› Takaisin graafiseen esitykseen

Kuvituskuva

ELY-keskukset vastaavat Väyläviraston ohjaamina maantieliikenteen sujuvuudesta ja turvallisuudesta alueillaan.

ELY-keskukset hoitavat maanteiden ja niihin liittyvien laitteiden ja varusteiden kunnossapidon sekä edistävät tieliikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta parantamalla maanteitä ja rakentamalla kävely- ja pyöräilyväyliä. Kaikki kunnossapito- ja rakentamistyöt tilataan urakoitsijoilta.

ELY-keskukset myöntävät liikenteeseen liittyviä lupia ja yksityistieavustuksia. Joukkoliikenteen järjestämisessä ELY-keskuksilla on keskeinen rooli. ELY-keskukset osallistuvat liikennejärjestelmätyöhön yhteistyössä kuntien ja maakuntien kanssa. ELY-keskusten tehtävänä on tuoda esiin valtakunnalliset linjaukset ja sovittaa niitä alueen liikennejärjestelmän tarpeisiin.

Valtaosa tienpidosta on teiden hoitoa, kunnossapitoa, parantamista ja pienempiä tiehankkeita. Ensisijaisesti turvaamme teiden päivittäisen liikennöinnin kesä- ja talvihoidon toimenpiteillä. Toiseksi huolehdimme teiden kunnosta esim. päällysteitä uusimalla, parantamalla teiden rakenteita sekä korjaamalla siltoja ja kelirikosta kärsiviä sorateitä. Teiden kunnossapitoon käytetään n. 90 % perustienpidon rahoituksesta. Loppurahoitus suuntautuu alueellisiin investointeihin, suunnitteluun, mittauksiin ja liikenteen hallintaan.

Teiden kunnossapidon ja investointien hankinnat ELY-keskuksissa on keskitetty vuoden 2016 alusta neljälle hankinta-alueelle. Paikallinen ELY-keskus vastaa vuosittaisten korjauskohteiden valinnasta ja priorisoinnista. Hankinta-alue muodostaa ELY-keskusten priorisoimista kohteista toimivia hankintakokonaisuuksia, kilpailuttaa hankinnat ja valvoo niiden toteuttamista.

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala uudistui vuoden 2019 alusta. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, Viestintävirasto sekä Liikenneviraston tietyt toiminnot yhdistyivät uudeksi Liikenne- ja viestintävirastoksi (Traficom). Entinen Liikennevirasto jatkaa Väylävirastona. Liikenneviraston aiemmin hoitamat meri-, rautatie- ja tieliikenteen ohjauspalvelut siirtyivät uuteen valtion omistamaan erityistehtäväkonserni Traffic Management Finland Groupiin (TMFG).

TIETOA ALUEELTA

Liikenne - Varsinais-Suomi ja Satakunta

(Varsinais-Suomen ELY-keskus vastaa teiden kunnossapitoasioista myös Satakunnan alueella)

Valtaosa tienpidosta on teiden hoitoa, kunnossapitoa, parantamista ja pienempiä tiehankkeita. Ensisijaisesti turvaamme teiden päivittäisen liikennöinnin kesä- ja talvihoidon toimenpiteillä. Toiseksi huolehdimme teiden kunnosta esim. päällysteitä uusimalla, parantamalla teiden rakenteita sekä korjaamalla siltoja ja kelirikosta kärsiviä sorateitä. Teiden kunnossapitoon käytetään n. 90 % perustienpidon rahoituksesta. Loppurahoitus suuntautuu alueellisiin investointeihin, suunnitteluun, mittauksiin ja liikenteen hallintaan.

Alueen erityispiirteitä

Teiden kunnossapidon erityishaasteita muuhun maahan verrattuna ovat rannikkoseudun nopeat kelivaihtelut ja savikoista johtuvat ongelmat, joiden vuoksi rakenteiden kunnossapito on keskimääräistä kalliimpaa. Suuri osa Varsinais-Suomen ja Satakunnan teistä on alueilla, joilla pohjamaa vaihtelee hyvin heikosti kantavan saven ja kovan kallion välillä. Tästä seuraa, että epätasaiset painumat ja sortumaherkät kohteet ovat yleisempiä kuin muualla maassa. Länsirannikolla meren läheisyys vaikuttaa merkittävästi nopeisiin sää- ja kelivaihteluihin. Sen sijaan sisämaahan mentäessä ilmasto mantereistuu joillakin alueilla tienpidon kannalta merkittävästikin.

 

 

 

 

Erityispiirteitä ovat myös useat satamat, taajamien suuri määrä ja saaristo.


Varsinais-Suomi ja Satakunta ovat Suomen pisimpään asuttuja alueita, ja tätä ilmentävät alueen rakennettu kulttuuriympäristö, muinaisjäännökset sekä useat kulttuurihistorialliset muistomerkit. Myös Lounais-Suomen luonto on monipuolisuudessaan Suomen rikkaimpia.

 

 

 

 

Kuvat yllä. Maantietä 1011 Perniön Koskella reunustaa komea tammirivi. Tiemiljöö on osa valtakunnallisesti arvokasta kulttuurimaisemaa. Suomessa melko harvinainen ojakurjenpolvi kasvaa tieluiskassa Kustavissa. Vanha Halikon silta on luokiteltu museosillaksi.
 

ELY-keskuksen aluevastaavat valvovat teiden kunnossapitoa

ELY kilpailuttaa teiden päivittäisen hoidon viideksi vuodeksi kerrallaan. Varsinais-Suomen ja Satakunnan maantiet on jaettu 10 urakka-alueeseen. Kunkin urakka-alueen teiden hoidosta vastaa kilpailutuksessa valittu urakoitsija. Alueurakkaan kuuluvat sekä teiden talvi- että kesähoito. Kesähoitotoimia ovat mm. niitot, päällysteiden paikkaukset että sorateiden hoitotoimet. Teiden kesä- ja talvihoidolla varmistetaan, että tiet ovat liikennöitävässä kunnossa kaikkina ajankohtina. ELYn aluevastaavat valvovat alueurakoitsijoiden toimintaa pistokokein. Yksi aluevastaava valvoo n. 2 000 km tieverkkoa. Aluevastaavilla on mahdollisuus sakottaa urakoitsijaa hoitotoimien laiminlyönneistä.

Teiden uudelleen päällystäminen ja ajoratamaalaukset eivät kuulu alueurakoihin, vaan ne kilpailutetaan joka vuosi erikseen käytettävissä olevan rahoituksen mukaan, ja ELY määrittelee päällystettävät kohteet ja päällystysmenetelmät.

Tunnuslukuja Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueelta

  • maantieverkon pituus n. 8 000 km
  • päällystettyjä teitä n. 6 000 km
  • sorateitä n. 2 000 km
  • kevyen liikenteen väyliä n. 800 km
  • siltoja n. 1800 kpl
  • tievalaistusta n. 1 800 km matkalla
  • liikennemerkkejä n. 50 000 kpl
  • linja-autopysäkkejä n. 8 000 kpl
  • liikennevalot n. 80 tienristeyksessä
  • levähdys- ja pysäköintialueita n. 170 kpl

Päivitetty