä ja sijoittelu sekä sähkönsiirron linjaus on muutettavissa ympäristövaikutusten arvioinnin edistymisen myötä ja näin on perusteltua tehdä, mikäli vaikutusten arviointi ja siitä saatu palaute antavat siihen aihetta.

Kuusamon Maaningan tuulivoimahankkeen perustiedot

EPV Tuulivoima Oy suunnittelee tuulivoimaloiden rakentamista Kuusamossa sijaitsevalle Maaningan alueelle. Tuulivoimaloiden yksikköteho olisi 3-6 MW, kokonaiskorkeus enintään 240 m ja napakorkeus enintään 160 m.

Arvioitavat vaihtoehdot

VE 0: Hanketta ei toteuteta
VE 1: Alueelle toteutetaan enintään 71 tuulivoimalaa
VE 2: Alueelle toteutetaan enintään 61 tuulivoimalaa

Tuotettu sähkö siirretään 110 kV voimajohdolla tuulivoimahankkeen sähköasemalta alueelliseen tai valtakunnalliseen sähköverkkoon.
Sähkönsiirron vaihtoehdot:
VE A:Tuulivoimahankkeen sähköasemalta n. 25 km Jumiskoon
VE B: Tuulivoimahankkeen sähköasemalta n. 68 km Pirttikoskelle
VE C: Tuulivoimahankkeen sähköasemalta n. 29 km Posiolle

Lisätietoja:

Yhteysviranomaisena hankkeessa toimii Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Heli Kinnunen (puh. 0295 038 524) ja Tuukka Pahtamaa (puh. 0295 038 394), [email protected]

Hankkeesta vastaa EPV Tuulivoima Oy, Heini Ervasti (puh. 050 443 3722) ja Sami Kuitunen (puh. 040 519 5008), [email protected]

YVA-konsulttina toimii Sito Oy, Sonja Oksman, puh. 020 747 7318, [email protected]
 


Alueellista tietoa