Navigointivalikko
Uutiset 2014

Uutiset 2014

Uutiset

Pohjois-Savon kulttuuriympäristöohjelman luonnos kommentoitavana (Pohjois-Savon ELY-keskus)

Pohjois-Savon kulttuuriympäristöohjelmasta "Kulttuuriympäristö kunniaan Pohjois-Savossa" on valmistunut luonnos nettiin kommentoitavaksi. Kyseessä on ensimmäisen luonnoksen pohjalta korjattu versio.

Tavoitteena on, että Pohjois-Savon kulttuuriympäristöohjelma tarjoaa kokonaisnäkemyksen Pohjois-Savon kulttuuriympäristön – rakennetun kulttuuriympäristön, kulttuurimaiseman ja muinaisjäännösten – tilasta, antaa tietoperustan ja luo yhteiset toimintalinjat kulttuuriympäristön vaalimistyölle maakunnassa.

Kulttuuriympäristöohjelma toimii maakunnallisen ja paikallisen identiteetin rakentajana ja maakuntakuvan kehittäjänä.  Kulttuuriympäristöohjelma on työväline kulttuuriympäristön vaalimistyössä niin viranomaisille, asukkaille, yrittäjille kuin kohteiden ja alueiden omistajillekin. Ohjelma palvelee koko maakuntaa.

Ohjelman laatimisessa ovat mukana ohjaavana tahona ja osin kirjoittajina Pohjois-Savon kulttuuriympäristöyhteistyöryhmä ja sen jäsenet. Ryhmä koostuu kuntien, museoiden ja alueellisten viranomaisten edustajista sekä  asiantuntijatahoista.

Ohjelma rakentuu neljän pääluvun varaan:

Ensimmäiseksi luvuksi on nostettu ohjelman strateginen osa. Luku keskittyy Pohjois-Savon kulttuuriympäristön kehittämiseen tulevina vuosina ja vuosikymmeninä. Visio ja tavoitetila asetetaan parinkymmenen vuoden päähän noin vuoteen 2030. Hieman lyhyemmälle aikavälille, vuoteen 2020 kuvataan kulttuuriympäristötyön painopisteeksi valitut tavoitekokonaisuudet ja toimenpide-ehdotukset. Luvussa esitetään myös periaatteet ohjelman vaikutusten arvioinnille, seurannalle ja ohjelman päivittämiselle.

Toisessa luvussa kuvataan Pohjois-Savon kulttuuriympäristön kehityshistoria ja nykytila. Geologisen historian, luonnonmaantieteellisen taustan ja maisemarakenteen hahmottaminen auttaa ymmärtämään ihmistoiminnan tuloksena syntynyttä kulttuuriympäristöä.  Pohjoissavolaisesta maisemasta ja kulttuuriympäristöstä on tänäkin päivänä luettavissa suuria kiinnostavia ilmiöitä, jotka ovat vaikuttaneet ihmisasutuksen leviämiseen, ihmisen toimintaan ja kulttuuriympäristöön Pohjois-Savossa.

Kolmannessa luvussa kuvataan Pohjois-Savon arvokkaat kulttuuriympäristöt. Luvussa kuvataan vuonna 2014 tiedossa olevat kulttuuriympäristönä arvokkaat alueet ja kohteet, niiden laki- ja säädösperusta sekä vaikutukset maankäyttöön ja rakentamiseen. Arvokkaat kulttuuriympäristöt kuvataan neljänä kokonaisuutena, joita ovat: 1) Kulttuurimaisema (laajat maisema-alueet), 2) arkeologinen kulttuuriympäristö (muinaisjäännökset), 3) rakennettu kulttuuriympäristö ja 4) Perinnemaisemat (perinnebiotoopit).

Neljäs luku keskittyy Pohjois-Savon kulttuuriympäristön nykytilan ja toimintaympäristön kuvaukseen ja sen lyhyeen arviointiin. Tarkastelutaso on ensisijaisesti maakunnallinen.  Arviointi on pohja kulttuuriympäristön strategiselle osalle, joka esitellään luvussa 1.  Arvioinnin on tehnyt Pohjois-Savon ELY-keskuksen johdolla toimiva kulttuuriympäristön yhteistyöryhmä vuoden 2013 keväällä pidetyissä tilaisuuksissa (kokous 14.2.2013, työpaja 23.4.2013, kokous 18.6.2013).  Keskeisimmät tulokset tiivistyvät kulttuuriympäristön SWOT-analyysiin.

Kommentointiaikaa 30.4.2014 asti

Kaikille on varattu mahdollisuus antaa palautetta luonnoksesta. Luonnokseen pääset tutustumaan alla olevasta linkistä. Kommentit voi jättää oheisella nettilomakkeella tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen heli.ek(at)ely-keskus.fi. Kommentointiaikaa on 30.4.2014 asti. Huomaathan, että kyse on luonnoksesta. Tämän vuoksi kaikki toiminnalliset osiot, esimerkiksi linkit, eivät vielä tässä versiossa toimi.

Lisätietoja

Heli Ek, Pohjois-Savon ELY-keskus, puh. 0295 026 777, heli.ek(at)ely-keskus.fi


Alueellista tietoa