Navigointivalikko

Tiedotteet 2020

Tiedotearkistosta löydät tiedotteet, jotka on julkaistu 23.9.2020 mennessä. Tämän päivämäärän jälkeen ilmestyneet tiedotteet sekä yksittäiset alueelliset ELY-keskusten uutishuoneet listattuna löydät ELY-keskusten yhteiseltä uutishuoneelta STT Info -palvelusta.

Alueellista tietoa

Tiedotteet (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut lausunnon Keliber Oy:n Keski-Pohjanmaan litiumprovinssin laajennuksen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (Keski-Pohjanmaa)

Keliber Oy:n tavoitteena on tuottaa erityispuhdasta litiumhydroksidia litiumakkumarkkinoiden tarpeisiin. Yhtiö suunnittelee rikastamon sijaintipaikan siirtoa Kaustisen Kalaveden alueelta Kaustisen ja Kruunupyyn kunnissa sijaitsevalle Päivänevan alueelle yhtiön suurimpien malmiesiintymien, Syväjärven ja Rapasaaren läheisyyteen. Yhtiö on päättänyt samalla nostaa litiumhydroksidin tuotantokapasiteetin 12 500 tonnista 15 000 tonniin vuodessa. Suunnitteilla olevat muutokset koskevat rikastamotoiminnan lisäksi Rapasaaren, Syväjärven ja Outoveden louhosalueita.

Laajennuksista ja toiminnan muutoksista aiheutuvat ympäristövaikutukset arvioidaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA-menettely), jossa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus toimii yhteysviranomaisena.  ELY-keskus on kuuluttanut hankevastaavan laatiman arviointiohjelman ja kuulemisessa saatiin yhteensä 18 lausuntoa, asiantuntijakommenttia ja mielipidettä.

Laadittu arviointiohjelma kattaa lainsäädännön edellyttämät sisältövaatimukset. ELY-keskus pyytää huomioimaan yhtiön päätöksen vuosittaisen kapasiteetin nostamisesta myös Kalaveden rikastamoa koskevassa vaihtoehdossa. Ympäristövaikutusten arvioinnissa tulee selvittää erityisesti rikastamon, louhosten ja kaivannaisjätteiden yhteisvaikutukset vesistöön. Kaivannaisjätteiden osalta tulee selvittää myös niiden haitta-aineiden liukoisuus ja pitkäaikaiskäyttäytyminen. Päivänevan rikastamo ja Rapasaaren louhos sijaitsevat Vionnevan Natura 2000-alueen läheisyydessä, joten arvioinnissa tulee selvittää muutoksista aiheutuvat vaikutukset Natura-alueen luontoarvoihin. Päivänevalle suunnitellun rikastamon vesi hankitaan Näätinkiojasta, minkä vaikutus Näätinkiojan veden riittävyyteen tulee arvioida. Melupäästöjen selvittämiseksi tulee päivittää aiemmin laaditut melumallinnukset ja eri hankkeiden yhteisvaikutusten arvioinnissa tulee huomioida turvetuotanto.

Arviointiohjelma, ELY-keskuksen lausunto ja annetut lausunnot, mielipiteet ja asiantuntijakommentit löytyvät osoitteesta

Lisätietoja:

  • Ylitarkastaja Elina Venetjoki, puh. 0295 016 403