Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Ajoita vesikasvien niitto oikein

Vesikasvit ovat keskeinen osa järviluontoa ja rantamaisemaa sekä tärkeä elinympäristö kaloille, linnuille ja muulle vesieliöstölle. Vesikasvit myös parantavat järven veden laatua ehkäisemällä rantojen eroosiota ja pidättämällä maa-alueelta tulevaa kiintoaine- ja ravinnekuormitusta.
Järven umpeenkasvun vuoksi lisääntynyttä vesikasvillisuutta joudutaan kuitenkin usein niittämään tai poistamaan muulla tavoin, jotta vesistön virkistyskäyttömahdollisuudet ja maisema-arvot säilyvät hyvinä. Tiheimpiä kasvustoja harventamalla voidaan myös parantaa veden virtausta ja kohentaa kalaston ja linnuston elinolosuhteita.

Tehokkain niittoaika on heinä–elokuun vaihteessa

Vesikasvien niiton suunnittelu kannattaa aloittaa selvittämällä, mitä kasvilajeja kunnostettavassa rannassa esiintyy. Ohjeita on koottu oppaaseen, joka löytyy tämän uutisen lopusta. 

”Vesikasvien niitto on tärkeää toteuttaa oikeaan aikaan heinä–elokuun vaihteessa. Silloin kasvit ovat kasvaneet täyteen mittaansa, mutta eivät ole vielä ehtineet kypsyttää siemeniä. Näin kasvusto taantuu tehokkaimmin. Monien lajien torjunnassa niitto olisi tehokasta tehdä jo kesä-heinäkuun vaihteessa, mutta lintujen pesinnän takia laajemmat ruovikon niitot tulee tehdä vasta heinäkuun puolivälin jälkeen. Arvokkaimmilla lintualueilla ELY-keskus voi rajoittaa niittojen toteutuksen tehtäväksi vasta elokuussa ”, kertoo ylitarkastaja Helka Sillfors Hämeen ELY-keskuksesta.

Jos niittokertoja on useampia, ensimmäinen niitto kannattaa tehdä juuri ennen kasvien kukkimista kesäkuun lopulla ja seuraavat niitot 3–4 viikon välein. Kaikki niittojäte on kerättävä pois vesistöstä.

Koneellisesta niitosta on ilmoitettava 30 vuorokautta etukäteen

Vain pienimuotoiset niitot, esimerkiksi viikatteella, saa tehdä ilman vesilain mukaista ilmoitusta ELY-keskukselle. Koneellisesta niitosta on ilmoitettava 30 vuorokautta ennen työn toteuttamista vesialueen omistajalle ja alueelliselle ELY-keskukselle. Ilmoitus kannattaa tehdä hyvissä ajoin, mielellään ennen juhannusta, sillä kesälomakaudella ilmoitusten käsittely hidastuu huomattavasti. Laajaan vesikasvien niittoon saatetaan tarvita aluehallintoviraston lupa. Lue asiasta lisää alta löytyvän Vesilupa ja ilmoitukset -linkin kautta.

Lue lisää:

Tähän oppaaseen on koottu tietoa yleisimmistä vesikasveista ja niiden poistoon soveltuvista menetelmistä ja toimintatavoista:

Vesikasvien poiston tavoite on harventaa ylitiheää kasvustoa tai pienentää sen valtaamaa alaa:

Rantojen kunnostuksessa on tärkeää ottaa huomioon sekä ihmisen tarpeet että luonnon monimuotoisuus:

Milloin tarvitset vesitalousluvan, milloin riittää ilmoitus ELY-keskukselle?