Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Aki Alituvan sikalalaajennuksen YVA-selostuksesta on annettu 24.10.2013 yhteysviranomaisen lausunto (Varsinais-Suomen ELY-keskus)

Hankkeessa suunnitellaan emakkosikalan laajentamista biokaasulaitoksen perustamista sikaloiden yhteyteen Rekoisten kylässä Nousiaisissa. Hankkeen suunniteltu sijoituspaikka on noin kaksi kilometriä Nousiaisten keskustasta lounaaseen ja 1,5 kilometriä Maskun keskustasta luoteeseen.

Hankkeen toteuttamisvaihtoehdot ovat

VE0: laajennushanketta ei toteuteta, nykytoiminta (1 250 emakkoa ja 400 siitossikaa + 28 karjua) jatkuu

VE1/a: nykysikalat laajennetaan 2 400 emakon ja 800 siitossian + 45 karjun sikaloiksi
VE1/b: nykysikalat laajennetaan 2 400 emakon ja 800 siitossian + 45 karjun sikaloiksi
sekä rakennetaan 35 000 t/v biokaasulaitos

VE2/a: nykysikalat laajennetaan 4 000 emakon ja 2 000 siitossian + 60 karjun sikaloiksi
VE2/b: nykysikalat laajennetaan 4 000 emakon ja 2 000 siitossian + 60 karjun sikaloiksi
sekä rakennetaan 60 000 t/v biokaasulaitos

Hankkeen toteuttaminen edellyttää mm. maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen kaavan laatimista (osayleiskaavan laatiminen on meneillään) ja rakennuslupia, ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa.

Arviointiselostuksesta on annettu 10 viranomaislausuntoa. Mielipiteitä on esitetty 26. Mielipiteissä on 1902 luonnollisen henkilön nimeä tai allekirjoitusta. Yhdistykset ovat esittäneet 3 mielipidettä. Mielipiteissä suhtauduttiin hyvin kriittisesti hankkeeseen.

Arviointiselostuksessa on YVA-lain mukaisesti käsitelty hankkeen vaikutukset ihmisten elinoloihin, terveyteen ja viihtyvyyteen, maaperään, pinta- ja pohjavesiin, ilman laatuun ja ilmastoon, kasvillisuuteen, eläimistöön ja luonnon monimuotoisuuteen, yhdyskuntarakenteeseen ja suunniteltuun maankäyttöön, maisemaan, kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön, luonnonvarojen hyödyntämiseen sekä edellä kuvattujen tekijöiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin. Vaikutusten arvioinnissa on eritelty rakentamisaikaiset ja toiminnan aikaiset vaikutukset sekä toiminnan lopettaminen.

Arviointiselostuksessa vaikutukset on tuotu selkeästi esille. Tiettyjä lisäselvityksiä tulee vielä tehdä. ELY-keskus katsoo arvioinnin riittäväksi, kun selvitykset on tehty.  

Arviointiselostuksessa on katsottu, että hankkeen mikään vaihtoehto ei ole toteuttamiskelvoton. ELY-keskus katsoo kuitenkin, että vaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuus voidaan ratkaista vasta hankkeen edellyttämien hyväksymis- ja lupamenettelyjen yhteydessä, lähinnä kaavoituksen ja ympäristölupamenettelyn yhteydessä. Arvioinnin perusteella ELY-keskus katsoo, että vaihtoehdot VE2 a ja b näyttävät toteuttamiskelpoisuudeltaan epätodennäköisiltä. Sen sijaan vaihtoehdot VE1 a ja b voivat olla toteuttamiskelpoisia, kun haitallisten vaikutusten vähentämistoimet ovat riittäviä ja niiden vaikutus ja toimivuus tiedossa ennen hankkeen edellyttämien hyväksymis- ja lupapäätösten tekemistä. 

Arviointiselostus ja sitä koskeva ELY-keskuksen yhteysviranomaisen lausunto on kokonaisuudessaan nähtävissä verkkosivulla: Sikalan laajennushanke, Nousiainen Aki Alitupa (ymparisto.fi)

Lisätietoja

ylitarkastaja Seija Savo, p. 0295 022 941


Alueellista tietoa