Navigointivalikko

Uutiset 2020

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Evijärven säännöstelyn muutosehdotukseen tehtiin tarkennuksia (Etelä-Pohjanmaa)

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on tehnyt tarkennuksia Evijärven säännöstelyn muutosehdotukseen ja sen mukaiseen käytännön säännöstelyyn. Aiempi muutosehdotus tehtiin helmikuussa 2020.

Evijärven säännöstelyryhmän marraskuun 2019 esityksen mukaisesti järven säännöstelykaavion kaikkia osuuksia esitetään nostettavaksi 10 cm voimassa olevan luvan mukaisesta tasosta. Tämä vastaa kesäaikaan 2000-luvulla (lukuun ottamatta vuosia 2018–2020) vallinnutta käytäntöä. Säännöstelykaavio ja juoksutukset pysyisivät samanlaisina 10 cm tasokorotusta lukuun ottamatta, joten muutos ei vaikuttaisi Evijärven ylä- tai alapuolisille vesistöalueille. Sääolosuhteilla on merkitystä vedenpintoihin, joten kuivuus ja runsaat sateet vaikuttavat säännöstelytavoitteisiin.

Evijärven mahdollinen uusi säännöstelykaavio
Kuva 1: Esityksen mukainen Evijärven mahdollinen uusi säännöstelykaavio

Helpotusta tulvaongelmiin, kylvötöihin ja virkistyskäyttöön

Säännöstelykäytäntöä muutetaan niin, että keväällä Evijärven vedenpintaa pidetään alempana kuin aikaisemmin. Tämä pienentää loppukevään/alkukesän tulvaongelmia ja helpottaa kylvötöitä. Aiemmin 2000-luvulla kevätalennus on tehty vain pienimuotoisesti ja Evijärven pinta on välillä keväisin noussut loppukeväästä selvästi kevätaikaisen tavoitevyöhykkeen yläpuolelle.

Evijärven vedenpintaa nostetaan tavoitevyöhykkeen ylärajan tuntumaan vähitellen kesäkuun alussa. Tämä helpottaa kylvötöitä varsinkin, jos kevät on myöhässä. Vedenpinta pyritään pitämään tavoitevyöhykkeen ylärajan tuntumassa ainakin juhannusviikosta elokuun loppupuolelle. Tämä parantaa virkistyskäyttömahdollisuuksia, hidastaa järven umpeenkasvua ja vaikuttaa positiivisesti järven tilaan.

Vedenpinnan korkeudella laajat vaikutukset

Vedenpintaa pyritään laskemaan syyskuussa kesätasosta, jotta peltojen vettyminen hidastuisi. Huomioidaan kuitenkin se, että järven tilan parantamiseksi pyritään siihen, että jäätymisen aikaan järvi on lähellä tavoitevyöhykkeen ylärajaa.  

Talvikaudella tehdään mahdollisuuksien mukaan 1–3 ns. pulssitusta, jolloin vedenkorkeutta nopeasti muutetaan. Tällä parannetaan Evijärven lahtialueiden veden vaihtuvuutta. Pulssituksella pyritään parantamaan veden happipitoisuutta talviaikaan.

Yleisesti ottaen Ähtävänjoen vesistöalueen säännöstelyssä huomioidaan kokonaisuus, johon kuuluvat koko alapuolisen Ähtävänjoen vesi-, hyyde- jää ja tulvatilanne, yläpuolisen Lappajärven vesitilanne sekä alueen vesienhoidon tavoitteet luontoarvot.

Muutosta on selvitetty pitkään ja monitahoisesti

ELY-keskus, Evijärven kunta ja alueen osakaskunnat ovat keväästä 2018 lähtien selvittäneet mahdollisuutta hakea säännöstelylupaan sellaista muutosta, jolla tavoitevyöhyke ja muut säännöstelyrajat nostettaisiin vastaamaan pitkään vallinnutta säännöstelykäytäntöä. ELY-keskus toimisi luvanhakijana, koska nykyinen säännöstelylupa on ELY-keskuksella.  Jos lupamuutosta haetaan, niin asian ratkaisee Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto kuultuaan ensin kaikkia asianosaisia.

Evijärven kunta, alueen viisi osakaskuntaa (Lahdenkylä, Ina, Särkikylä, Kirkonkylä ja Jokelankylä) sekä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus neuvottelivat kesäkuussa 2018 Evijärven säännöstelystä ja perustivat säännöstelyn suunnittelutyöryhmän. Neuvottelujen perusteella päädyttiin selvittämään tavoitevyöhykkeen mahdollista nostoa.

Lisätietoja: