Navigointivalikko

Tiedotteet 2020

Tiedotearkistosta löydät tiedotteet, jotka on julkaistu 23.9.2020 mennessä. Tämän päivämäärän jälkeen ilmestyneet tiedotteet sekä yksittäiset alueelliset ELY-keskusten uutishuoneet listattuna löydät ELY-keskusten yhteiseltä uutishuoneelta STT Info -palvelusta.

Alueellista tietoa

Tiedotteet (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)

Pohjavesialueiden rajaaminen ja luokitus Lestijärvellä, Toholammilla ja Vetelissä on valmistunut (Keski-Pohjanmaa)

Lestijärven pohjavesialueet sijaitsevat kunnan keskiosassa kaakosta-luoteeseen sijoittuvalla mittavalla harjujaksolla. Lestijärvelle luokiteltiin viisi pohjavesialuetta, joista neljä luokkaan 1 yksi luokkaan 1E. Valkeisenjärvi sijaitsee Aho-Kurkelan pohjavesialueella, joka on jo aikaisemmin luokiteltu 1-luokkaan Kinnulan kunnan puolella suoritetun kuulemisen yhteydessä. Lestijärven pohjavesialueilla on useita käytössä olevia yhdyskuntien vedenottamoita, joista otetaan pohjavettä yhteensä noin 2300 m3/vrk Lestijärven ja Toholammin käyttöön sekä pullotettavaksi.

Toholammin kunnan alueella Lestijärven suunnalla sijaitseva merkittävä luode-kaakko -suuntainen harjujakso peittyy hienorakeisten sedimenttien alle Syrin kylän länsipuolella eikä sen sijainnista hienojen kerrosten alla juuri ole tietoa lukuun ottamatta Sykäräisten pohjavesialuetta. Toholammille luokiteltiin kolme pohjavesialuetta, joista kaksi pientä moreenialuetta luokkaan 1 ja Sykäräinen luokkaan 2. Yksi pieni pohjavesialue poistettiin luokituksesta. Toholammin pieniltä pohjavesialueilta otetaan vettä vesiyhtymien käyttöön noin 40 m3/vrk.

Vetelin pohjavesialueet sijaitsevat pääosin Perhonjokilaaksossa ja osin sen itäpuolella olevalla harjujaksolla. Veteliin luokiteltiin kahdeksan pohjavesialuetta, joista neljä luokkaan 1, kolme luokkaan 2 ja yksi luokkaan 1E. Kaksi pientä pohjavesialuetta poistettiin luokituksesta. Vetelin pohjavesialueilla on viisi käytössä olevaa yhdyskuntien pohjavedenottamoa, joista otetaan pohjavettä yhteensä noin 1100 m3/vrk.

Lestijärven, Toholammin ja Vetelin pohjavesialueiden rajaus- ja luokitusmuutosehdotuksiin oli mahdollista esittää hydrogeologisia tietoja kuntakohtaisten kuulemisten aikana. Kuulemisaikojen jälkeen ELY-keskus on käynyt läpi palautteet ja antanut niihin vastineensa. Pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutokset ovat astuneet voimaan Vetelissä 14.4.2020 alkaen, Lestijärvellä ja Toholammilla 29.5.2020 alkaen. 

ELY-keskus tallentaa rajaus- ja luokitusmuutokset myös valtakunnalliseen ympäristönsuojelun tietojärjestelmään/pohjavesialuepaikkatietokantaan, josta ne ovat saatavilla päivityksen jälkeen (www.syke.fi/avointieto). Vetelin aineistot tulevat pohjavesialuepaikkatietokantaan vapaasti käytettäväksi jo kesäkuun 2020 alussa. Lestijärven ja Toholammin aineistot puolestaan tulevat saataville syksyn päivityserän jälkeen marraskuussa 2020.

Pohjavesialueet rajataan ja luokitellaan parhaan saatavilla olevan hydrogeologisen ja muun olennaisen (esim. vedenhankinta) tiedon perusteella. Siten ELY-keskus voi myöhemminkin muuttaa pohjavesialueiden rajauksia ja luokituksia uuteen tietoon perustuen. Pohjavesialueen rajausta tai luokitusta voidaan muuttaa esimerkiksi, mikäli vedenotto alueelta alkaa tai loppuu tai saadaan uutta tietoa alueen hydrogeologiasta tai pohjavedestä riippuvista ekosysteemeistä. Mahdollisista myöhemmistä rajaus- ja luokitusmuutoksista tiedotetaan erikseen ja niistä järjestetään kuuleminen.

Tarvittaessa lisätietoja antaa: