Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Vehkajoki vapautui vaelluskaloille

Haminan kaupungissa Suomenlahteen laskevassa Vehkajoessa on tehty jo pitkään toimenpiteitä vaelluskalojen elinolosuhteiden parantamiseksi. Nyt joen viimeiset vaellusesteet on poistettu, ja joki on vapaa virtavesissä lisääntyvien vaelluskalojen käyttöön. Joen pitkäjänteisen kehittämisen on mahdollistanut paikallisten tahojen, Haminan kaupungin sekä viranomaisten yhteistyö.

Vehkajoki on yksi Itäiseen Suomenlahteen laskevista joista, jossa on aikoinaan ollut vahva meritaimenkanta. Taimenen ja muiden vaelluskalojen osalta tilanne joessa on kuitenkin ollut pitkään heikko. Kuten monessa muussakin virtavesistössä, kalojen luontainen elinkierto on hävinnyt muun muassa uomaperkausten, maankäytön muutosten ja vaellusesteiden takia.

Nykyisin vedenlaatu joessa on riittävän hyvä kalastoa ajatellen, joessa on kunnostettu virtavesikutuisten kalojen lisääntymisalueita, tehty taimenen kotiutusistuksia sekä poistettu eliöstön liikkumisen estävät nousuesteet. Taimenen ohella Vehkajokeen voidaan vielä nykyistä vahvemmin odottaa kotiutuvan ainakin vaellussiika, nahkiainen sekä vimpa.

Vehkajoen useat toimenpiteet on saatu aikaan paikallisten tahojen, Haminan kaupungin sekä viranomaisten yhteistyönä. Muun muassa alueen osakaskunnat ovat olleet aktiivisia joen kunnostamisen puolestapuhujia sekä virtavesikunnostajia talkoovoimin. Tänä vuonna poistettiin joen viimeiset vaellusesteet Myllykosken ja Koivuniemenkosken padoilla. Haminan kaupunki ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalatalousyksikkö rahoittivat toimenpiteet Myllykoskella ja Vehkajärven osakaskunta oli keskeisessä roolissa toimenpiteen vesitalousluvan hakijana. Koivuniemenkosken toimenpiteet rahoitettiin Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kautta.

Valtion osallistumisen rahoitukseen on mahdollistanut vaelluskalojen elvyttämiseen tarkoitettu maa- ja metsätalousministeriön käynnistämä NOUSU-ohjelma. Molemmissa hankkeissa Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ympäristövastuualue toimi toteutuksen suunnittelijana sekä rakennuttajana.  

Lue lisää

Vehkajoki vapautui vaelluskaloille, maa- ja metsätalousministeriön tiedote 2.10.2023 (mmm.fi)