Uutiset 2022

Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Konenäkö päällystepaikkausten apuna

Pirkanmaan teillä on nyt toista vuotta jatkunut erillinen päällysteiden paikkausurakka, jossa paikkausten kohdentamisessa hyödynnetään konenäköön perustuvaa vaurioiden tunnistusta. Vaisalan kehittämä järjestelmä on jo nyt osoittanut hyödyllisyytensä niin vaurioinventoinnissa kuin muussakin toiminnassa.


Visualisointi havainnollistaa, miten konenäkö tulkitsee videolta päällysteen vaurioita.

Konenäön hyödyntämistä päällystevaurioiden havainnoinnissa lähdettiin selvittelemään Pirkanmaalla vuonna 2018. ELY-keskuksen tavoitteena oli kytkeä toimintaansa konkreettisesti markkinoilla kehitettyä tekniikkaa. Parin vuoden kehittämistyön ja kokeilujen jälkeen Pirkanmaalla käynnistettiin vuonna 2020 paikkausurakka, jossa konenäöllä on merkittävä rooli.

Paikkausurakan ansaintalogiikka on sidottu konenäön tuottamiin tuloksiin siten, että vilkkaimmilla teillä vakavat reiät on korjattava viikon kuluessa, eikä muidenkaan reikien määrä saa nousta asetettua raja-arvoa suuremmaksi. Muilla teillä urakoitsija saa bonusta, kun reikien määrä saadaan pidettyä tavoitetason alapuolella. Muu kuin paikkaustoiminta on yksikköhintaista, mutta tarjouksessa annetun tavoitehinnan avulla tienpitäjä kannustaa urakoitsijaa toimimaan kunnossapitotöissään mahdollisimman edullisesti.

Laatuvaatimusten seuranta perustuu lähes ajantasaiseen tietoon, sillä urakoitsijan on tavallisella puhelinkamerallaan videoitava vilkkaimmat eli PK1-luokkaan kuuluvat tiet viikoittain, PK2-tiet joka toinen viikko ja PK3-luokkaan kuuluvat tiet neljän viikon välein. Videot siirtyvät suoraan Vaisalan RoadAI-pilvipalveluun, jossa niistä konenäön avulla tulkitaan erilaiset vauriot. Paikkausurakassa ollaan kiinnostuneita etenkin reikähavainnoista ja vakavimmista halkeamista, eli välittömästi korjausta vaativista vaurioista.


Demonstraatio järjestelmästä saatavista videoista, joita voidaan tuoreutensa ansiosta hyödyntää muussakin toiminnassa, esimerkiksi tietyömaiden järjestelyjen valvonnassa.

Konenäön suorituskyky on riittävä

Kokemukset parin ensimmäisen vuoden toiminnasta ovat olleet varsin positiivisia. Parannettavaa tunnistamistarkkuudessa toki löytyy ja Vaisala kehittää järjestelmää koko ajan. Useimmat virhehavainnot johtuvat keliolosuhteista, heikosta näkyvyydestä tai ulkopuolisista häiriöistä, kuten tuulilasin kiveniskemästä. Sen vuoksi laatuvaatimukset on jo sopimusvaiheessa rajattu koskemaan vain huhtikuun alun ja syyskuun lopun välistä aikaa. Vaikka tarkastussykli on varsin tiheä, asiakkaat ehtivät usein antamaan vaurioista palautetta jo ennen kuin ne ehditään kuvaamaan. Iso osa korjauksista tapahtuu edelleen palautteiden perusteella.

Konenäön tarkkuutta kuvaa hyvin pilottivaiheen testikokemukset, jossa sitä verrattiin eri henkilöiden silmämääräisesti tekemiin havaintoihin. Konenäön havainnot erosivat silmämääräisistä havainnoista yhtä paljon kuin kahden eri ihmisenkin havainnot. Konenäön käyttökelpoisuutta lisää se, että se tulkitsee asiat aina samalla tavalla. Toimintamallia toki joudutaan muokkaamaan järjestelmän suorituskykyä vastaavaksi.

Järjestelmällä on laajat käyttömahdollisuudet

Vaisalan järjestelmää hyödynnetään laajasti myös muussa toiminnassa. Sen avulla voidaan reikien ohella arvioida muutakin päällysteiden korjaustarvetta. Järjestelmästä saatava tuore videomateriaali on ahkerassa käytössä luultavasti kaikilla liikennepuolen työntekijöillä ja myös joillain Pirkanmaan projekteissa työskentelevillä konsulteilla. ELY-keskuksen uuden urakkamallin kehittämisen myötä myös kustannuksia saatiin selvästi vähennettyä aiempiin vuosiin verrattuna.

Kehittämispilottiluonteinen paikkausurakka jatkuu vielä ensi vuoden. Eri osapuolten kokemuksista kootaan selvitys, jonka perusteella päätetään urakan ja konenäön jatkokehittämisestä.