Uutiset 2022

Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Asiakkaat ovat tyytyväisiä Pohjanmaan ELY-keskuksen palveluiden asiantuntemukseen ja ystävällisyyteen 

Valtakunnallisen palvelutyytyväisyyskyselyn tulosten mukaan Pohjanmaan ELY-keskuksen asiakkaiden tyytyväisyys pysyi hyvällä tasolla kaikissa arvioiduissa osatekijöissä. ELY-keskusten ja KEHA-keskuksen jatkuvaa asiakaspalautetta seurataan vuosittain palvelutyytyväisyyskyselyjen avulla. Kyselyjen piiriin kuuluvia ja arvioitavia palvelukokonaisuuksia olivat rahoitus-, maksatus, lupa- ja valvontapalvelut sekä yritysten kehittämispalvelut.  

Asiakkaiden kokonaisarvio Pohjanmaan ELY-keskuksen palveluista oli 4,55 asteikolla 1–5.Tulos on aavistuksen valtakunnallista keskiarvoa (4,35) korkeampi. Palvelutyytyväisyyskyselyissä mitataan muun muassa palvelun asiantuntemusta, palvelun ystävällisyyttä, asian käsittelynopeutta, annettua neuvontaa ja sähköisten palveluiden käyttökokemusta. Vuonna 2020 Pohjanmaan ELY-keskuksen asiakkaiden kokonaistyytyväisyys oli 4,63.   

Koronapandemian pitkittyminen vaikutti edelleen virastojen toimintaan merkittävästi. Pandemian takia asiakas- ja sidosryhmäyhteistyö tapahtui lähes kokonaan etänä ja sähköisten palvelujen avulla. Sähköisten palveluiden kehitysaste ja käytettävyys saivat edellisten vuosien tapaan osakseen jonkin verran kritiikkiä. Positiivista palautetta Pohjanmaan ELY-keskus sai erityisesti palvelun ystävällisyydestä, asiantuntemuksesta ja päätöksen perusteluista.  

Pohjanmaan ELY-keskuksen asiakastyytyväisyys asteikolla 1=heikko, 5=kiitettävä 

Palvelun asiantuntemus  4,64 
Palvelun ystävällisyys 4,73 
Asian käsittelynopeus   4,36 
Annettu neuvonta   4,51 

Pohjanmaan ELY-keskuksessa rahoituspalvelut saavuttivat erinomaisen tuloksen 4,45. Palvelun ystävällisyys, asiantuntemus ja saatu neuvonta saivat paljon kiitosta asiakkailta. Maksatuspalveluissa Pohjanmaan ELY-keskuksen asiakkaat kokivat saavansa erittäin ystävällistä palvelua. Maksatuspalveluiden asiatuntemus, asian käsittelynopeus ja päätöksen perustelut koettiin niin ikää kiitettäviksi. Maksatuspalvelut kokonaisuudessaan saivat arvosanan 4,65. 

ELY-keskusten toiminnan kehittämisessä panostetaan vuosina 2022–2023 erityisesti asiakaskokemuksen ja osaamisen kehittämiseen. Tavoitteena on, että asiakaskokemusta mitataan reaaliaikaisesti ja kattavasti ELY-keskusten tarjoamista palveluista. Henkilöstön osaamisen kehittämisessä korostuu asiakkuusajattelu ja asiakkuusosaaminen. Jatkossakin ELY-keskukset haluavat tarjota asiakkailleen Asiantuntevaa palvelua ja helppoa asiointia. 

Asiakkaiden tyytyväisyyttä ELY-keskusten asiointipalveluihin seurataan vuosittain säännöllisillä palvelutyytyväisyyskyselyillä. Kyselyissä ovat mukana kaikki ELY-keskukset ja KEHA-keskuksen maksatuspalvelut. Vuonna 2021 valtakunnallisiin kyselyihin saatiin yhteensä 3888 vastausta, joista 176 koski Pohjanmaan ELY-keskuksen palveluita.