Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Elinkeinoelämän kehitysnäkymissä valonpilkahduksia vuoden päässä, työllisyystilanteessa edelleenkin vaikeuksia

Pohjois-Karjalan alue- ja seututason toimijat arvioivat, että alueen elinkeinoelämän ja yritystoiminnan suhteen kokonaistilanne pysyy lähikuukausina suurin piirtein nykyisellään, mutta vuoden päästä tilanne olisi parempi kuin nyt. Sen sijaan huolenaihetta on nähtävissä maakunnan työllisyyskehityksessä, joka ei näytä parantuvan vuoden tähtäimelläkään erityisesti sen vuoksi, että työllisyysmäärärahat ovat selvästi vähentymään päin. Erityisen paljon on huonontunut nuorten työllisyys.

Osana puolivuosittain tehtyä valtakunnallista alueelliset kehitysnäkymät -arviointia Pohjois-Karjalan alue- ja seututason toimijat (1.) arvioivat ELY-keskuksen johdolla 19. kerran elinkeinoelämän ja työllisyyden näkymiä seuraavan 6 kuukauden ja vuoden tähtäimellä.

Elinkeinoelämän kehitysnäkymät ovat Pohjois-Karjalassa kaksijakoiset: Suomen ja EU-alueen taantuman jatkuminen, Kiinan talouden hiipuminen sekä Venäjän kehityksen epävarmuuden jatkuminen voivat hidastaa talouskehitystä myös Pohjois-Karjalassa. Maakunnassa on tiedossa merkittävä määrä uusia yritys- yms. investointeja mm. aiemmin myönnettyjen merkittävien yritystukien myötä. Ne tulevat aikanaan toteutuessaan vahvistamaan elinkeinoelämän kehittymistä ja parantamaan myös työllisyyttä. Kansainvälisiä brändejä edustavien veturiyritysten hyvä ote näkyy myös koko arvoverkon hyvänä tilauskantana. Bioenergian tehokas hyödyntäminen ja yleensäkin energiateknologian kehittäminen luovat paljon mahdollisuuksia.

Joensuun seudulla on elinkeinoelämän suhteen havaittavissa varovaista toiveikkuutta ainakin vuoden päästä, kun useiden yritystuilla toteutettavien yrityshankkeiden vaikutusten odotetaan näkyvän selvemmin jo kentänkin tasolla. Keski-Karjalassa elinkeinoelämän ja työllisyyden kehitys on ollut viime vuosina mm. rakennemuutosten vuoksi muuta maakuntaa heikompaa. Nyt tuoreen pk-yritysbarometrin tuloksista voi päätellä myönteisempää kehitystä seudulla. Niiden toteutuminen edellyttää kuitenkin seudulle tärkeiden investointisuunnitelmien toteutumista. Pielisen Karjalassa elinkeinoelämän ja työllisyyden kehitys on viime vuosina joiltakin osin poikennut myönteiseen suuntaan koko maakunnan ja maankin kehityksestä ja nytkin näkymät ovat suhteellisen hyvät. Toisaalta tuoreen pk-yritysbarometrin tulokset antavat kuitenkin myös ajattelemisen aihetta tässä suhteessa. Keskeisin huoli kohdistuu rakennetyöttömyyteen ja osaavan työvoiman saatavuuteen.   

Maaseutualueilla maatalous joutuu entistä tiukemmalle sopeutuessaan aleneviin tuottajahintoihin. Myös tuotantopanosten hinnoissa on tapahtunut laskua, mutta ei samassa suhteessa kuin tuottajahinnat ovat laskeneet. Uuden EU-ohjelmakauden käynnistyminen on viivästynyt ja on saattanut viivästyttää joidenkin investointien käynnistymistä. Hakemusaktiivisuus maatila- ja yritysinvestointeihin maaseutualueilla on kuitenkin varsin hyvä. Puukaupan ennustetaan käyvän kohtuullisella tasolla myös kuluvalla syyskaudella eikä hinnoissa ole havaittavissa merkittävää laskua. Energiapuun kysynnässä on vaihtelua. Sellu- ja paperiteollisuus on tehnyt edelleen hyvää tulosta, ja vireillä on useita merkittäviä investointeja lähimaakuntiin, joilla on myönteinen vaikutus myös Pohjois-Karjalaan.

Yritystoimintaan liittyvissä ympäristöasioissa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia eikä niitä ole nähtävissäkään. Elintarviketeollisuuden osalta laajenemismahdollisuuksia rajoittaa jätevesien käsittelykapasiteetti, joka edellyttää toimia sekä teollisuudelta että vesihuoltolaitoksilta. Asiassa on kuitenkin vuoden aikana edetty. Kahden bioteollisuushankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyt ovat valmistuneet ja toinen niistä on edennyt ympäristöluvan hakemusvaiheeseen.

Pohjois-Karjala

Tilanne nyt verrattuna vuoden takaiseen

Tilanne 6 kk kuluttua verrattuna nykyhetkeen

Tilanne 12 kk kuluttua verrattuna nykyhetkeen

Elinkeinoelämä ja yritystoiminta

0

0

+

Työttömyyden määrä ja rakenne

-

-

0

Arviointiasteikko: (++) paljon parempi, (+) parempi, (0) ennallaan, (-) heikompi, (--) paljon heikompi

 

Alueelliset kehitysnäkymät

Lisätiedot: johtaja Ritva Saarelainen p. 0295 026168 ja johtava asiantuntija Pekka Myllynen p. 0295 026082

[1] Pohjois-Karjalan ELY-keskus ja TE-toimisto, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Finnvera Oyj:n Joensuun aluekonttori, Pohjois-Karjalan kauppakamari, Pohjois-Karjalan Yrittäjät, Itä-Suomen yliopisto, Joensuun Tiedepuisto, Karelia-ammattikorkeakoulu, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Suomen metsäkeskus Pohjois-Karjala sekä seudulliset elinkeinoyhtiöt (Josek Oy, Keti Oy ja Pikes Oy).

 


Alueellista tietoa