Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

ELY-keskus antoi lausuntonsa Haapajärven Välikankaan ja Ristiniityn tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arvioinnista  (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus toteaa lausunnossaan, että selvitykset ovat pääosin riittävät jatkosuunnittelua ja päätöksentekoa varten. Kaksi hankevaihtoehdoista on osittain maakuntakaavan vastaisia, joten niiden osalta tarvitaan vielä lisäselvityksiä.

Arviointiselostuksen mukaan hankkeessa käytettäisiin voimaloita, joiden kokonaiskorkeus olisi 220 metriä ja napakorkeus 150 metriä. Melu- ja varjostusmallinnuksessa sekä maisemavaikutusten arvioinnissa on kuitenkin käytetty tätä hieman pienempiä voimaloita. Jatkosuunnittelussa tulee varmistua, että hankkeen melu-, varjostus- ja maisemavaikutukset on arvioitu todenmukaisella tuulivoimalakorkeudella ja lähtötiedoilla. Tuulivoimaloiden korkeus voi vaikuttaa melu- ja varjostusvaikutusten leviämiseen.

Arviointiselostuksen mukaan maisemalliset yhteisvaikutukset olisivat erityisen merkittäviä Settijärven ja Kuusaanjärven alueiden asukkaille ja vapaa-ajan asukkaille. Jatkosuunnittelussa tulee selvittää, miten näitä vaikutuksia voidaan lieventää.

Kallioalueista on tarpeen esittää tarkempia tietoja. Tarvittaessa kohteet tulee tarkistaa maastokäynnin avulla. Yhteysviranomaisen käsityksen mukaan alueilla on merkitystä luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen kannalta. Vaikutuksia ojittamattomille suoalueille olisi hyvä tarkentaa.

Linnustoarvioinnista ei ilmene, onko kaikki tuulivoimaloiden rakennuspaikat inventoitu. Kaavaselostuksen linnustoarvioinnissa arviointia tulee tältä osin täsmentää. Rakennuspaikkojen linnustosta tulee olla riittävät tiedot.

Suunnitelma mahdollisten tv-näkyvyyshäiriöiden poistamiseksi on tarpeen esittää jo kaavaselostuksessa.

Hankevaihtoehdoista VE1 ja VE3 sijoittuisivat osittain Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan tuulivoima-alueen ulkopuolelle. Yhteysviranomainen katsoo, että näiden hankevaihtoehtojen VE1 ja VE3 kaavallinen tarkastelu vaatii täydentämistä ja niiden toteuttamiskelpoisuutta voidaan arvioida vasta sen jälkeen. Tämän lisäksi tulee ottaa huomioon Puolustusvoimien kanta hankkeen toteuttamiskelpoisuuteen.

Tuulivoima-alueille on samanaikaisesti YVA-menettelyn kanssa laadittu osayleiskaavaa. Välikankaan ja Ristiniityn osayleiskaavaluonnokset ovat olleet nähtävillä 28.9.-27.10.2015. Kaavaluonnoksissa ja kaavaselostuksissa ei siis ole voitu ottaa huomioon yhteysviranomaisen tässä ELY-keskuksen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta antamassa lausunnossa edellyttämiä täydennyksiä.

Välikankaan alue sijaitsee noin 12 kilometrin etäisyydellä Haapajärven keskustasta itään ja Ristiniityn alue noin 13 kilometriä koilliseen. Hankealueista Välikangas sijoittuu Pyhäjärven kaupungin rajalle ja noin kilometrin etäisyydelle Kärsämäen kunnan rajasta. Suunniteltujen voimaloiden yksikköteho on 3-5 MW. Voimaloiden kokonaiskorkeus olisi enintään 220 metriä. Selostuksessa on tarkasteltu kolmea eri toteutusvaihtoehtoa ja hankkeen toteuttamatta jättämistä sekä kolmea erilaista sähkönsiirtoratkaisua.

Yhteysviranomaisen lausunto kokonaisuudessaan on luettavissa verkossa osoitteessa:
www.ymparisto.fi/ristiniityntuulivoimayva.

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Liisa Kantola, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 0295 038 340, [email protected]
 


Alueellista tietoa