Navigointivalikko

Uutiset 2020

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Ohjelmaperusteista ja monimuotoista maaseudun kehittämistoimintaa Kaakkois-Suomessa (Kaakkois-Suomi)


Kuva maaseudun markkinoista

Euroopan komissio on edellyttänyt, että rahoitusvalinta perustuu hankkeiden keskinäiseen paremmuusvertailuun. Tämän johdossa nykyisellä ohjelmakaudella maaseuturahaston kehittämis- ja yrityshankkeiden rahoitusvalinnassa siirryttiin valintamenettelyyn, jossa noudatetaan valtakunnallisia toimenpidekohtaisia valintakriteerejä.  Maa- ja metsätalousministeriön vahvistamat valintakriteerit löytyvät muun muassa Ruokaviraston tai ELY-keskuksen nettisivuilta.

Kehittämistoiminnan valintaperusteet muodostuvat neljästä aihealueesta. Kaikille toimenpiteille yhteisiä valintakriteereitä ovat:

  • Missä määrin hanke edistää Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa ja alueellisen, Mahdollisuuksien maaseutu – Kaakkois-Suomi -kehittämissuunnitelman strategian ja tavoitteiden toteutumista?

  • Millainen on hankkeen kustannustehokkuus?

Muut kaksi kohtaa arvioidaan hankkeen luonteen mukaisesti. Esimerkiksi koulutushankkeissa arvioidaan, missä määrin hanke lisää osaamista ja tietoa kohderyhmän tarpeisiin. Kehittämistoiminnan laatu ja vaikuttavuus sekä tarvelähtöisyys korostuvat valintakriteereissä.

Maaseuturahoituksessa on jatkuva haku, mutta hakemukset käsitellään valintajaksoittain.

Maaliskuun loppuun päättyneessä valintajaksolla vireille tuli 23 kehittämishanketta ja rahoitusta haettiin yli 4,5 miljoonaa euroa. Valintamenettelykokoukseen osallistui meillä kolme hanke-esittelijää ja yksikön päällikkö.

Parhaiden hankkeiden valintaa keskinäisen vertailun perusteella

Yhteisessä valintamenettelykokouksessa käymme lävitse jokaisen hankkeen ja sen saaman asteikkopohjaisen pisteytyksen. Tukikelpoisten hankkeiden lopullinen pistemäärä vahvistetaan yhteisen keskustelun pohjalta. Pisteytyksen jälkeen hankkeet laitetaan pisteiden mukaiseen paremmuusjärjestykseen. Tämän jälkeen laskemme, kuinka monelle hankkeelle rahoitusta kulloisella valintajaksolla riittää.  Valintamenettely on tuen hakijoille tarkoittanut, että hankeideat tulee valmistella aikaisempaa valmiimmiksi suunnitelmiksi. ELY-keskuksen näkökulmasta olemme pystyneet aiempaa systemaattisemmin valitsemaan parhaat kehittämishakemukset rahoitusvalmisteluun.

Tavoitteiltaan selkeät, toimenpiteiltään realistiset ja kustannustehokkaat hankkeet menestyvät valinnassa. Valinnassa kiinnitetään huomiota hankkeen tarvelähtöisyyteen, kohderyhmän sitoutuneisuuteen ja tuloksien vaikuttavuuteen.  Myös elinkeinollisuus ja uutuusarvo nähdään tärkeänä. Maaliskuun lopun valintajaksolta rahoitusvalmisteluun valittiin seitsemän hanketta, joista yksi oli alueiden välinen.

Maaseuturahoituksessa loppukiri

Maaseuturahoitus on loppusuoralla, sillä nykyisen ohjelmakauden 2014 - 2020 sulkemisohjeen mukaan päätökset pitää olla tehtynä vuoden 2020 lopussa. Komissio on kuitenkin vahvistanut jo siirtymävuoden, jonka takia valintajaksoihin on tulossa muutoksia vuodenvaihdetta koskien. Näistä tiedotamme myöhemmin.

Seuraava valintajakso päättyy kehittämishankkeissa syyskuun lopussa. Yrityshankkeissa, kuten myös yritysryhmähankkeissa, noudatamme kahden kuukauden valintajaksoja, joten seuraava päättyy kesäkuun lopussa ja nykyisen sulkemisohjeen mukaan viimeinen lokakuun lopussa. 

Odotamme innolla uusia maaseutuohjelmaa toteuttavia yrittämis- ja kehittämishankkeita!

- Leena Hyrylä, asiantuntija