Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Varsinais-Suomen ELY-keskus kielsi harmaahaikaroiden ja merimetsojen pesiä hävittävien pengertietöiden jatkamisen Rauman satamassa

Rauman kaupungilla ja Rauman Satama Oy:llä on Etelä-Suomen Aluehallintoviraston vuonna 2016 myöntämä lainvoimainen lupa pengertien rakentamiseen Meriteollisuuspuiston telakan ja Vähä sekä Iso Järviluotojen välille. Lupa sisältää vesialueen ruoppaamisen. Töiden aloittamisesta alkuperäisen suunnitelman mukaisena annettiin ELY-keskukselle luvan mukainen ilmoitus 13.11.2019.

Varsinais-Suomen ELY-keskus on 11.12.2019 antamallaan päätöksellä kieltänyt pengertien rakentamistöiden jatkamisen Vähä ja Iso Järviluotojen alueella (kiinteistöllä 684-402-2-5), sillä tiehankkeen toteutus rikkoo luonnonsuojelulakia. Suunniteltu tie hävittäisi merkittävän harmaahaikarayhdyskunnan pesiä ja vuonna 2019 luodoille asettuneiden merimetsojen pesiä. Lisäksi tienkäytöstä aiheutuisi häirintää jäljelle jäävillä pesillä tapahtuvalle pesinnälle.

Muuttunut linnustotilanne Iso ja Vähä Järviluodoilla

"Lintujen pesintä Iso ja Vähä Järviluodoilla on olennaisesti muuttunut aluehallintoviraston luvan myöntämisen jälkeen. Vuonna 2019 Iso Järviluodolla laskettiin 814 merimetsojen puupesää ja Vähä Järviluodolta 407 puupesää. Aikaisempina vuosina merimetsot eivät ole pesineet Järviluodoilla" ylitarkastaja Salli Uljas Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta sanoo. "Myös harmaahaikaroiden määrä on lisääntynyt. Vuonna 2015 harmaahaikaran pesien määräksi Vähä Järviluodossa arvioitiin 25-33 pesää. Vuonna 2019 Iso Järviluodossa arvioitiin olevan 10 ja Vähä Järviluodossa 80 harmaahaikaran pesää."

Kyseinen harmaahaikarayhdyskunta on yksi Suomen suurimmista. Myös merimetsokolonia on Suomen mittakaavassa suuri.

"ELY-keskus pyysi ensisijaisesti Rauman kaupunkia ja Rauman satamaa antamaan selvityksen siitä, miten tiehankkeen suunnitelma muutetaan sellaiseksi, ettei hankkeesta aiheudu luonnonsuojelulain vastaisia vaikutuksia", Uljas kertoo. "Käytännössä tämä tarkoittaisi tiesuunnitelman muuttamista niin, että rakentaminen ei edellyttäisi pesien hävittämistä eikä johtaisi pesinnän häiriintymiseen Iso ja Vähä Järviluodoilla".

Luonnonsuojelulain asettamat velvoitteet rauhoitettujen lintujen suojelulle

Merimetso ja harmaahaikara ovat luonnonsuojelulain mukaisesti rauhoitettuja lintulajeja. Luonnonsuojelulain 39 §:n ja lintudirektiivin 5 artiklan rauhoitussäännösten mukaan rauhoitetun linnun pesien siirtäminen ja vahingoittaminen on kielletty. Säännösten sanamuodoissa ei ole suoraan kirjausta, että kielto koskisi vain pesimäkautta. Myös lintujen tahallinen häirintä pesimäaikana on kielletty. Edellä mainituista rauhoitussäännöksistä voidaan myöntää LSL:n 49 §:n mukainen poikkeus lintudirektiivin 9 artiklassa mainituilla edellytyksillä. Sataman laajennushanke siihen liittyvine taloudellisine intresseineen ei täytä mitään lintudirektiivin poikkeamisperusteista, joten hankkeelle ei voida myöntää LSL 49 §:n mukaista poikkeuslupaa
 
Euroopan unionin tuomioistuin on todennut ratkaisussaan (C-252/85), että lintujen pesien suojelua on sovellettava ilman ajallisia rajoituksia. Keskeytymätön lintujen elinympäristön suojelu on tuomioistuimen mukaan välttämätöntä, koska monet lajit käyttävät uudelleen aiemmin rakennettuja pesiä. Tämä tarkoittaa sitä, että lintujen pesien suojelussa on otettava huomioon aiemmin rakennettujen tai käytössä olleiden vanhojen pesien merkitys eri lintulajien pesimäbiologiassa. Osa lajeista käyttää samaa pesää tai pesäpaikkaa toistuvasti, mikä on otettava huomioon esimerkiksi arvioitaessa poikkeusluvan tarvetta pesäpaikan hävittämisessä. Tuomioistuinratkaisu on otettava huomioon luonnonsuojelulakia sovellettaessa.

Harmaahaikara ja merimetso ovat lähtökohtaisesti pesäpaikkauskollisia lajeja, jotka palaavat käyttämään samoja pesäpaikkoja ja pesärakennelmia. Ottaen huomioon harmaahaikarayhdyskunnan suuren koon ja pitkän pesimishistorian tällä paikalla, Järviluotojen pesimäyhdyskunta on arvioitava lajin kannalta tärkeäksi pesimäpaikaksi, jossa pesien hävittäminen ja vahingoittaminen on kiellettyä myös pesimäkauden ulkopuolella. Merimetsojen pesien ympärivuotinen suojelu on tunnistettu lajin pesien hävittämiseen liittyvissä monissa poikkeuslupakäsittelyissä ja kansallisissa tuomioistuinratkaisuissakin.

Tien rakentamistöiden jatkaminen Iso ja Vähä Järviluotoon kiellettiin luonnonsuojelulain vastaisena

ELY-keskus voi kieltää luonnonsuojelulain vastaisen toimenpiteen luonnonsuojelulain 57 §:n mukaisella päätöksellä. Rakentamistöiden jatkaminen kiellettiin, koska nykyisen luvan mukainen tiesuunnitelma ei huomioi riittävästi tämän hetkistä linnustotilannetta ja lintujen pesien ja pesinnän suojeluun liittyviä velvoitteita.

Rauman kaupunkia ja Rauman Satama Oy:tä kuultiin ennen päätöksen antamista.

ELY-keskuksen päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei valitusviranomainen toisin päätä. Päätökseen saa hakea muutosta Turun hallinto-oikeudesta kirjallisella valituksella.
 

Lisätietoja

ylitarkastaja Salli Uljas, puh. 0295 023 082
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi


Alueellista tietoa