Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

ELY-keskus antoi lausuntonsa Pyhäjoen Polusjärven tuulivoimahankkeen arviointiselostuksesta (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Arviointiselostus täyttää pääosin YVA-asetuksen 10 §:n vaatimukset. Tietojen tarkentuessa vaikutusten arviointia on päivitettävä kaavaehdotusvaiheeseen.

Arviointiselostuksessa vaikutukset kaavan toteuttamiseen on arvioitu suppeasti. Vaihtoehdoilla ei arvioida olevan merkittäviä eroja valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kannalta, mutta kaavojen osalta vertailua vaihtoehtojen välillä ei ole tehty. Arviointia tulee tarkentaa tältä osin. Arvioinnista tulee käydä esille vaihtoehtojen väliset erot. Suhdetta maakuntakaavaan arvioitaessa tulee käyttää niitä kriteerejä, joita on käytetty maakuntakaavallista aluevarausta laadittaessa. Samoin on arvioitava sitä, onko maakuntakaavan laatimisen jälkeen tapahtunut sellaisia muutoksia, joiden perusteella hankealue voidaan osoittaa maakuntakaavan aluevarausten ulkopuolelle.

Paikoin arviointiselostuksessa on viitattu kaavoituksen yhteydessä tehtäviin vaikutusten arviointeihin tai siihen, että kaavoituksen yhteydessä varmistetaan jonkun vaikutuksen toteutumattomuus. Kaavoituksen tulee perustua riittäviin vaikutusten arviointeihin. Nämä vaikutusten arvioinnit olisi ollut perusteltua tehdä ja tuoda esille jo YVA-selostusvaiheessa kaavoituksen ratkaisujen pohjaksi.

Hankkeen melumallinnuksen raportointi olisi tullut tehdä ympäristöministeriön antaman ohjeistuksen (2/2014) mukaisesti ja meluselvitysraportit olisi tullut liittää arviointiselostukseen. Hankkeen jatkosuunnittelussa on huomioitava, että hankkeen vaihtoehtokuvauksissa voimaloiden yksikkötehoksi on ilmoitettu 3-5 MW, mutta melumallinnukset on tehty 3 MW ja 3.45 MW voimalatyypeille.

Hankkeesta syntyvän varjon vilkunnan vaikutukset lähialueen asutuskohteissa arvioidaan vähäisiksi. Vilkunnan määrä ei ylitä muiden maiden raja-arvoja.

Vuoden 2015 kuluessa tuulivoiman kansalaiskeskustelussa nousi esiin tuulivoimaloiden aiheuttamien infraäänien mahdollinen vaikutus ihmisiin. Arviointiselostukseen annetuissa mielipiteissä esitetään näkökohtia infraäänistä. Viranomaisohjeistusta asiaan ei ole.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella (THL) on parhaillaan käynnissä tuulivoimaan liittyvä asuinympäristökysely, jossa selvitetään lähiasukkaiden kokemuksia tuulivoimasta ja sen vaikutuksista useamman tuulivoima-alueen läheisyydessä. Kyselyn perusteella saataneen käsitystä siitä, kuinka paljon ja minkälaisia vaikutuksia tuulivoimalla on lähiasukkaille.

THL on laatimassa myös ns. positiopaperia tuulivoiman tuottaman infraäänen terveysvaikutuksista. Asiasta on tarkoitus laatia artikkeli, joka pyritään julkaisemaan vertaisarvioidussa lääketieteen lehdessä, mikä korostaa artikkelin painoarvoa. Tämän lisäksi THL tekee parhaillaan tuulivoimaan liittyviä infraäänimittauksia tuulivoima-alueilla. Syksyllä on tarkoitus tehdä tarkempia tutkimuksia yksittäisiin ongelmakohteisiin liittyen.

Liikennevaikutuksia koskeva arviointi on riittävää. Mikäli hanke edellyttää yleisille teille parantamistoimenpiteitä, on hankevastaavan syytä huomioida, että perusväylänpidon rahoitus on niukkaa ja siten POP ELY-keskuksen mahdollisuudet toteuttaa parantamistoimenpiteitä ovat hyvin rajalliset.

Digitan lausunnon mukaisesti yhteysviranomaisen arviointiohjelmasta annettu lausunto tulee kokonaisuudessaan myös arviointiselostuksessa huomioida. Lisäksi Digita korostaa lausunnossaan yhteisvaikutusten arviointia antenni-tv:n vastaanoton osalta.

Maisemalliset vaikutukset laajempaan kokonaisuuteen on arvioitu selostuksessa vähäisiksi. Maisemallisista lähivaikutuksista merkittävimmät kohdistuvat Polusjärven suuntaan lyhyen etäisyyden vuoksi. Vaikutuksien arviointia muiden asutuskeskittymien suuntaan olisi tullut tarkentaa. Jatkossa maakunnallisten kulttuuriympäristön osalta on huomioitava sekä voimassa olevan maakuntakaavan että 2. vaihemaakuntakaavan mukainen tilanne, jos nämä poikkeavat toisistaan. Poluksen pihapiiriä lukuun ottamatta kulttuuriympäristökohteet sijaitsevat kohtuullisen etäällä hankealueesta. Poluksen pihapiirin osalta arviointiselostuksessa todetaan vaikutusten olevan merkittävät.

