Navigointivalikko

Uutiset 2020

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Pirkanmaalla satsataan Helmi-ohjelmassa soihin ja lintuvesiin (Pirkanmaa)

Pirkanmaalla on aloitettu Helmi-elinympäristöohjelman toteutus ympäristöministeriön rahoituksella. Helmi-ohjelman tavoitteena on vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja parantaa elinympäristöjen tilaa. Pirkanmaalla panostetaan vuonna 2020 erityisesti perinnebiotooppeihin, soihin ja lintuvesiin.  Kaikista suojelu- ja hoitotoimista neuvotellaan maanomistajien kanssa.

Suomaastoa.
Kuva: Emmi Lehkonen

Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaiksi luokiteltuja soita suojellaan vapaaehtoisuuteen perustuen. Soidensuojelu edistää uhanalaisten lajien ja luontotyyppien säilymisen lisäksi ilmastonmuutosta hillitsevien hiilinielujen ylläpitoa.

Arvokkaille perinnebiotooppikohteille suunnitellaan ja organisoidaan yhteistyössä maanomistajien kanssa aktiivisia hoitotoimia tehtyjen inventointien pohjalta. Perinnebiotooppien uhanalaiset kasvilajit kuten noidanlukot, ketokatkero ja ahokirkiruoho tarvitsevat säilyäkseen säännöllistä laidunnusta tai niittoa.    

Natura 2000-verkostoon kuuluvia lintuvesiä hoidetaan ja kunnostetaan yhteistyössä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa. Aluksi Pirkanmaalla keskitytään lintuvesillä tehtäviin inventointeihin ja hoitosuunnitteluun sekä pienpetopyynnin ja pensoittuneiden rantaluhtien raivausten aloittamiseen. Hoito- ja kunnostustoimet ovat välttämättömiä monilla lintuvesikohteilla uhanalaisten ranta- ja vesilintujen kuten punasotkan ja heinätavin suojelulle.

Lisätietoja Helmi-ohjelmasta Pirkanmaalla: