Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

ELY-keskus antoi lausuntonsa Iin Pahkakosken tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Yhteysviranomainen nosti lausunnossaan esiin näkökohtia, jotka arviointimenettelyssä on syytä ottaa huomioon.

Yhteysviranomainen katsoo, että ympäristövaikutusten arvioinnissa tulisi arvioida aiheutuuko rakentamistöistä sellaista kiintoaine- ja ravinnekuormitusta Nauruanojan ja Koutaojan vesistöihin, joka vaikuttaisi haitallisesti vesien tilaan ja vesienhoidon tavoitteiden saavuttamiseen sekä pohtia ratkaisuja mahdollisten haitallisten vaikutusten ehkäisemiseksi ja lieventämiseksi. Ympäristövaikutusten arvioinnissa tulee huomioida mahdollisuus happamien sulfaattimaiden esiintymiselle sekä arvioida hankkeen vaikutuksia happamuuden ja metallien huuhtoutumiseen maaperästä.

Hankkeen melumallinnus ja raportointi tulee tehdä mainittujen ohjeistusten mukaisesti. Mallinnustarkastelun tulee perustua tuulivoimaloiden melupäästön ylärajatarkasteluun. Erikseen tulee tehdä pienitaajuisen melun laskenta. Hankkeen maisemallisia vaikutuksia erityisesti hankealuetta ympäröiville suojelualueille, maisemallisesti arvokkaille alueille ja kylille tulee arvioida perusteellisesti ja kuvasovitteita hyödyntäen.

Sähkönsiirtolinja kulkisi Natura-alueen ja perustettavan Isosuon luonnonsuojelualueen välistä. Poikainlammit-Karhusuo sisältyy Natura-verkostoon sekä lintu- että luontodirektiivin mukaisen kohteena. Kun Poikainlammit-Karhusuo ja Isosuo toimivat ekologisena kokonaisuutena, yhteysviranomainen katsoo, että Poikainlammit-Karhusuolle on perusteltua laatia luonnonsuojelulain 65 §:n tarkoittama Natura-arviointi.

Hankkeen suunnittelussa on pyrittävä siihen, että poronhoitoelinkeinoa häiritään mahdollisimman vähän. Vaikutuksia arvioitaessa tulee olla riittävässä vuorovaikutuksessa paliskuntien kanssa ja hyödynnettävä paliskunnilta saatavia aineistoja arvioinneissa.

Yhteysviranomainen katsoo, että vaikutusten arvioinnin myötä selviää, mitkä esitetyistä vaihtoehdoista ovat toteuttamiskelpoisia. Yhteysviranomaisen edellyttämät täydennykset on tuotu esille lausunnossa kunkin osa-alueen kohdalla.

Yhteysviranomaisen lausunto on kokonaisuudessaan luettavissa verkossa osoitteessa:
www.ymparisto.fi/iinpahkakoskentuulivoimahankeYVA.

Lisätietoja:
Jari Määttä, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 029 503 8384


Alueellista tietoa