Lentoestevalot muuttavat maisemakuvaa pimeän aikaan monilla alueilla. Muista hankkeista saadun kokemuksen perusteella kiinteä punainen valo vaikuttaisi luovan vähemmän levotonta vaikutelmaa ympäristöönsä kuin valkoinen jatkuvasti vilkkuva valo.

Selvitykset kasvillisuuden osalta ovat riittäviä. Selvityksissä todetut luontokohteet (etenkin Maitolampi ympäristöineen ja pienialaiset kalliokohteet) tulee huomioida hankkeen jatkosuunnittelussa niin, että haitalliset vaikutukset vältetään.

Valkolehdokkien osalta voimalalta 8 (VE1) koilliseen rakennettavan uuden tien linjaus kulkee havaintopaikkojen välistä. Vaihtoehtoisen tielinjauksen harkitseminen voimaloille 10, 11 ja 12 on suositeltavaa: jos alueella on laajempi esiintymä, tämän alue tulisi pirstoutumaan. Lisäksi on huomioitava, että esiintymäalueen keskeltä rakennettavat tiet voivat muuttaa kasvupaikkojen olosuhteita siten, että laji häviää, vaikka havaintopaikat eivät jäisikään tien alle (esimerkiksi voimalalta 9 koilliseen lähtevä tie).

Selvitysalueelta löytyi kaksi metson soidinkeskusta ja useita teeren soidinpaikkoja. Tiedossa olevat metson soidinkeskukset tulisi jättää rakentamistoimien ulkopuolelle. Lisäksi teeren soidinpaikan turvaamiseksi olisi suositeltavaa siirtää voimalapaikkaa 2 (VE2) kauemmaksi.

Voimalapaikka 5 (VE1) sijoittuu lähelle viirupöllöreviiriä, metson soidinaluetta ja linnustolle potentiaalisesti tärkeää elinympäristöä, yhteysviranomainen suosittelee voimalapaikan poistoa tai siirtoa kauemmas. 

Pohjanlahden rannikkoalueelle on rakentumassa kymmeniä tuulivoimahankkeita ja niihin vähintään satoja tuulivoimalaitoksia. Tiettyjen lajien muuttajamäärä edustaa merkittävää osaa muuttoreitin kokonaisyksilömäärästä. Suuri osa linnuista lentää lisäksi törmäyskorkeudella. Polusjärven tuulivoimahanke sijoittuu osin rannikon muuttoreitin ulkopuolelle. Yhteisvaikutusten todentamiseksi ja mahdollisten haitallisten vaikutusten lieventämiseksi linnuston seuranta hankkeen toteutuksen jälkeen on tarpeen. Vaikutusten seurannassa saatavalla tiedolla on keskeinen asema, mikäli tulee tarvetta lieventää mahdollisia merkittäviä haitallisia vaikutuksia.

Polusjärven tuulivoimahanke lisää osaltaan muuttolinnustoon kohdistuvia haitallisia yhteisvaikutuksia, joiden kokonaismerkityksestä ei ole tietoa koko Pohjanlahden rannikkoalueelle jo rakennettujen ja suunniteltujen voimaloiden osalta. Yhteysviranomainen ei pidä poissuljettuna, että joidenkin lajien kohdalla populaatiotason yhteisvaikutukset voivat nousta merkittäviksi.

Liito-oravan esiintyminen alueella tulee ottaa huomioon toiminnassa ja säilyttää kulkuyhteyksiä teiden rakentamisen yhteydessä. Lisäksi selostuksessa mainitut lajille soveltuvat alueet ja puut (mahdolliset kolopuut, haavat) tulee alueella toimittaessa pyrkiä säästämään, samoin kuin ruokailualueiksi sopivia haapa- ja leppäryhmiä.

Viitasammakko- ja lepakkoselvityksiä voidaan pitää riittävinä. Lepakoiden esiintyminen läheisissä rakennuksissa tulisi kuitenkin selvittää.

Selostukseen on jäänyt epävarmuutta siltä osin, että susilauman lisääntymisalueesta tai pesäpaikasta ei ole tarkempaa tietoa. Kuten selostuksessa tuodaan esiin, susi on luontodirektiivin liitteen IV(a) eläinlaji, jonka lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty. Jatkosuunnittelussa tulee varmistaa Luken aineistojen ja tietämyksen perusteella, ettei hanke vaaranna sudelle tärkeän lisääntymis- ja levähdyspaikan olemassaoloa. 

Pitkän etäisyyden takia hankkeesta ei arvioida kohdistuvan suoria eikä myöskään epäsuoria vaikutuksia Pitkäsnevan Natura-alueiden suojeluperusteina oleviin luontotyyppeihin tai saukon elinympäristöinä toimiviin virtavesiin. Luonnonsuojelulain 65 §:n mukaista Natura-arviointia ei näin ollen nähdä tarpeellisena hankkeeseen liittyen. Yhteysviranomainen yhtyy esitettyyn näkemykseen.

