Navigointivalikko

Uutiset 2020

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Tieliikennelaki uudistuu

Uusi tieliikennelaki tulee voimaan 1.6.2020. Uudella lailla lisätään liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta sekä luodaan edellytyksiä liikenteen digitalisoitumiselle ja turvalliselle automaatiolle samalla kun sääntelyä kevennetään. Lisäksi mukaan on tuotu uusia periaatteita, kuten ennakointivelvollisuus.

Muutoksia tiemerkinnöissä ja liikennemerkeissä

Uuden tieliikennelain myötä keltainen sulkuviiva muuttuu valkoiseksi. Siirtymäaikana on sekä valkoisia että keltaisia sulkuviivoja. Sulkuviivat pitää olla muutettu valkoisiksi viimeistään 31.5.2023.

Pyörätien jatke merkitään vastaisuudessa vain, jos muulle liikenteelle on osoitettu väistämisvelvollisuus, sekä liikennevalo-ohjatussa ajoradan ylityskohdassa. Keskiviiva-tiemerkinnän voi korvata kahdella rinnakkaisella keskiviivalla. Tulossa on myös muita muutoksia, joista tulee tietoa Väyläviraston nettisivuille.

Lisäksi teiden varteen tulee useita uusia liikennemerkkejä. Uusia liikennemerkkejä ovat mm. ajokaistojen yhdistyminen ja vähimmäisnopeus. Monia merkkejä on selkeytetty, esimerkiksi kuvioita ja merkeissä esiintyviä hahmoja on yksinkertaistettu. Muuttuneet liikennemerkit korvataan pääosin 10 vuoden siirtymäajan kuluessa. Uusiin liikennemerkkeihin voi tutustua Väyläviraston verkkosivuilla.

Uusia periaatteita

Uudistettu tieliikennelaki luo puitteet liikenteen sujuvuudelle ja turvallisuudelle myös tulevaisuudessa. Mukaan on tuotu myös ennakointivelvollisuus.

Tienkäyttäjän on noudatettava liikennesääntöjä sekä olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta välttääkseen vaaran ja vahingon. Liikennettä ei saa tarpeettomasti estää eikä haitata. Ajoneuvoa ei saa ajaa aiheettoman hitaasti eikä jarruttaa äkkiä tarpeettomasti.

Nopeus ja etäisyys toisiin tienkäyttäjiin on sovitettava sellaiseksi kuin liikenneturvallisuus edellyttää. Turvallinen kuljettaminen tarkoittaa, että tien kunto, sää, keli, näkyvyys, ajoneuvon kuormitus ja kuorman laatu sekä muut olosuhteet on otettava huomioon. Lisäksi moottorista tai muusta laitteesta ei saa aiheutua kohtuutonta melua, ilman pilaantumista tai muuta haittaa ajoneuvossa matkustavalle, muulle tienkäyttäjälle eikä ympäristölle.

Ajoneuvo on kuormattava siten, ettei kuorma voi vaarantaa henkilöä, vahingoittaa omaisuutta, laahata maata, pudota tielle, pölytä häiritsevästi tai aiheuttaa muuta siihen verrattavaa haittaa. Jokaisella tienkäyttäjällä on myös avustamisvelvollisuus: onnettomuudessa loukkaantuneita on autettava kykyjensä mukaan ja osallistuttava niihin toimenpiteisiin, joihin onnettomuus antaa aihetta.

Sujuvammat säädökset

Tieliikennelain uudistaminen sujuvoittaa säädöksiä ja on merkittävä norminpurkuhanke. Uuden lain voimaantulon yhteydessä myös useita asetuksia kumoutuu. Näitä ovat mm. tieliikenneasetus ja ajoneuvojen käytöstä tiellä annettu asetus. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jatkossa mm. liikennemerkeistä, tiemerkinnöistä, liikennevaloista, ajoneuvojen nopeuksista, mitoista ja massoista säädetään laissa, eikä enää asetuksissa. Uudella tieliikennelailla vastataan myös kansainvälisten sopimusten ja EU:n lainsäädännön asettamiin vaatimuksiin.

Lue lisää