Parempi työelämä!

Valtakunnallinen työelämän kehittämisen koordinaatiohanke

Oikopolut

Hanke - tutustu tekemiseemme

 

Parempi työelämä! -hankkeen kuvaus

 

Ministeriöiden tulevaisuuskatsauksen 2022 mukaan Suomen tuottavuuskehitys on ollut viime vuosina vaatimatonta moniin verrokkimaihin nähden ja myös Suomen työllisyysaste on muihin Pohjoismaihin verrattuna edelleen kaikkein alhaisin. Toisaalta Suomea koettelee vakava pula työvoimasta, niin ammatillisesta työvoimasta kuin huippuosaajistakin. 

Talouskasvun, yritystemme kilpailukyvyn, hyvinvointiyhteiskunnan jatkuvuuden sekä julkisen talouden kestävyyden kannalta riittävä työvoiman saatavuus on oleellista - varsinkin tilanteessa, jossa valtion velkaa on jouduttu kasvattamaan toistuvien kriisien vuoksi. Osaamisen, työkyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen sekä ylläpito nousevat keskeisiksi tekijöiksi työllisyyden turvaamisessa. Tarvitsemme työurien pidentämistä työurien alusta, keskeltä ja lopusta. Väestömme ikääntyy ja myös sen vuoksi työelämän ja osaamisen kehittämiseen, työssä jaksamiseen ja työkyvyn tukemiseen on kiinnitettävä huomiota. 

Työelämässä on entistä vahvemmin otettava huomioon yksilön elämäntilanteet, uran muutokset, yhdenvertainen osaamisen kehittäminen, inklusiivisuus, sukupuolten välinen tasa-arvo sekä mahdollistettava osatyökykyisten työllistyminen. Kestävän työelämän ja talouden rakenteiden muuttumisen ja teknologisen kehityksen myötä aiempaa keskeisemmässä roolissa ovat yritysten satsaukset toimintatapojen muutoksiin ja henkilöstön osaamiseen. 

Kaikkiin näihin haasteisiin vastaamiseksi edellytyksenä nähdään olevan eri hallinnonalojen välinen systemaattinen ja jatkuva yhteistyö. Valtakunnallista koordinaatiohanketta tarvitaan tukemaan tätä koko maata koskevaa strategista kehittämistyötä ja tukemaan sekä TEM:n ja STM:n näkökulmien sisällyttämistä valtakunnallisista ja alueellisista ESR-kehittämisohjelmista rahoitettujen hankkeiden tavoitteisiin. Hanketta tarvitaan sekä päällekkäisen toiminnan välttämiseen että synergiaetujen luomiseen rahoituksen ja toiminnan puitteissa. 

Valtakunnalliselle ja myös alueelliselle kehittämiselle tuotetaan koordinoivan hankkeen kautta lisäarvoa tarjoamalla jalostettua tietoa tiedolla johtamisen pohjaksi, hyviä käytänteitä hyödynnettäväksi, verkostoja ja viestintäosaamista ja -tukea. Valtakunnallisten koordinaatiohankkeiden yhteistyö mahdollistaa eri kehittämisohjelmien välisen tiedonvaihdon ja hyvien käytänteiden levittämisen. Koordinaatiohanke nostaa myös laajemmin valtakunnalliseen keskusteluun työelämän kehittämisen eri teemoja ja kokonaisuuden tuottamia tuloksia ja tekee yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. 

Muualla verkossa
 • Kehittämishankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat ohjelmasta rahoitetut valtakunnalliset hankkeet sekä osaltaan myös alueelliset hankkeet. Lisäksi kohderyhminä ovat muut kansallisen tason koordinointihankkeet ja niiden verkostot, joilla on vahva yhdyspinta työelämän kehittämisen teemaan (erit. työmarkkinoiden kohtaanto ja jatkuva oppiminen). 

  Hankkeen kohderyhmänä ovat myös työelämätoimijat. Hankkeen yhteistyö eri kohderyhmien kanssa tapahtuu mm. seuraavasti: 


  Valtakunnalliset hanketoteuttajat:

  • Hanketoteuttajien osaamisen nosto ja tietopohjan tarjoaminen tiedolla johtamisen ja toiminnan tueksi. Hankkeessa tuotetaan, kootaan ja ostetaan tietopaketteja verkostolle ajankohtaisiin teemoihin liittyen, jotta teeman hanketoiminta on osuvaa sekä vaikuttavaa.
  • Hankkeiden ohjausryhmätyöskentelyyn osallistuminen
  • Yhteistyö valtakunnallisten ja alueellisten tilaisuuksien järjestämisessä
  • Yhteistyö hyvien käytäntöjen osalta - Viestintään liittyvät toimenpiteet
  • Valtakunnallisten hankkeiden tuki ja sparraus yhteistyöalustalla ja erilaisissa tilaisuuksissa 


  Alueelliset hanketoteuttajat:

  • Alueellisia hanketoteuttajia kutsutaan suuraluetilaisuuksiin, joissa nostetaan esille hyviä käytäntöjä sekä yhteiskehitetään alueen erityistarpeisiin liittyviä toimintatapoja yritysten tukemiseen työelämän laadun kehittämisessä
  • Hankekahvit yms. tilaisuudet myös tälle kohderyhmälle
  • Alueiden hyvin käytänteiden kokoaminen ja niiden näkyvyys koordinaatiohankkeen viestinnässä 


  Muut alueelliset toimijat, kuten seudulliset toimijat ELY-keskuksen seudullisten yhteyshenkilöiden sekä Yritys-Suomi yhteyshenkilöiden kautta, TE-toimistot ja työllisyyden kuntakokeilut, hyvinvointialueet, kauppakamarit, yrittäjäjärjestöt, työmarkkinajärjestöt, oppilaitokset, kunnat, säätiöt ja yhdistykset ja muut alueelliset työelämätoimijat

  • TE-toimistot ja työllisyyden kuntakokeilut vastaavat omalta osaltaan työpaikkojen tavoittamisesta sekä työelämän kehittämiseen liittyvästä tunnistamisesta yrityskäynneillä. TEpalvelu-uudistuksen 2025 lähtien pääasiallinen vastuu TE-palvelujen tuottamisesta siirtyy kunnille, jolloin myös kunnat tulevat kohderyhmäksi laajemmin.
  • Tiedontuotannon, viestinnän ja markkinoinnin sekä hyvien käytäntöjen osalta keskeistä kohderyhmää
  • kohderyhmissä voi olla myös vieraskielisiä, esim. maahanmuuttajayhdistykset, joiden tarpeita varten huolehdittava tarvittaessa eri kieliversioista viestinnässä, materiaaleissa ja tilaisuuksissa


  Rahoittaja

  • Hankkeen hallinnolliset toimenpiteet ja etenemisen raportointi
  • Osallistuminen teeman hankeinfojen suunnitteluun, markkinointiin ja järjestämiseen
  • Koko teeman hankkeiden etenemisen ja tulosten seuranta ja raportointi
  • Osallistuminen ESR+ Työelämän kehittämisen johtoryhmätyöhön 


  Muut valtakunnalliset toimijat, kuten ministeriöt ja valtakunnalliset kehittämisorganisaatiot (kuten TTL, Jotpa), muut valtakunnalliset koordinaatiohankkeet, RR ELYt, työmarkkinajärjestöt, Elinkeinoelämän keskusliitto, työelämän tutkimus- ja kehittämisorganisaatiot ja muut valtakunnalliset työelämätoimijat

