Uutiset 2022

Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Yritysten investointeihin myönnettävän kehittämisavustuksen enimmäistukitasoja korotetaan

Valtioneuvosto on vahvistanut EU:n alueellisen valtiontuen suuntaviivojen mukaiset investointien enimmäistukitasot yrityksen kehittämisavustuksessa. Suomi on jaettu kolmeen tukialueeseen. ELY-keskukset voivat myöntää pienille, keskisuurille ja suurille yrityksille kehittämisavustusta yrityksen sijainnin mukaisella enimmäistukitasolla. Tukitasot ovat voimassa 11.7.2022 alkaen.

Valtioneuvosto vahvisti 16.6.2022 I ja II tukialueet, joilla yrityksille myönnettävän investointituen enimmäisosuus on muuta maata korkeampi. Muu Suomi kuuluu III tukialueeseen. Tarkoituksena on kohdentaa tukea erityisesti alueille, joiden taloudellinen tilanne on epäsuotuisa suhteessa koko unioniin tai jotka ovat kansallisesti epäedullisessa asemassa. Aluetuella pyritään tasaamaan alueiden kehittyneisyyseroja sekä tukemaan valittujen alueiden positiivista kehitystä.

Enimmäistukiprosentit ovat I ja II tukialueilla 5 prosenttiyksikköä korkeammat kuin edellisellä EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakaudella vuosina 2014‒2021.

I ja II tukialueisiin kuuluvat kunnat  

Investointiin myönnettävän yrityksen kehittämisavustuksen määrä on enintään seuraavan taulukon mukainen osuus avustuksen perusteena olevista kustannuksista:

   I Tukialue  II Tukialue  III Tukialue
 Pieni yritys  40 %  35 %  20 %
 Keskisuuri yritys  30 %  25 %  10 %
 Suuri yritys  20 %  15 %  - 

 

Yrityksen kehittämisavustus on ELY-keskuksen harkinnanvaraisesti myöntämä tuki ensisijaisesti pk-yrityksille. ELY-keskus voi myöntää yrityksen kehittämisavustusta liiketoiminnan kehittämiseen, innovaatiotoimintaan sekä kasvuun tai kansainvälistymiseen liittyviin kehittämis- ja investointihankkeisiin.

Lue lisää

Yritysten investointeihin myönnettävän kehittämisavustuksen enimmäistukitasoja korotetaan (Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 8.7.2022, tem.fi)