Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Äänikarkotinlaitteita ei saa testata Saimaalla (Etelä-Savon ELY-keskus)

Etelä-Savon ELY-keskus on 2.5.2016 tehnyt kielteisen päätöksen poikkeuslupahakemuksesta, joka koski äänikarkotinlaitteiden testaamista Saimaalla. ELY-keskuksen mukaan laitteen testaamiseen liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä, ja laite saattaa aiheuttaa pahimmillaan saimaannorppien kuurotumista. Poikkeuslupaa haki Saimaan Safarit Oy osana EU-rahoitteista hanketta, jossa kehitetään ammattikalastukseen soveltuvia saimaannorpalle turvallisia rysiä. 

Norppien tahallinen häiritseminen kielletty

Saimaannorppa on luonnonsuojelulailla rauhoitettu laji. Lain mukaan kiellettyä on mm. rauhoitettuihin eläinlajeihin kuuluvien yksilöiden tahallinen häiritseminen. Saimaannorppa kuuluu luontodirektiivin liitteessä IV (a) mainittuihin lajeihin, joita koskevien luonnonsuojelulain mukaisten poikkeuslupien myöntäminen edellyttää direktiivin 16 artiklassa mainittujen ehtojen täyttymistä. Ehtoina ovat muun tyydyttävän ratkaisun puuttuminen, lajin suotuisan suojelun tason säilyminen sekä jokin artiklan kolmannessa kohdassa erikseen luetelluista ehdoista. ELY-keskuksen näkemyksen mukaan EU:n luontodirektiivissä mainitut poikkeusluvan myöntämistä koskevat ehdot eivät kaikilta osin täyttyneet.

Äänikarkottimien vaikutuksista ei tarpeeksi tietoa

Äänikarkottimia on käytetty aiemmin merialueilla, jotka hylkeiden elinympäristönä poikkeavat järvielinympäristöistä. Saimaalla kyseisiä testauksia ei ole tehty, eikä tietoa äänikarkottimien vaikutuksista nimenomaan saimaannorppien käyttäytymiseen ole olemassa. ELY-keskuksen mielestä kuitenkin mm. halleille ja kirjohylkeille tehdyssä karkotinkokeissa saatujen kokemusten perusteella on mahdollista tehdä johtopäätöksiä siitä, miten äänikarkottimet vaikuttavat saimaannorppien käyttäytymiseen kalanpyydysten lähellä.

Norppien kuuroutuminen mahdollista

Saimaannorppakantaan kohdistuu edelleen monia uhkatekijöitä. Saimaannorppa on erittäin uhanalainen eikä sen suojelun taso ole suotuisa. ELY-keskuksen näkemyksen mukaan hyljekarkottimien testaamiseen liittyy monia tuntemattomia riskejä ja epävarmuustekijöitä. Äänikarkottimien saattavan aiheuttaa pahimmillaan norppayksilöiden kuuroutumisen. Kuulolla on saimaannorppayksilöille merkitystä erityisesti lisääntymis- ja imetysaikana sekä vaarojen havaitsemisessa. Kuulon vaurioitumisella tai heikkenemisellä olisi siten merkittävät vaikutukset hyljeyksilöiden elinkykyyn ja lisääntymiseen. Jo pelkästään pitempiaikaisesta melulle altistumisesta aiheutuva stressi saattaa olla norppayksilöille haitallista. Pahimmillaan yksilöille aiheutuvat kuulovammat tai muut haitat saattaisivat vaikuttaa heikentävästi jopa lajin suojelutasoon.

Testaus osana turvallisten rysien kehittämistä

Äänikarkottimien testaaminen oli tarkoitus tehdä osana EU-rahoitteista hanketta, jossa kehitetään ammattikalastukseen soveltuvia saimaannorpalle turvallisia rysiä. Vaikka rysäkalastukseen on mahdollista kehittää erilaisia estolaitteita estämään hylkeiden sisäänpääsy pyydykseen, voivat hylkeet rysän ympärillä saalistaessaan joko estää kalojen menon pyydykseen tai syödä kaloja ennen niiden menoa pyydykseen. Karkottimien toimivuutta oli tarkoitus testata kolmen ammattikalastajan rysillä Saimaalla Haukivedellä, Puruvedellä ja Paasivedellä.

Lisätietoja:

Luonnonsuojeluasiantuntija Arto Ustinov, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 239


Alueellista tietoa