Mikäli tuulivoimahankkeeseen tarvittava maa-aines otetaan hankealueelta tai sen läheisyydestä, on perusteltua arvioida maa-ainesten oton ympäristövaikutukset riittävällä tavalla kaavoitusvaiheessa.

Maitolampi on selostuksessa tunnistettu alle hehtaarin kokoiseksi luonnontilaiseksi lammeksi. Vaikutuksia Maitolampeen voidaan pitää epätodennäköisenä. Hankkeen toteutuksessa tulee kiinnittää huomiota pienvesiin sekä niiden luonnontilaisuuden tai luonnontilaisen kaltaisten piirteiden tunnistamiseen.

Vaikka Liminkaojan ekologinen tila on vuoden 2013 luokittelussa todettu hyväksi, on sille tunnistettu riski tilan heikkenemisestä ilman toimenpiteiden tehostamista. Kuormituksen ja happamuuden hallinta ovatkin tärkeitä keinoja joen nykyisen tilan ylläpitämisessä. Tästä syystä johtuen on kiinnitettävä riittävästi huomiota ravinne- ja kiintoainekuormituksen sekä happamuuskuormituksen minimointiin. Yhteysviranomainen muistuttaa kaivuutyön ajoittamisen sekä massojen sijoittamisen ja käsittelyn tärkeydestä tällä alueella vähäisenkin kuormituksen vaikutusten minimoimiseksi.

Puutteena voidaan pitää sitä, että selostuksessa ei ole käsitelty kalastoa hankealueen alapuolisissa vesissä. Tiestöä kunnostettaessa huomiota tulee kohdistaa myös vesieliöiden liikkumisen esteettömyyteen virtavesien ylityksissä kuten rummuissa.

Toimenpiteet mahdollisen happamuus- ja metallikuormituksen välttämiseksi on tarkoitus huomioida kaivu- ja perustamissuunnitelmassa sekä suunnitella tapauskohtaisesti sen jälkeen, mikäli potentiaalisia tai todellisia happamia sulfaattimaita esiintyy voimaloiden rakentamisalueilla tehtävissä tarkemmissa maaperätutkimuksissa. Koska hanke sijaitsee pienen riskin alueella, menettely on riittävä. Myös selostuksessa esitetyt määritysmenetelmät sekä keinot ovat riittäviä happamuuskuormituksen hallitsemiseksi. 

Yhteysviranomainen on korostanut ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta antamassa lausunnossa yhteisvaikutusten arvioinnin merkitystä. Hankkeiden maisemallisia yhteisvaikutuksia on arvioitava perusteellisesti jatkossa kaavoituksen yhteydessä. Tärkeää on maisemallisen kokonaisvaikutusten arviointi ja arviointi siitä, miten arvioitava hanke vaikuttaa tähän kokonaisuuteen. Maisemallisten vaikutusten yhteydessä tulee arvioida myös sitä, aiheutuuko hankkeista yhdessä lähivaikutusalueen asutuksen elinympäristön laadullista muuttumista. Arvioinnissa on huomioitava erityisesti alueet, joihin vaikutukset ulottuvat laajasta näkymäsektorista tai monesta suunnasta.

Melun yhteisvaikutusten arviointia koskevassa kappaleessa ei ole ilmoitettu melualueelle sijoittuvien häiriintyvien kohteiden lukumäärää. Myös pienitaajuisen melun laskennassa olisi tullut ottaa huomioon lähimpien tuulivoimapuistojen yhteisvaikutus.

Yhteysviranomainen pitää tärkeänä ihmisten elinolojen ja viihtyisyyden, riistan, linnuston ja eri hankkeiden yhteisvaikutusten seurantaa.

Hankkeen toteuttamisvaihtoehdot ovat toteuttamiskelpoisia, jos arviointiselostuksessa esitetyt haitallisten vaikutusten ehkäisemis- ja lieventämiskeinot ja tässä lausunnossa esiin tuodut seikat huomioidaan hankkeen jatkosuunnitteluvaiheissa.

Pyhäjoen Polusjärven tuulivoimahankkeen perustiedot

ABO Wind Oy:n ja Greenpower Finland Oy:n tuulivoimahanke sijoittuu Pyhäjoen kunnan itäosiin Liminkakylän koillispuolelle Polusperän kylän tuntumaan. Tuulivoimaloita olisi 9-12 ja ne olisivat teholtaan 3-5 MW. Sähkönsiirto toteutetaan maakaapelina.

Lisätietoja

Yhteysviranomaisena ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä toimii Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Heli Kinnunen, p. 0295 038 524, [email protected]

Hankkeesta ja ympäristövaikutusten arvioinnista vastaavat ABO Wind Oy, Karl Schultheis p. 050 452 2215, [email protected] sekä Greenpower Finland Oy, Kimmo Krekilä p. 0500 161038, [email protected]

YVA-konsulttina toimii Pöyry Finland Oy, Hanna Kurtti p. 010 33 31545, [email protected]

 


Alueellista tietoa