Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

ELY-keskus antoi lausuntonsa Raahen itäisten tuulivoimapuistojen YVA-selostuksesta (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

ELY-keskus on antanut lausuntonsa kuuden erillisen, Raahen sijoittuvan  tuulivoimahankkeen yhteisestä ympäristövaikutusten arvioinnista. Arviointi on ollut pääosin vaatimusten mukaista. Lausunnossa on tuotu esiin arvioinnin puutteita, jotka tulee ottaa huomioon hankkeiden edetessä kaavoitusvaiheeseen. Yhtä alueista ELY-keskus ei pidä toteuttamiskelpoisena mm. sen aiheuttamien linnustovaikutusten vuoksi.

Yhteisvaikutuksia on selvitetty melko kattavasti. Lähialueille on kuitenkin suunnitteilla hankkeita, jotka voivat aiheuttaa yhteisvaikutuksia, joista ei tässä YVA-prosessissa saatu vielä tietoa. Kaavoitusvaiheessa yhteisvaikutusten arviointia tulee täydentää siinä vaiheessa käynnistyneiden uusien hankkeiden vaikutukset huomioon ottaen.

ELY-keskuksen mielestä sähkönsiirtoreiteiltä ei ole esitetty riittäviä tietoja, joiden pohjalta voitaisiin varmistua reittien sijoittumisesta ympäristön kannalta haitattomasti. Sähkönsiirron toteuttamiskelpoisuutta ei myöskään ole arvioitu.

Yhteysviranomaiselle saapui 61 lausuntoa, joista osa oli yhteysviranomaisen pyytämiä lausuntoja, osa muita mielipiteitä. Allekirjoittajien määrä oli poikkeuksellisen suuri, 614 kappaletta. Lähes kaikista mielipiteistä sekä osasta lausuntoja välittyy huoli etenkin melu-, maisema- ja virkistyskäyttöhaitoista. Epätietoisuutta aiheuttaa myös rakentamisen mahdollinen rajoittuminen hankealueen läheisyydessä.

Arviointiselostuksen aineiston, saapuneiden mielipiteiden sekä yhteysviranomaisen saaman palautteen perusteella hankkeen sosiaalisia vaikutuksia voidaan ainakin Yhteisenkankaan ja Somerokankaan hankealueiden osalta pitää merkittävinä ja haitallisten vaikutusten lieventämiskeinoja tulee ottaa käyttöön. Asukaskyselyn vastaajista noin puolet katsoi, ettei ole saanut riittävästi tietoa hankkeista. Tiedottamisen tärkeys jatkosuunnittelussa korostuu siten erityisesti.

Hankkeiden ympäristöllistä toteuttamiskelpoisuutta on YVA-prosessin aikana parannettu vähentämällä voimaloiden määriä sekä muuttamalla voimaloiden sijainteja. Jatkosuunnittelussa on mahdollista ottaa käyttöön lieventämistoimia ja määrätä niistä lupaprosesseissa ja kaavamääräyksissä. Melun suhteen tulee noudattaa ympäristöministeriön suunnitteluohjearvoja sekä korjata ja täydentää meluvaikutusten arviointia.

Pöllänperän ja Hummastinvaaran tuulivoimapuistojen vaikutukset muuttolinnustoon ovat muita tuulivoimapuistoja merkittävämpiä. Pöllänperän läheisyydessä on myös loma- ja vakituista asutusta melko lähellä voimaloita ja maasto voimaloiden ja asutuksen välillä on suhteellisen avointa. Näin ollen arviointiselostuksessa on päädytty arvioimaan, että Pöllänperän tuulivoima-alueen toteuttamiskelpoisuus saattaa olla kyseenalainen.  Laaditun arvioinnin perusteella myös ELY-keskus katsoo, ettei Pöllänperän alue ole sovelias tuulivoimarakentamiseen.

Kolmen hanketoimijan yhteinen YVA

Raahen itäiset tuulivoimapuistot on kolmen tuulivoimatoimijan erillisistä tuulivoimapuistoista muodostuva kokonaisuus, jossa hankkeen vaatimat YVA-menettelyt on yhdistetty:

  • Pöllänperä, Suomen Hyötytuuli Oy
  • Hummastinvaara, Suomen Hyötytuuli Oy
  • Someronkangas, Innopower Oy
  • Yhteinenkangas, Suomen Hyötytuuli Oy
  • Annankangas, Metsähallitus Laatumaa ja Suomen Hyötytuuli Oy
  • Nikkarinkaarto, Suomen Hyötytuuli Oy

Hankkeissa rakennettaisiin yhteensä 114-121 tuulivoimalaa, jotka olisivat yksikköteholtaan 2,3-4,5 megawattia (MW). Voimaloiden lakikorkeus olisi tuulivoimapuistosta riippuen 150-225 ja roottorin halkaisija 101-150 m.

Hankkeet koostuvat tuulivoimaloista perustuksineen, tuulivoimaloiden välisistä huoltoteistä, tuulivoimaloiden välisistä keskijännitekaapeleista (20 kV) maakaapeli), sähköasemasta sekä alueverkkoon liitettävästä voimajohdosta (ilmajohto 110 kV). Tuulivoimapuistojen alueelta aidataan ainoastaan sähköasema.

ELY-keskuksen lausunto kokonaisuudessaan löytyy osoitteesta www.ymparisto.fi/raahenitaisettuulivoimapuistotYVA  (ymparisto.fi).

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Liisa Kantola, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 0295 038 340


Alueellista tietoa