Uutiset 2022

Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Ajankohtaisista ajankohtaisin – Pirkanmaan energiajärjestelmän nykytilaa selvitettiin syksyllä (Pirkanmaa)

Voimakas, ilmastotavoitteista juontuva vihreän siirtymän tavoite teki maakunnallisesta energiakysymyksestämme erittäin ajankohtaisen viimeistään vuosi sitten. Pirkanmaan ELY-keskus selvitytti Pirkanmaan energiajärjestelmän nykytilan viime syksynä, ja on jatkanut selvityksen syventämistä tarkastellen eri skenaarioiden päästövaikutuksia. Maakunta on tällä hetkellä pitkälti riippuvainen muualta tulevasta energiasta ja energiajärjestelmämme sähköistyminen on haaste johtuen mm. siirtokapasiteetista.

Huoltovarmuus nousi tärkeäksi

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on nostanut huoltovarmuuden uudella tavalla keskiöön. Onkin tärkeä tarkastella, miten Pirkanmaan energiansaanti turvataan niin äkillisissä kriiseissä kuin hitaammin etenevien ilmiöiden realisoituessa.

Joustoa tarvitaan sähköistyvässä yhteiskunnassa

Vihreä siirtymä on tehtävä joka tapauksessa, nyt asiat tulevat eteen vain ennakoitua nopeammassa tahdissa. Sähköistyvä yhteiskuntamme saattaa ainakin aluksi joutua tottumaan – ilman viimeaikaisia tapahtumiakin – uudenlaiseen joustamiseen mm. kulutuspiikkien välttämiseksi. Muustakin totutusta saatamme joutua jossain kohdassa tinkimään. Nuoremme pitänevät näitä uhrauksia kuitenkin tarpeellisina.

Keskusteluun asetetaan helposti ilmastotavoitteet ja Venäjän Ukrainaan hyökkäämisen vaikutukset rinnakkain. On kuitenkin tärkeää, ettei nyt kriisinkään aikana ilmastotavoitteita unohdeta. Vähäpäästöisten energiamuotojen lisääminen ja energiaomavaraisuus turvaavat tulevaisuuttamme, olipa tilanne mikä tahansa.

Pirkanmaalla merkittäviä hankkeita

Pirkanmaan energiantuotannon omavaraisuutta tukee jo nyt mm. merkittävä määrä tuulivoimahankkeita, aurinkoenergian tuotannon lisääntyminen sekä Naistenlahdessa tehty merkittävä ratkaisu biovoimaan siirtymiseksi v. 2023. Mm. RRF-rahoituksen turvin voidaan tehdä selvityksiä ja investoida uusiin teknologioihin ja ratkaisuihin.

Puun käytön lisääntyminen tullee olemaan yksi merkittävä Venäjän Ukrainaan hyökkäyksen seuraus myös Pirkanmaalla. Tämän vaikutuksia ilmastotavoitteisiimme tarkastellaan sitä mukaa kun tietoa kertyy. Yksityismetsien hakkuuaikomukset olivat ennätyskorkealla tasolla jo vuonna 2021. Turpeen käyttöön liittyvät kysymykset ratkennevat valtakunnan tasolla.

Monipuolisuus ja vähäpäästöisyys tavoitteena

Vihreän siirtymän vauhtia ja volyymiä tulee Pirkanmaallakin olennaisesti lisätä, ja tarkasteluun ottaa mukaan kaikki toimet energiankäytön vähentämisestä täysin uusiin ratkaisuihin. Energiapalettia on tarpeen monipuolistaa niin että se kestää mahdollisimman hyvin erilaisia häiriötekijöitä ja sopeutuu tuleviin, mm. ilmaston aiheuttamiin muutoksiin. Luonnonvarojen kestävän käytön ja energiantuotannosta ja -kulutuksesta aiheutuvien päästövaikutusten minimoimisen tulee edelleen olla ehdoton maalimme.  Tarvitsemme jämäkkää vähäpäästöisten energiamuotojen edistämistä ja merkittävää panostusta tutkimukseen ja innovaatioihin.

Olemme energiamurroksessa, nyt voi jo sanoa varmaan myrskyssä, jossa pitää muistaa pitää kiinni hatusta ja katse horisontissa.


Tampereelle, Sulkavuoreen toteutetaan uusimpia puhdistustekniikoita hyödyntävä jätevedenpuhdistamo kallion sisään. Lisätietoa hankkeen etenemisestä osoitteessa keskuspuhdistamo.fi. Kuva Tinnu Salonen