Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Ympäristöalan avustuksia haettavissa Pirkanmaan ELY-keskuksesta (Pirkanmaa)

Ympäristöministeriön sekä maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalojen harkinnanvaraisia valtionavustuksia voi nyt hakea ensi vuodelle Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta. Pirkanmaan ELY-keskus myöntää avustuksia ministeriöiden osoittamien määrärahojen puitteissa. Avustusta voi hakea seuraaviin tarkoituksiin:

 • Rakennusperinnön hoito
 • Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat
 • Vesien- ja merenhoidon toimenpiteiden toteuttaminen
 • Vesistön käyttö, tulvariskien hallinta ja vesitalous
 • Kalataloudelliset kunnostukset
 • Ympäristökasvatus ja -valistus

Kalataloudellisiin kunnostuksiin voi hakea avustusta Pohjois-Savon ELY-keskukselta, ja ympäristökasvatus- ja -valistushankkeisiin voi hakea avustusta Keski-Suomen ELY-keskukselta.

Hakemukset tulee toimittaa 2.12.2019 mennessä.

Rakennusperinnön hoito

Avustusta voidaan myöntää kulttuurihistoriallisesti merkittävien rakennusten kunnossapitoon sekä muihin kunnossapitoa, suojelua ja parantamista edistäviin toimenpiteisiin. Työ on tehtävä rakennuksen rakentamisajankohdan mukaisilla työtavoilla ja rakennukseen sopivilla perinteisillä rakennusmateriaaleilla. Avustusta voivat hakea rakennusten yksityiset omistajat ja yhteisöt.

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatiminen ja pohjavesien suojelua toteuttavat hankkeet

Avustuksilla edistetään pohjavesien suojelusuunnitelmien laatimista alueille, joilla suunnitelmaa ei vielä ole sekä vanhentuneiden suojelusuunnitelmien päivittämistä. Tukea voidaan myöntää kunnalle, jonka alueelle suojelusuunnitelma laaditaan. Kun avustusta haetaan vesienhoitosuunnitelmassa tarpeellisena pidettyyn pohjaveden suojeluhankkeeseen, hakijan tulee olla kunta.

Vesien- ja merenhoidon toimenpiteiden toteuttaminen

Vesien hyvän tilan saavuttaminen tai ylläpitäminen edellyttää monissa järvi-, joki-, ja pienvesikohteissa ulkoisen kuormituksen vähentämistä sekä vesien kunnostamista. Tavoitteiden toteuttamiseksi tuetaan myös kuntien, yritysten, yhdistysten ja muiden paikallisten yhteisöjen muodostamien yhteistyöverkostojen toimintaa ja kehittymistä. Hankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa tulisi hyödyntää aikaisemmissa hankkeissa saavutettuja hyviä tuloksia, kokemuksia sekä verkostoja ja verkostomalleja. Määräraha voidaan myöntää harkinnanvaraisina avustuksina hankkeisiin, jotka edistävät paikallisesti ja alueellisesti arvioituna parhaiten vesienhoidon tavoitteiden saavuttamista. Avustusta myönnetään ensisijaisesti hankkeeseen, joka palvelee useita edellä mainittuja tavoitteita:

 • toimenpiteiden tarve on tunnistettu vesien- ja merenhoidon toimenpideohjelmissa 2016-2021
 • kohdevesistö on hyvää huonommassa tilassa tai tilan säilymiseen kohdistuu riski
 • hankkeen toteuttaminen voidaan käynnistää viivytyksettä, mikä tarkoittaa esimerkiksi tarvittavia suunnitelmia, lupia sekä olemassa olevaa yhteistyöverkostoa ja paikallista sitoutumista
 • toimenpiteillä saavutetaan merkittäviä hyötyjä, jotka palvelevat mahdollisimman laajasti alueen asukkaita ja virkistyskäyttäjiä
 • hankkeen muu rahoitus on varmistettu
 • hankkeen tulokset ja kokemukset ovat hyödynnettävissä muissa kohteissa
 • hanke hyödyntää tai jatkojalostaa aikaisempien hankkeiden tuloksia, kokemuksia ja verkostoja
 • toteutushankkeen esitys sisältää hankkeen vaikutusten seurantasuunnitelman.

Hankkeiden tulee viestiä toiminnastaan ja tuloksistaan aktiivisesti ELY-keskukselta saatavia viestintäohjeita hyödyntäen. Hankkeiden taloudellisia ja ympäristövaikutuksia tullaan seuraamaan vähintään vuosittain. Lisäksi kaikille avustuksen saajille tehdään kyselytutkimus hankkeiden vaikuttavuuden arvioimiseksi.

Rahoitus voidaan myöntää enintään 3-vuotisena määrärahana, joka on käytettävissä vuosina 2020-2022. Avustuksen saamiseksi hakijan tulee yleensä olla esimerkiksi vesilain mukainen yhteisö, rekisteröitynyt yhdistys, vesialueen osakaskunta, kalatalousalue tai kunta. Mikäli myönnettävällä avustuksella tuetaan taloudellista toimintaa, noudatetaan EU:n valtiontukisääntöjä.

