Uutiset 2022

Alueellista tietoa

Uutiset 2022

ELY-keskusten yritysrahoituslinjaukset on päivitetty 2022

ELY-keskusten yritysrahoituslinjaukset on päivitetty uudelle, Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 ohjelmakaudelle. ELY-keskusten myöntämä yritysrahoitus on harkinnanvaraista valtionavustusta yritysten kehittämiseen.

Rahoitusta ohjaavat kansalliset ja EU:n säädökset, EU-ohjelma sekä ELY-keskusten tulostavoitteet. Kullakin suuralueella on omat linjaukset, joissa on täsmennetty rahoituksen periaatteita. Maakuntatasolla aluekehitystyötä ohjaavat maakuntaohjelmat.

ELY-keskukset rahoittavat pk-yritysten kasvua ja kansainvälistymistä edistäviä hankkeita osana Team Finland -verkostoa neljällä suuralueella: Etelä-Suomi, Itä-Suomi, Länsi-Suomi ja Pohjois-Suomi.

ELY-keskusten yritysrahoitukseen on käytettävissä pääosin EU-ohjelmavaroja. Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) on yksi Euroopan koheesiopolitiikan rahastoista. Tavoitteena on tasoittaa maiden ja alueiden välisiä kehityseroja, luoda elinvoimaa, parantaa työllisyyttä, tukea kestävää kasvua ja lisätä kilpailukykyä.
Avustusta myönnetään tukemaan yritysten kasvua ja uudistumista. Tukea suunnataan myös kiertotalouteen, energiatehokkuuteen ja digitalisaatioon liittyviin hankkeisiin.

Tieto toimintalinjoittain avautuvista hauista julkaistaan rakennerahastot.fi -verkkosivuilla.

Tutustu avoinna oleviin hakuihin (rakennerahastot.fi)

Lue lisää: