Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Varsinais-Suomen ELY-keskus rakennuttaa kevyen liikenteen väylän Poriin Söörmarkun ja Noormarkun välille (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Varsinais-Suomen ELY-keskus rakennuttaa Porissa Söörmarkun ja Noormarkun välille kevyen liikenteen väylän. Työt alkavat valtatien 23 tienvarren kallion louhintatöillä syyskuun puolivälissä. Valtatien liikenne joudutaan pysäyttämään syksyn aikana useita kertoja lyhytaikaisesti räjäytystöiden ajaksi. Liikenne katkaistaan kerralla maksimissaan 8 minuutin ajaksi ja paikalla on liikenteenohjaus. Räjäytystöitä tehdään arvion mukaan marraskuun puoliväliin saakka, pääsääntöisesti arkisin klo 9-15 välisenä aikana. Syksyllä rakennetaan myös valtatielle 23 kiertotie kevyen liikenteen alikulkukäytävän rakennustöiden ajaksi. Kiertotiellä tulee olemaan 30 km/h nopeusrajoitus. Muutoin valtatiellä on työmaan kohdalla alennettu nopeusrajoitus 50 km/h. Kevyen liikenteen väylä ja siihen liittyvät muut tiejärjestelyt valmistuvat kokonaisuudessaan elokuussa 2020.

Urakka-alue rajoittuu etelästä Söörmarkun alikulkukäytävään ja pohjoisesta Sairaalan alikulkukäytävään. Pääosin Valtatien 23 luoteispuolelle rakennetaan lähes 4 kilometriä uutta kevyen liikenteen väylää muine, vähäisempine tiejärjestelyineen. Söörmarkunjoki ja Vähäjärvenoja ylitetään uusilla teräsputkisilloilla. Rauhalammintien liittymän yhteyteen rakennetaan valtatien alittava uusi betoni- ja teräskaarirakenteinen alikulkukäytävä.

Hanke sisältyy vielä Porin ja Noormarkun vuonna 2010 tapahtuneen kuntaliitoksen hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksen investointeihin. Alueelta puuttuu yhtenäinen kevyen liikenteen verkosto, jonka vuoksi Noormarkusta Söörmarkkuun ja Poriin suuntautuva kevyt liikenne joutuu kulkiessaan käyttämään valtatien 23 piennarta. Nyt rakennettavilla kevyen liikenteen väylillä parannetaan tieosan liikenneturvallisuutta ja edistetään kevyen liikenteen liikkumismahdollisuuksia. Hankkeesta on laadittu vuonna 2012 valmistunut ja vuonna 2016 lainvoimaiseksi tullut tiesuunnitelma. Rahoituksesta vastaavat 50% osuuksin ELY-keskus ja Porin kaupunki.

Hanke on perustamisolosuhteiltaan kevyen liikenteen väyläksi vaikea. Valtatie on aikanaan rakennettu hyvin kapeisiin ja paikoin syviinkin kallioleikkauksiin, joita joudutaan nyt avartamaan liikenteellä olevan ajoradan laidassa. Kallio-osuuksien välissä tielinja sijoittuu monin paikoin suolle. Täydellistä massanvaihtoa ja kovaan pohjaan asti perustamista ei voida tehdä kustannussyistä. Pehmeiköille tehdäänkin määräsyvyyteen asti massanvaihto, jossa turve ja muu humuspitoinen maa-aines kaivetaan pois ja korvataan kallioleikkauksista saatavalla kiviaineksella. Massanvaihtorakenteiden annetaan kuormittaa pehmeikköjä vähintään 6 kuukautta, minkä jälkeen mahdolliset painumat korjataan ennen kevyen liikenteen väylän pintarakenteiden tekoa ja päällystämistä.

Rakennushanke on aloitettu aikaisemmin kesällä rakennusalueen puuston korjuulla. Pääurakoitsija on aloittanut rakennustyöt elo-syyskuun vaihteessa kalliopintoja paljastamalla. Kallion louhintatyöt aloitetaan syyskuun puolivälissä. Hankkeelta louhittavaa kalliota murskataan tielinjan läheisyydessä ja kiviaines hyödynnetään väylien rakentamisessa. Syksyllä 2019 tehdään louhinta- ja murskaustöiden lisäksi massanvaihtojen kaivu- ja täyttötöitä sekä rakennetaan vesistösillat ja alikulkukäytävän kiertotie. Alikulkukäytävän rakentaminen ajoittuu kevääseen 2020. Urakka valmistuu kokonaisuudessaan elokuussa 2020. 

Kesällä käydyssä urakkakilpailussa pääurakoitsijaksi valikoitui Maarakennus Jalonen Oy. Hankkeen kustannukset ovat n. 1,7 miljoonaa euroa.

Lisätietoja: Varsinais-Suomen ELY-keskus, projektipäällikkö Veli-Pekka Pelttari, p. 02950 22821

 


Alueellista tietoa