Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Ympäristöalan avustuksia haettavissa Hämeen ELY-keskuksesta (Kanta-Häme ja Päijät-Häme)

Ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalojen ensi vuoden harkinnanvaraisia valtionavustuksia voi nyt hakea Hämeen ELY-keskuksesta. ELY-keskus myöntää avustuksia ministeriöiden sille osoittamien määrärahojen puitteissa.

Hämeessä toteutettaviin kalataloudellisiin kunnostuksiin voi hakea avustusta Pohjois-Savon ELY-keskukselta. Hämeen alueella toteutettaviin ympäristökasvatus- ja -valistushankkeisiin voi puolestaan hakea avustusta Keski-Suomen ELY-keskukselta.

Hakemukset tulee toimittaa 2.12.2019 mennessä.

Rakennusperinnön hoito

Rakennusperinnön hoitoon voidaan myöntää avustusta kulttuurihistoriallisesti merkittävien rakennusten kunnossapitoon. Avustusta voidaan myöntää myös muihin kunnossapitoa, suojelua ja parantamista edistäviin toimenpiteisiin. Työ on tehtävä rakennuksen rakentamisajankohdan mukaisilla työtavoilla ja rakennukseen sopivilla perinteisillä rakennusmateriaaleilla. Avustusta voivat hakea rakennusten yksityiset omistajat ja yhteisöt.

Saariston ympäristönhoito

Avustusta on haettavissa saariston ympäristönhoitoon sellaisiin toimenpiteisiin, jotka koskevat saaristoluonnon ja -maiseman säilyttämistä tai parantamista. Hämeen ELY-keskuksen alueella saaristoa on Asikkalassa.

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatiminen ja pohjavesien suojelua toteuttavat hankkeet

Avustuksilla edistetään pohjavesien suojelusuunnitelmien laatimista alueille, joilla suunnitelmaa ei vielä ole. Niillä edistetään myös vanhentuneiden suojelusuunnitelmien päivittämistä. Tukea voidaan myöntää kunnalle, jonka alueelle suojelusuunnitelma laaditaan. Avustuksen saamiseksi vesienhoitosuunnitelmissa tarpeellisina pidettyihin pohjavesien suojeluhankkeisiin hakijan tulee olla kunta.

Vesien- ja merenhoidon toimenpiteiden toteuttaminen

Vesien hyvän tilan tavoite edellyttää monissa järvi-, joki-, rannikko- ja pienvesikohteissa ulkoisen kuormituksen vähentämistä sekä vesien kunnostustoimia. Tavoitteiden toteuttamiseksi tuetaan myös kuntien, yritysten, yhdistysten ja muiden paikallisten yhteisöjen muodostamien yhteistyöverkostojen toimintaa ja kehittymistä. Hankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa tulisi hyödyntää aikaisemmissa hankkeissa saavutettuja hyviä tuloksia, kokemuksia sekä verkostoja ja verkostomalleja. Määräraha voidaan myöntää harkinnanvaraisina avustuksina hankkeisiin, jotka paikallisesti ja alueellisesti kokonaisuutena arvioiden vaikuttavimmin edistävät vesien- ja merenhoidon tavoitteiden toteuttamista.

Hankkeiden arvioinnissa on eduksi, jos:

 • Toimenpiteiden tarve on tunnistettu vesien- ja merenhoidon toimenpideohjelmissa vuosille 2016-2021;
 • Kohdevesistö on hyvää huonommassa tilassa tai tilan säilymiseen kohdistuu riski;
 • Hankkeen toteuttaminen voidaan käynnistää viivytyksettä, mikä tarkoittaa esimerkiksi tarvittavia suunnitelmia, lupia sekä olemassa olevaa yhteistyöverkostoa ja paikallista sitoutumista;
 • Toimenpiteillä saavutetaan merkittäviä hyötyjä, jotka palvelevat mahdollisimman laajasti alueen asukkaita ja virkistyskäyttäjiä;
 • Hankkeen muu rahoitus on varmistettu;
 • Hankkeen tulokset ja kokemukset ovat hyödynnettävissä muissa kohteissa;
 • Hanke hyödyntää tai jatkojalostaa aikaisempien hankkeiden tuloksia, kokemuksia ja verkostoja;
 • Toteutushankkeen esitys sisältää hankkeen vaikutusten seurantasuunnitelman.

Hankkeiden tulee viestiä aktiivisesti ELY-keskukselta saatavia viestintäohjeita hyödyntäen. Hankkeiden taloudellisia ja ympäristövaikutuksia tullaan seuraamaan vuosittain. Lisäksi kaikille avustuksen saajille tehdään kyselytutkimus hankkeiden vaikuttavuuden arvioimiseksi.

Rahoitus voidaan myöntää 3-vuotisena määrärahana, joka on käytettävissä vuosina 2020-2022. Avustuksen saamiseksi hakijan tulee yleensä olla esimerkiksi vesilain mukainen yhteisö, rekisteröitynyt yhdistys, vesialueen osakaskunta, kalatalousalue tai kunta. Mikäli myönnettävällä avustuksella tuetaan taloudellista toimintaa, noudatetaan EU:n valtiontukisääntöjä.    

