Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Vornankorven tuulivoimahanke etenee ympäristövaikutusten arviointiin

Hankkeesta vastaavana Ilmatar Pielavesi Vornankorpi Oy suunnittelee Vornankorven tuulivoimavoimahanketta Pielaveden kunnan ja Kuopion kaupungin alueille.

Pohjois-Savon ELY-keskus on 6.10.2023 antanut yhteysviranomaisen lausunnon Vornankorven tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (YVA-ohjelmasta). YVA-ohjelma on ollut nähtävillä elo-syyskuussa 2023. Hankkeesta vastaavan Ilmatar Pielavesi Vornankorpi Oy:n laatima YVA-ohjelma sisältää suunnitelmia siitä, kuinka hankkeen ympäristövaikutukset on YVA-menettelyn aikana tarkoitus arvioida.

Hankkeesta vastaavana Ilmatar Pielavesi Vornankorpi Oy suunnittelee Vornankorven tuulivoimavoimahanketta Pielaveden kunnan ja Kuopion kaupungin alueille Pohjois-Savon maakuntaan. Vornankorven tuulivoimahankkeen kokonaispinta-ala on noin 3 200 hehtaaria. Hankealueelle suunnitellaan enintään 18 uuden tuulivoimalan rakentamista. Suunniteltujen voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 350 metriä ja suunniteltujen tuulivoimaloiden yksikkötehoksi arvioidaan noin 7–10 megawattia (MW), jolloin kokonaisteho on arviolta noin 126–180 MW.

Hankkeen sähkönsiirtoa varten hankealueen keskivaiheille rakennetaan sähköasema. Alustavien suunnitelmien mukaan sähkönsiirron liityntä tullaan toteuttamaan Savon Voima Verkko Oy:n Pielaveden sähköasemalla hankealueen luoteispuolella. Sähkönsiirron liityntää varten rakennetaan uusi 7,6 kilometriä pitkä 110 kV ilmajohto. Sähkönsiirron ratkaisut saattavat tarkentua YVA-menettelyn edetessä ja hankkeen jatkosuunnittelussa.

ELY-keskuksen antamassa yhteysviranomaisen lausunnossa todetaan, että Vornankorven hankkeen vaikutuksia arvioitaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota hankealueen läheisyyteen suunniteltuihin muihin tuulivoimahankkeisiin ja näiden yhteisvaikutuksiin. Ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia arvioitaessa on kiinnitettävä huomiota erityisesti siihen, kuinka hankkeesta aiheutuvat vaikutukset yhdessä (mm. melu, välkevarjostus, maiseman muutos, mahdollinen virkistyskäyttöarvon väheneminen) vaikuttaisivat tuulivoima-aluetta lähimpänä sijaitsevaan loma- ja vakinaiseen asutukseen. Hankkeen luontovaikutuksia on yksittäisten lajien ja luontotyyppien lisäksi arvioitava myös yleisellä tasolla huomioiden maankäytön muutoksesta johtuva elinympäristöjen pirstoutuminen.

Mielipiteissä korostui huoli luontoympäristön muutoksesta ja terveysvaikutuksista

Useimmissa Pohjois-Savon ELY-keskukselle toimitetuissa mielipiteissä nousi esille huoli rauhallisen luontoympäristön menettämisestä sekä hankkeen terveyteen vaikuttavista seikoista, kuten melu- ja välkevaikutuksista. Teleoperaattorit toivat lausunnoissaan esille tuulivoimaloiden mahdolliset haitalliset vaikutukset viestintäyhteyksiin.

YVA-menettelyssä tehdään selvityksiä tulevaa päätöksentekoa varten

Nyt annetun yhteysviranomaisen lausunnon jälkeen hanke etenee varsinaiseen ympäristövaikutusten arviointiin. Hankkeesta vastaava kokoaa ympäristövaikutusten arvioinnin tulokset YVA-selostukseksi, joka arviointiohjelman tapaan tulee valmistuttuaan yleisesti nähtäville lausuntojen ja mielipiteiden esittämistä varten. Tämän jälkeen ELY-keskus antaa oman perustellun päätelmänsä tehtyjen arviointien riittävyydestä ja hankkeen merkittävistä vaikutuksista.

YVA-menettelyssä ei myönnetä lupaa hankkeen toteuttamiselle, vaan sen tarkoituksena on arvioida ja vertailla hankkeen eri vaihtoehdoista syntyviä ympäristövaikutuksia. Toisaalta lakisääteinen YVA-menettely on perusedellytys muun muassa tuulivoimaloiden tarvitsemien rakennuslupien myöntämiselle. YVA-arviointien tuloksia hyödynnetään myös tuulivoimaosayleiskaavoituksen tiedonlähteenä.

 

Yhteyshenkilö
Ylitarkastaja Jenna Wallenius
Puh. 0295 026 238
[email protected]