  • Yhteistyö työelämän kehittämisen rajapintojen osalta (esim. tiedonvaihto, viestintäyhteistyö, tilaisuuksien järjestäminen)
  • Teemaan liittyvän kehittämisen kokonaiskuvan hahmottaminen
  • Huomion kiinnittäminen lisäksi työhyvinvoinnin ja tuottavuuden mittaamiseen. On ratkaisevan tärkeää, että kohdennetut kehittämistoimet vahvistavat kilpailukykyämme.
  • Osallistaminen toimijoita asiantuntijaryhmätyöskentelyyn
  • Tuotetun tietoaineiston välittäminen ja osaamisen kehittäminen
  • Hyvien käytäntöjen välittäminen työelämään 
 • Päätavoitteena on rytmittää kansallista työelämän kehittämistoimintaa sekä nostaa esille ja pitää yllä sekä valtakunnallista että alueellista keskustelua aina työpaikoille saakka. Nimensä mukaisesti koordinoivan hankkeen keskeinen tehtävä on valtakunnallisen kehittämisohjelman koordinointi, mutta sitä tehdään aktiivisessa yhteistyössä alueellisten työelämätoimijoiden kanssa työelämän, työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kehittämiseksi. 

  Koordinaatiohankkeen viisi tavoitetta ovat

  1) Koordinoida ja rytmittää kansallista työelämän kehittämistoimintaa. Yhteistyötä kehittämällä vältetään päällekkäistä työtä ja lisätään synergiaetuja poikkihallinnollisesti. 

  2) Tukea valtakunnallisten hankkeiden toimintaa ja vaikuttavuutta tiedolla, sparrauksella ja verkottamisella sekä seurannalla ja arvioinnilla. Myös alueellisia hankkeita tuetaan yhteistyössä alueiden kanssa esim. tiedon tuotannolla, hyvillä käytännöillä, viestintätuella. 

  3) Kehittää työelämää, työhyvinvointia ja tuottavuutta vahvan hanketoimijoiden sekä työelämätoimijoiden kanssa tehtävän yhteistyön kautta. 

  4) Tukea uusien sekä jalostettujen työelämää kehittävien ja uudistavien toimintamallien ja palvelujen käyttöönottoa, jalkauttamista ja näkyvyyttä. 

  5) Tehdä näkyväksi ja kuuluvaksi valtakunnallista ja alueellista työelämän kehittämistoimintaa sekä levittää hyviä käytäntöjä työelämälle saakka.

kuvituskuva
 • Koordinaatiohankkeessa ja sen tukemana kehitettyjä valtakunnallisten ja alueellisten hankkeiden toimintamalleja ja palveluja on tuotekehitetty työpaikkojen tarpeita vastaaviksi ja valtakunnallisiksi toimintatavoiksi, parhaiksi käytännöiksi. Koordinaatiohanke on tukenut osaltaan valtakunnallisissa ja alueellisissa hankkeissa luotujen hyvien käytäntöjen siirtymistä kansalliseksi toiminnaksi, jotta niiden jatkuvuus ja mahdollinen jatkokehittäminen on voitu turvata. Tulokset voidaan mitata valtakunnallisiksi jatkojalostettujen parhaiden käytäntöjen määrästä ja niistä tuotetusta julkaisusta sekä verkkosivulla saavutettavissa olevasta työkalupakista.

  Lisäksi tuloksena on myös valtakunnallisilla verkostopäivillä palkittujen hyvien käytäntöjen määrä. 

  Hyville käytännöille tarjottavaa tukea ja sparrausta voidaan mitata sparrattujen käytäntöjen määrästä ja niistä vielä eteenpäin jalostettujen kansallisten parhaiden käytäntöjen määrästä. Hyvien käytäntöjen jalkauttamista voi mitata mm. niiden käyttöönoton määrästä eri toimijoilla ja niistä tehdyistä julkaisuista eri viestintäkanavissa.

  Työhyvinvoinnin ja tuottavuuden vaikutusten arviointimalli on otettu käyttöön ja sen kautta tuotettua tietoa on hyödynnetty vaikuttavuuden seurannassa ja teemakokonaisuuden laadullisten tulosten todentamisessa. Määrällisesti tulokset voidaan mitata arvioitujen toimijoiden/ toimenpiteiden määränä sekä tuotettuina arviointiraportteina. 