Vesitalous ja vesiluonnonvarojen kestävä käyttö

Vesitaloushankkeiden tavoitteena voi olla esimerkiksi tulva- ja kuivuusriskien vähentäminen, vesistöjen monipuolisen käytön edistäminen, vesistöön jääneistä rakenteista tai materiaaleista aiheutuvan vaaran vähentäminen tai aiemmin valtion tuella toteutetun toimenpiteen täydentäminen tai siitä aiheutuneiden haittojen vähentäminen. Etusijalla ovat laajaa käyttäjäjoukkoa palvelevat vesitalouden riskien hallintaa, alueen elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä tai virkistyskäyttöä parantavat hankkeet. Tukea on mahdollista suunnata myös tulvasuojelun ja peltojen vesienhallinnan edistämiseen. Tukea voidaan myöntää myös vesiluonnonvarojen kestävää käyttöä edistäviin kehittämis-, kokeilu- ja vienninedistämishankkeisiin sekä vesihuollon alueellisen yhteistyön ja innovatiivisten julkisten hankintojen sekä niihin liittyvien toimintamallien kehittämiseen.

Kalataloudelliset kunnostukset

Pohjois-Savon ELY-keskukselta voi hakea avustusta kalataloudellisiin kunnostuksiin. Kalataloudellisissa kunnostuksissa avustusta voidaan myöntää hankkeisiin, joiden tavoitteena on edistää kalan kulkua, kalakantojen luontaista lisääntymistä tai parantaa mahdollisuuksia kestävään kalastukseen. Hankkeilla pyritään erityisesti vahvistamaan uhanalaisten tai vaarantuneiden kalakantojen elinvoimaisuutta. Avustettavia hankkeita voivat olla esimerkiksi kalakantojen luontaisten lisääntymisalueiden kunnostaminen, kalateiden rakentaminen ja vaelluskalojen luontaisen elinkierron turvaaminen. Etusijalle asetetaan kohteet, jotka on mainittu kansallisessa kalatiestrategiassa, kalataloudellisissa kunnostusohjelmissa tai vesienhoidon toimenpideohjelmissa vuosille 2016-2021. Tuettavilla hankkeilla toteutetaan myös kansallista ohjelmaa vaelluskalakantojen elvyttämiseksi.

Ympäristökasvatus ja -valistus

Ympäristökasvatuksen ja -valistuksen hankeavustus voidaan myöntää valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittäville kokeilu- tai kehittämishankkeille. Hankkeissa voidaan esimerkiksi luoda uusi toimintamalli, tuote tai kasvatus- ja valistusmateriaali.

Avustuksen hakeminen ja myöntäminen

Avustusta on haettava ennen toimenpiteiden aloittamista. Hakemukset toimitetaan Pirkanmaan ELY-keskukselle viimeistään 2.12.2019 ensisijaisesti sähköisesti aluehallinnon asiointipalvelun kautta. Hakuajan jälkeen toimitettuja hakemuksia voidaan ottaa huomioon määrärahojen puitteissa.

Kalataloutta koskevat avustushakemukset tulee toimittaa Pohjois-Savon ELY-keskukseen, ja ympäristökasvatusta ja -valistusta koskevat hakemukset Keski-Suomen ELY-keskukseen. Myös näiden avustusten hakuaika päättyy 2.12.2019.

Rahoitus ja avustukset - Ympäristövastuualue (ely-keskus.fi)
Valtionavustukset vesistö-, vesitalous- ja kalataloushankkeisiin (ely-keskus.fi)
Ympäristökasvatuksen ja -valistuksen hankeavustukset (ely-keskus.fi)

Avustuksia myönnettäessä noudatetaan valtionavustuslain (668/2001) perusteita ja menettelyjä. Vesien kunnostushankkeiden osalta noudatetaan myös valtioneuvoston asetusta vesistön ja vesiympäristön käyttöä ja tilaa parantavien hankkeiden avustamisesta (714/2015).

Lue lisää

Kuulutus ympäristöhallinnon vuoden 2020 harkinnanvaraisista valtionavustuksista (ym.fi)
Pirkanmaan vesienhoidon toimenpideohjelma 2016-2021 (ymparisto.fi)
Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitosuunnitelma ja taustaselvitykset (ymparisto.fi)
Kansallinen kalatiestrategia (mmm.fi)
Valtioneuvoston asetus vesistön ja vesiympäristön käyttöä ja tilaa parantavien hankkeiden avustamisesta (finlex.fi)

Lisätietoja

 • Ympäristöasioiden asiakaspalvelu (ma–pe 9-16): 0295 020 900, [email protected]
 • Rakennusperinnön hoito: Pekka Kinanen, 0295 036 342
 • Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatiminen: Nina Nenonen, 0295 036 323
 • Vesien- ja merenhoidon toimenpiteiden toteuttaminen: Salla Taskinen, 0295 036 150, Anu Peltonen, 0295 036 367, Anne Mäkynen, 0295 036 352
 • Vesistön käyttö ja tulvariskien hallinta: Diar Isid, 0295 036 188
 • Vesihuolto: Heidi Heino, 0295 036 325
 • Kalataloudelliset kunnostukset (Pohjois-Savon ELY-keskus): Hannu Salo, 0295 025 095 ja Teemu Hentinen, 0295 024 037
 • Ympäristökasvatus ja -valistus (Keski-Suomen ELY-keskus): Tanja Tuulinen, 0295 024 669

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected].


Alueellista tietoa