Uutiset 2022

Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Suositukset viranomaisyhteistyön kehittämiseksi kiertotaloushankkeissa valmistuivat

Jotta materiaalit saadaan kiertoon ja yritysten kiertotalousinvestoinnit liikkeelle, tarvitaan tiivistä vuoropuhelua, ennakointia ja yhteistä ymmärrystä myös kiertotaloushankkeiden viranomaismenettelyistä. Viranomaisyhteistyötä on kehitetty viime syksyn aikana Pirkanmaan ELY-keskuksen vetämässä pilottihankkeessa, jonka anti ja suuntaviivat on nyt koottu yhdeksi aineistoksi. Aineistosta pääosan muodostaa yhteenveto työpajasarjasta, jonka työpajoista vastannut Gaia Consulting Oy on koostanut. Lisäksi hankkeen ohjausryhmä on pohtinut evästyksiä työpajakoosteen suositusten eteenpäin viemiseksi.

Raporttiin on koottu suositukset viranomaisten välisen yhteistyön kehittämiseksi erilaisissa kiertotaloushankkeissa. Suositukset on ryhmitelty oheisten otsakkeiden alle:

  1. Olemassa olevien verkostojen hyödyntäminen, verkostojen kehittäminen ja kokonaisvaltainen tarkastelu
  2. Kokeilujen mahdollistamiseen ympäristönsuojelun taso ja lain vaatimukset huomioon ottaen tulee erityisesti keskittyä
  3. Tiedon jakaminen ja keskittäminen yhdenmukaisen käsittelyn varmistamiseksi: alueellinen ja kansallinen tiedonvaihto, alustat, tiedonvaihtofoorumit ja julkaisut
  4. Viranomaisten riittävien resurssien varmistaminen esimerkiksi erityisesti ennakoinnissa ja riskienhallinnassa
  5. Toiminnanharjoittajien kyvykkyyden ja tietoisuuden nostaminen viranomaisprosesseista tiedottamalla ja neuvomalla
  6. Ennakoinnin kokonaisvaltainen kehittäminen sisältäen niin ennakkoneuvottelut kuin jatkuvamman tiedonvaihdon kiertotalouden tarpeista.

Pirkanmaan kiertotalouspilotin taustalla on Valtioneuvoston periaatepäätös kiertotalouden strategisesta ohjelmasta ja sen toimenpide: ”Kehitämme viranomaisten yhteistyötä kiertotaloushankkeissa. Pilotoimme toimintamallia, jossa eri luvista ja muista lakisääteisistä menettelyistä (rakennuslupa, kaavoitus, ympäristölupa, YVA, kemikaaliturvallisuuslupa yms.) vastaavat paikalliset viranomaiset muodostavat kiertotaloushankkeita tukevan verkoston.

Verkostossa yhteistyössä alueen kiertotaloustoimijoiden kanssa sovitetaan yhteen aikatauluja, jaetaan tietoa ja osaamista sekä tuetaan alueellisten kiertotaloushankkeiden valmistelua.”

Pirkanmaan kiertotalouspilotin ohjausryhmässä mukana olivat ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, Suomen ympäristökeskus, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, Länsi- ja Sisä-Suomen sekä Etelä-Suomen aluehallintovirastot, Pirkanmaan, Hämeen ja Lapin ELY-keskukset, Kuntaliitto ja Pirkanmaan liitto.

Lue raportti ja suositukset kokonaisuudessaan (pdf).

Ympäristöministeriön sivusto kiertotalouden strategisesta ohjelmasta ja sen toimeenpanosta: https://ym.fi/kiertotalousohjelma