Uutiset 2021

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Koronakriisi haastoi – palvelutyytyväisyystulokset kertovat ELY-keskuksen ja KEHA-keskuksen asiakastyön onnistumisesta

Vuosi 2020 oli koronakriisin tuomien haasteiden takia poikkeuksellinen niin asiakkaille kuin ELY-keskuksille ja KEHA-keskukselle. Koronakriisi haastoi virastojen toimintaa merkittävästi ja vaati sopeutumista palveluissa ja työskentelytavoissa. ELY-keskusten kautta suunnatun koronarahoituksen järjestäminen yrityksille neuvontapalveluineen vaati voimakasta resurssien keskittämistä. Pandemian takia asiakas- ja sidosryhmäyhteistyö muuttui lähes kokonaan tietoverkkojen kautta tapahtuvaksi. Omien toimintojen digitalisoinnissa otettiin melkoinen kehitysloikka.

ELY-keskusten asiakkailta saamien ”palvelu kokonaisuudessaan” – arvosanojen valtakunnallinen keskiarvo oli kaikkien palvelujen osalta 4,26 (asteikolla 1-5). Tähän sisältyy myös vuoden aikana toteutettu valtakunnallinen kysely ELY-keskusten koronarahoituksesta. Ilman koronarahoituskyselyn tuloksia palvelujen vertailukelpoinen kokonaistyytyväisyyden keskiarvo oli 4,36 eli hieman parempi vuoden 2019 tulokseen (4,30) nähden. Valtakunnallisen palvelutyytyväisyyskyselyn tulosten yhteenvedon mukaan asiakkaiden tyytyväisyys pysyi hyvällä tasolla kaikissa arvioiduissa osatekijöissä. Kaikista tyytyväisimpiä asiakkaat olivat edellisvuoden tapaan palvelun ystävällisyyteen ja asiantuntemukseen. Myös tyytyväisyydessä asian käsittelynopeuteen on nähtävissä pientä nousua.

Vuoden puolivälissä tehtyyn erilliseen koronarahoituksen palvelutyytyväisyyskyselyyn saatiin peräti 1388 vastausta. Poikkeusrahoitus oli suunnattu enintään viisi henkilöä työllistäville pienyrityksille. Tämän vastaajajoukon kokonaistyytyväisyys koronarahoitukseen oli 3,99 (asteikolla 1 – 5). Haasteita koettiin eniten yleisesti hakemiseen liittyvän tiedon löytymisessä ja terminologian hankaluudessa.

Kaikkien palveluiden tyytyväisyyden kehittyminen v. 2018-2020. Vertailua tehty myös leipätekstissä.

 

Kuva: Kaikkien palveluiden tyytyväisyyden kehittyminen v. 2018 - 2020

 

Kokonaistyytyväisyys eri palvelukokonaisuuksissa v. 2018 - 2020
  2020 2019 2018
Rahoitus 4,35 4,34 4,32
Maksatus 4,34 4,27 4,02
Luvat 4,52 4,49 4,42
Valvonta 4,37 4,35 4,31
Koronarahoitus 3,99    
Yritysten kehittämispalvelut, analyysi ja konsultointi 4,41 4,41 4,48
Yritysten kehittämispalvelut, koulutus 4,23 4,16 4,25
Kaikki palvelut (ilman koronarahoitus) 4,36 4,30 4,16
Kaikki palvelut (sis. koronarahoitus) 4,26    

Kysely toteutetaan vuosittain

Kyselyssä seurataan vuosittain kuudentoista järjestämisvastuussa olevan viraston tai valtakunnallisen palvelun onnistumisesta 50 eri palvelun tuottamisessa ELY-alueilla. Tulokset auttavat asiakkaiden tuntojen ja kokemusten keräämisessä antaen tietoa kehittämistarpeista. Samalla ne toimivat tärkeänä mittarina kansallisen tason palvelukyvyn seurantaan.  

Arvioitavia palvelukokonaisuuksia olivat rahoitus-, maksatus, lupa- ja valvontapalvelut sekä yritysten kehittämispalvelut. Lisäksi toteutettiin erillinen koronarahoitukseen liittynyt palvelutyytyväisyyskysely. Valtakunnallisten tulosten aikaansaamiseksi ELY-keskusten ja KEHA-keskuksen kyselyiden tulokset yhdistettiin palveluittain. Palvelutyytyväisyyskyselyihin saatiin vuonna 2020 yhteensä noin 5600 vastausta.  

Lisätiedot

ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus),
kehittämisasiantuntija Jukka Lyytinen p. 0295 024 701