  Tehtyä yhteistyötä voi arvioida mm. pidettyinä verkostopäivinä valtakunnallisesti ja alueellisesti (tilaisuuksien ja osallistujien määrät sekä palaute tilaisuuksista) ja hankekahveina (tilaisuuksien sekä osallistujien määrä ja laadullisesti käsiteltyjen aihealueiden kattavuus sekä tuotettuina arviointiraportteina. Laajemmin koordinaatiohankkeessa tehtyä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa voi kuvata verkostokartan muodossa. 

  Koordinaatiohankkeen tietokokonaisuudessa tuotettuja tuloksia ovat työelämän kehittämisen eri sisältöjä koskevat aineistot/ kartoitukset (määrä) sekä muu tuotettu tietoaineisto, jotka ovat saavutettavissa verkkosivustolla. Benchmarking-matkojen tuloksia voi arvioida niistä tuotettujen raporttien pohjalta. 

  Hankkeessa pidettyjen webinaarien tuloksia voi mitata niiden määrällä, osallistujien määrällä, mutta myös laadullisesti osallistujilta kerätyn palautteen pohjalta. 

  Viestinnän tuloksia voidaan mitata lähetettyjen uutiskirjeiden, kirjoitettujen blogikirjoitusten ja sosiaalisen median kautta tehdyn viestinnän määrästä. Sosiaalisen median vaikuttavuutta voi myös mitata tykkäysten, jakojen ym. perusteella. 

  Hakuinfojen sekä niihin liittyvien viestintäkampanjojen ja hakuklinikkojen tuloksia voi arvioida toteutettujen infojen määrällä, niihin osallistuneiden määrällä, viestintäkampanjan tavoittavuudella sekä osallistujien antaman palautteen pohjalta. 

  Koko teeman kokonaisuutta voi arvioita lisäksi valtakunnallisten hankkeiden alku- ja loppuarviointien ja seurantaraportointien pohjalta. 

 • Syksy 2023

  • Työhyvinvoinnin ja laadun arviointimittariston kartoitus ja valinta, tarvittavat täsmennykset ja eri hanketyyppien huomiointi sekä esitys valinnasta johtoryhmälle. 
  • Mittariston rakentaminen helposti hankkeille käyttöönotettavaksi.
  • Asiantuntijaryhmän kokoaminen ja toiminnan aloitus. Ryhmä kokoontuu jatkossa noin kahden kuukauden välein.
  • 1. benchmarking-matkan valmistelu
  • Tietopohjan selvittäminen työelämän kehittämisen kokonaisuudesta, jonka pohjalta ensimmäisten kartoitusten valinta
  • Hankehaussa avustaminen 


  Koko hankeajan jatkuvia toimenpiteitä, joita ei ole kirjattu puolivuosittaiseen toimintasuunnitelmaan, ovat mm.
  Hankehallinto, ohjausryhmän työskentely, johtoryhmään osallistuminen, raportointi koordinaatiohankkeen sekä teemakokonaisuuden etenemisestä, asiantuntijaryhmän toiminta, hankekahvien toteutus 1/kk, uutiskirjeet 6krt/vuosi, verkkosivujen ylläpito, ajankohtaisten blogien kirjoitus ja someviestintä eri kanavissa, hyvien käytäntöjen kokoaminen, sparraus, jalostaminen ja jalkauttaminen, toiminnan fasilitointi yhteistyön verkkoalustalla, yhteydenpito ja tuki valtakunnallisille hankkeille sekä yhteydenpito muihin valtakunnallisiin koordinaatiohankkeisiin ja työelämätoimijoihin, hakuinfojen toteutus yhteistyössä RR ELYn kanssa aina hakujen yhteydessä, arviointimittariston ohjeistus ja koulutus käynnistyville hankkeille, arviointimittariston tulosten kokoaminen ja analysointi sekä aloittaneiden (alkumittaus) että lopettavien (loppumittaus) hankkeiden osalta, tulosten raportointi ja julkaisu

Päivitetty: 28.02.2024