Vesistön käyttö, tulvariskien hallinta ja vesitalous

Vesistöjen käytön ja tulvariskien hallinnan hankkeissa tavoitteena on tulva- ja kuivuusriskien vähentäminen sekä vesistöjen monipuolisen käytön edistäminen. Etusijalla ovat laajaa käyttäjäjoukkoa palvelevat vesitalouden riskien hallintaa, alueen elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä tai virkistyskäyttöä parantavat hankkeet. Tavoitteena voi olla esimerkiksi vesistöön jääneistä rakenteista tai materiaaleista aiheutuvan vaaran vähentäminen, aiemmin valtion tuella toteutetun toimenpiteen täydentäminen tai siitä aiheutuneiden haittojen vähentäminen. Tukea voidaan myöntää myös vesiluonnonvarojen kestävää käyttöä edistäviin kehittämis-, kokeilu- ja vienninedistämishankkeisiin sekä vesihuollon alueellisen yhteistyön ja innovatiivisten julkisten hankintojen sekä niihin liittyvien toimintamallien kehittämiseen.

Avustuksen saamiseksi hakijan on yleensä oltava esimerkiksi vesilain mukainen yhteisö, rekisteröitynyt yhdistys, vesialueen osakaskunta, kalatalousalue tai kunta.

Kalataloudelliset kunnostukset

Kalataloudellisissa kunnostuksissa avustusta voidaan myöntää hankkeisiin, joiden tavoitteena on edistää kalan kulkua, kalakantojen luontaista lisääntymistä tai parantaa mahdollisuuksia kestävään kalastukseen. Hankkeilla pyritään erityisesti vahvistamaan uhanalaisten tai vaarantuneiden kalakantojen elinvoimaisuutta. Avustettavia hankkeita voivat olla esimerkiksi kalakantojen luontaisten lisääntymisalueiden kunnostaminen, kalateiden rakentaminen ja vaelluskalojen luontaisen elinkierron turvaaminen.

Ympäristökasvatus ja -valistus

Ympäristökasvatuksen ja -valistuksen hankeavustus voidaan myöntää valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittäville kokeilu- tai kehittämishankkeille. Hankkeissa voidaan esimerkiksi luoda uusi toimintamalli, tuote tai kasvatus- ja valistusmateriaali.

 

Avustuksen hakemisesta ja myöntämisestä

Avustusta on haettava ennen hankkeen toimenpiteiden aloittamista. Hakemukset toimitetaan Hämeen ELY-keskukselle viimeistään 2.12.2019 ensisijaisesti sähköisesti aluehallinnon asiointipalvelun kautta.

Avustuksia myönnettäessä noudatetaan valtionavustuslain (668/2001) perusteita ja menettelyjä. Vesien kunnostushankkeiden osalta noudatetaan myös valtioneuvoston asetusta vesistön ja vesiympäristön käyttöä ja tilaa parantavien hankkeiden avustamisesta (714/2015).

Kalataloutta koskevat avustushakemukset tulee toimittaa Pohjois-Savon ELY-keskukseen. Avustusten hakuaika päättyy 2.12.2019. Hakuajan jälkeen toimitettuja hakemuksia voidaan ottaa huomioon määrärahojen puitteissa.

Avustushakemukset ympäristökasvatuksen ja -valistuksen hankkeisiin tulee toimittaa Keski-Suomen ELY-keskukseen. Avustusten hakuaika päättyy 2.12.2019.

 

Hakulomakkeet ja ohjeita ELY-keskuksesta ja verkkopalvelusta

Hakulomakkeita ja tarkempia tietoja avustusten myöntämisen edellytyksistä saa Hämeen alueella Hämeen ELY-keskuksesta. Harkinnanvaraisia valtionavustuksia koskevia hakulomakkeita ja ohjeita – myös kalataloudelliset kunnostukset – on saatavissa myös ELY-keskusten verkkopalvelussa osoitteessa: ely-keskus.fi > Palvelut > Rahoitus ja avustukset > Ympäristö > Rahoitus ja avustukset – ELY-keskusten ympäristövastuualue.

Avustuksista kalataloudellisiin kunnostuksiin saa lisätietoja Pohjois-Savon ELY-keskuksesta. Ympäristökasvatuksen ja -valistuksen hankeavustuksista lisätietoja saa Keski-Suomen ELY-keskuksesta.

Rahoitus ja avustukset -sivujen kautta pääsee tutustumaan sekä eri avustustyyppien avustuksiin että niihin liittyviin Hämeen vesienhoidon toimenpideohjelmaan 2016–2021, Kansalliseen kalatiestrategiaan ja valtioneuvoston asetukseen 714/2015. Suomen merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelma 2016–2021 on osoitteessa: ymparisto.fi > Meri > Merensuojelu ja -hoito > Merenhoidon suunnittelu ja yhteistyö.

 

Linkit:

 

Lisätietoja:

Ympäristöasioiden asiakaspalvelu: p. 0295 020 900, ma–pe 9-16, ympariston.asiakaspalvelu(at)ely-keskus.fi

Hämeen ELY-keskus:

Yhteyshenkilöiden sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi

 • Rakennusperinnön hoito: Pirjo Nordenswan, puh. 0295 025 156 ja Rauno Penttinen, puh. 0295 025 216
 • Saariston ympäristönhoito: Harri Mäkelä, puh. 0295 025 207
 • Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatiminen: Petri Siiro, puh. 0295 025 230
 • Vesienhoidon ja merenhoidon toimenpiteiden toteuttaminen sekä vesistön käyttö ja tulvariskien hallinta: Heini-Marja Hulkko, puh. 0295 025 183
 • Pohjois-Savon ELY-keskus, kalataloudelliset kunnostukset: Hannu Salo, p. 0295 025 095 ja Teemu Hentinen p. 0295 024 037
 • Keski-Suomen ELY-keskus, ympäristökasvatus ja -valistus: Tanja Tuulinen, p.  0295 024 669

Tiedotus

Miira Pakkala, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 176


Alueellista tietoa