Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Pohjois-Savon ELY-keskukselta kaksi päätöstä ympäristövaikutusten arviointimenettelyn harkinnanvaraiseen soveltamiseen liittyen Siilinjärvellä ja Varkaudessa (Pohjois-Savo)

Pohjois-Savon ELY-keskus on toukokuussa tehnyt kaksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017, YVA-laki) mukaista päätöstä, jotka koskevat ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA-menettely) soveltamista yksittäistapauksissa. Tehdyt päätökset koskevat Yaran rikkihappotuotannon prosessimuutoksia Siilinjärvellä sekä Varkauden kaupungin ns. Green Tech Valley -asemakaavoitushankkeeseen liittyviä teollisuustontin esirakennustöitä.

Päätöksillään ELY-keskus on hankkeesta vastaavien tahojen pyynnöstä ratkaissut kysymyksen siitä, tuleeko niiden toteuttamiin hankkeisiin soveltaa YVA-menettelyä siitä huolimatta, että kyseiset hankkeet eivät sisälly YVA-lain niin sanotussa hankeluettelossa arviointivelvollisiksi säädettyihin hankkeisiin.

Päätösten mukaan kumpaankaan käsiteltävänä olleeseen hankkeeseen ei tule soveltaa YVA-menettelyä, koska niistä ei aiheudu hankeluettelohankkeisiin verrattavissa olevia todennäköisesti merkittäviä ympäristövaikutuksia.

ELY-keskuksen nyt tekemissä päätöksissä on otettu kantaa vain harkinnanvaraisen YVA-menettelyn tarpeellisuuteen. Hankkeille tulee hakea normaaliin tapaan niiden tarvitsemat muut viranomaisluvat ja -hyväksynnät.

Yaran rikkihappotuotannon prosessimuutokset Siilinjärvellä

Yaran rikkihappotuotannon prosessimuutoksessa on ELY-keskuksen näkemyksen mukaan ensisijaisesti kyse olemassa olevan tuotantoprosessin muuttamisesta, eikä YVA-lain hankeluettelossa tarkoitetusta uudesta tehdashankkeesta tai sitä kooltaan vastaavasta muutoksesta. Tästä kertoo muun ohessa se, että voimassa olevan ympäristöluvan perusteena olevaa vuosittaista enimmäistuotantomäärää ei suunnitelmien johdosta esitetä muutettavaksi.

Suunnitellut muutokset sijoittuvat olemassa olevalle teollisuusalueelle. Muutosten johdosta päästöjen määrässä, laadussa tai leviämisessä ei ennakolta arvioiden voi katsoa tapahtuvan merkittävää muutosta. Tehtävät muutokset edellyttävät ympäristöluvan muuttamista ja tässä yhteydessä arvioidaan tarkempien suunnitelmien pohjalta hankkeen ympäristövaikutukset sekä asetetaan sitovat luparajat toiminnalle ja siitä aiheutuville päästöille.

Varkauden kaupungin ns. Green Tech Valley -asemakaavoitushankkeeseen liittyvät teollisuustontin esirakennustyöt

Varkauden Green Tech Valley -hankkeeseen liittyvät maanrakennustyöt sijoittuvat Kiertotien eteläpuolelle, Huruslahden rantaan. ELY-keskuksen päätöksen mukaan hankkeen ei kokonsa tai muiden ominaisuuksiensa puolesta voi katsoa aiheuttavan hankeluettelohankkeisiin verrattavissa olevia merkittäviä ympäristövaikutuksia. Hankkeen sijainnista johtuen maanrakennustöistä todennäköisesti aiheutuu ympäristöhäiriöitä lähiympäristön asutukselle. Nämä vaikutukset ovat kuitenkin kestoltaan väliaikaisia (noin 5–6 kk) ja myös lyhytaikaisempia kuin hankeluettelossa mainittujen, suurten ja pitkäkestoisten maa-ainesten ottohankkeiden vaikutukset.

Aiottu hankemuuttaa pysyvästi maisemaa ja myös alueen käyttötarkoitus muuttuu nykyisestä. Alue on kuitenkin jo voimassa olevassa asemakaavassa osoitettu teollisuustoimintojen käyttöön.

 

ELY-keskuksen YVA-päätökset ovat luettavissa verkossa osoitteessa www.ymparisto.fi/yva [kohta YVA-päätökset > Pohjois-Savo]

 

Lisätietoja

Ympäristölakimies Juha Perho, puh. 0295 026 836, juha.perho(at)ely-keskus.fi

 


Alueellista tietoa