Navigointivalikko

Uutiset 2020

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Ympäristöllisiin lupamenettelyihin sujuvampaa asiointia yhteensovittamalla

Ympäristöministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö:

Useiden ympäristöön liittyvien lupien käsittely voi sujuvoitua, kun laki eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta tulee voimaan 1.9.2020.

Luvan hakija voi pyytää lupaviranomaisilta yhteensovittamista, jos hän hakee hankkeelleen ympäristö-, vesitalous- ja/tai maa-aineslupaa, ja lisäksi muuta maankäyttö- ja rakennuslain, kemikaaliturvallisuuslain, kaivoslain tai luonnonsuojelulain piirissä olevaa lupaa. Kaikkiaan yhteensovittamisen piirissä on 13 ympäristöön liittyvää lupaa.

Yhteensovittamismenettely voidaan aloittaa ennakkotapaamisella, missä luvan hakija ja lupaviranomaiset voivat yhdessä pohtia hankkeen lupatarpeita ja niiden soveltuvuutta yhteensovittamiseen. Jos lupamenettelyt yhteensovitetaan, yhteensovittava viranomainen eli lupatilanteesta riippuen aluehallintovirasto tai kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, koordinoi viranomaisyhteistyötä lupien käsittelyvaiheiden samanaikaisessa toteuttamisessa. Esimerkiksi täydennykset ja lausunnot pyydetään kootusti, ja kuulemis- ja päätösvaiheet yhdenaikaistetaan.

Laki yhteensovittamisesta ei muuta viranomaisten toimivaltasuhteita. Aluehallintovirasto, Tukes, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä kuntien ympäristönsuojelu- ja rakennusvalvontaviranomaiset käsittelevät siis jatkossakin vastuullaan olevat luvat.

Lupa-asioinnin sähköistäminen edistyy

Suomessa pyritään aktiivisesti lisäämään digitaalisia viranomaispalveluita elinkeinotoimintaa harjoittaville. Muun muassa työ- ja elinkeinoministeriön vetämässä Luvat ja valvonta -hankkeessa rakennetaan valtakunnallista palvelua, missä asiakas voi kerralla käynnistää lupahaun usean eri viranomaisen kanssa. Palvelun ensimmäinen osa, teollisuuslaitos-palvelukokonaisuus, avataan hakijoiden käyttöön 1.9.2020. Sen kautta toiminnanharjoittaja voi hakea ympäristölupaa aluehallintovirastolta ja kemikaaliturvallisuuslupaa Tukesilta.

Lue lisää: