Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus lausui Iin Ollinkorven tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointisuunnitelmasta (YVA) ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (OAS) (Pohjois-Pohjanmaa)

Maakuntakaavan ohjausvaikutuksen toteutuminen, kaavoitus, maankäyttö. Yhteysviranomainen kiinnittää huomiota monissa lausunnoissa ja mielipiteissä tuotuun näkemykseen, että hanke on varsin laaja ja VE 1 on oleellisesti laajempi kuin maakuntakaavan mukaiset tv-1 -alueet. Arviointityön edetessä on selvitettävä, minkälaisena hanke on toteutettavissa niin, että ympäristövaikutukset jäävät hyväksyttävälle tasolle. Yhteysviranomainen toteaa perustelluksi laatia Pohjois-Pohjanmaan liiton edellyttämä analyyttinen tarkastelu maakuntakaavan ohjausvaikutuksen toteutumisesta.

Suunnitelmassa on esitetty asuinrakennusten määrä kahden ja viiden kilometrin etäisyydellä suunnitelluista voimaloista. Koska lähivyöhykkeille sijoittuu taajamamaista rakentamista, kuten Iin keskustaajama, voisi olla perusteltua esittää myös vastaavilla vaikutusalueilla asuvan väestön määrä asuinrakennusten lukumäärän rinnalla.

Vaihtoehdot. VE1 on voimalamäärältään suuri. Vaihtoehto 2 on maakuntakaavan tv-alueisiin tukeutuva vaihtoehto ja se on vaikutusten arvioinnille keskeinen lähtökohta, johon laajempia rakentamismahdollisuuksia tulee verrata. Vaihtoehdossa 1 on peräti 48 voimalaitosta enemmän kuin maakuntakaavan tv-alueille tukeutuvassa ratkaisussa.
Jatkosuunnittelussa voi olla tarpeen muodostaa lisävaihtoehtoja, joiden laajuus on YVA-suunnitelmassa esitettyjen vaihtoehtojen väliltä. Vaikutusten arvioinnin tulee antaa tarkentavaa tietoa, voidaanko ja missä määrin voimaloita rakentaa maakuntakaavan tv-alueiden ulkopuolelle.

Sähkönsiirtoreiteistä on tuotu esille kaksi vaihtoehtoista reittiä; tulee ottaa huomioon myös sähkönsiirron yhteisvaikutukset muiden hankkeiden sähkönsiirtoratkaisujen kanssa. Yhteysviranomainen esittää kokonaisselvityksen-/suunnitelman laatimista verkkoliitynnöistä.

Maisemallisten vaikutusten arvioinnissa on huomioitava lähtökohtina voimaloiden suuri koko, hankealueen laajuus ja lähiympäristössä olevat muut tuulivoimahankkeet. Yhteisvaikutusten arviointi on keskeinen. Vaikutusarvioinnissa tulisi erityisesti pystyä tarkastelemaan ja kuvaamaan maisemallisen muutoksen merkittävyyttä hankealueen lähiympäristön herkkiin kohteisiin kuten merkittäviin kulttuuriympäristöihin ja asutuskeskittymiin sekä niihin alueisiin ja kohteisiin, joihin vaikutuksia kohdistuu kahdesta tai useammasta eri suunnasta. Osana maisemallisten vaikutusten voimakkuutta tulee arvioinnissa huomioida myös kohteeseen näkyvien voimaloiden kokonaismäärä.

Maisemavaikutusten arviointia varten tehtävien valokuvasovitteiden paikkavalinnoissa tulee huomioida sekä maiseman, kulttuuri- ja luonnonympäristön arvokohteet sekä kylät ja asutus, virkistysalueet ja tiemaiseman keskeiset kohteet. Lentoestevalojen näkymisestä on tarpeen tehdä myös hämärään/pimeään ajoittuvia valokuvasovitteita.

Yhteysviranomainen kiinnittää huomiota Liikenne- ja viestintäviraston (Traficom) lausuntoon siitä, että sähköisen viestinnän palvelut ovat riippuvaisia radiojärjestelmistä, minkä vuoksi on tärkeää varmistaa, että TV- ja matkaviestinpalvelut sekä tutkat ja radiolinkit toimivat myös jatkossa riittävän häiriöttömästi. Yhteysviranomainen nostaa esiin Traficomin suosituksen siitä, että tuulivoimalahankkeesta vastaavat ovat yhteydessä kaikkiin tiedossa oleviin radiojärjestelmien käyttäjiin lähialueilla. Riittävänä koordinointietäisyytenä on pidetty noin 30 kilometriä.

Suunnittelualueen läpi kulkee Oulu - Kemi -rataosa kuuluu osaksi Euroopan laajuista TEN-T -ydinverkkoa. Maakuntakaavan suunnittelumääräyksen mukaan: "Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on varauduttava nopean henkilöjunaliikenteen ja raskaan tavaraliikenteen edellyttämän radanrakenteen ja turvallisuuden parantamiseen, mm. tasoristeysten poistamiseen sekä kaksoisraiteeseen". Väyläviraston tekemän linjauksen mukaisesti Oulu – Kemi -rataosalla tulee pitkällä tähtäimellä varautua yhteen lisäraiteeseen (yhteensä kaksi raidetta). Kaavan hankealueelle sijoittuu neljä vartioimatonta yksityis-/viljelysteiden tasoristeystä. Väylävirasto pitää tärkeänä, ettei kaavassa osoiteta sellaista uutta maankäyttöä, joka lisää nykyisten vartioimattomien tasoristeyksien liikennemääriä. Väyläviraston mukaan tuulivoima-alueiden kaikki kulkuyhteydet tulee suunnitella muualta kuin tasoristeysten kautta.

Suunnitelmat valtatien 4 rakentamisesta uuteen paikkaan välille Räinänperä – Pohjois-Iin suora (Iin ohikulkutie) tulee huomioida tuulipuiston suunnittelussa. Iin ohikulkutie on moottoriväylä, jolle ei myönnetä liittymälupia.

Hankealueen tiestön suunnittelussa tulisi tukeutua mahdollisimman hyvin olemassa oleviin metsäautoteihin ja pyrkiä välttämään metsäalueiden pirstoutumista. Yhteysviranomainen huomauttaa, että VE1:n mukaisessa alustavassa tiesuunnitelmassa näyttäisi olevan sellaisia uusia tieyhteyksiä, jotka kulkevan rinnakkain lähellä olevan metsätien kanssa tai jo rakennettua metsätiestöä ei näytetä käytettävän optimaalisesti.

Asukaskysely sisältyy hankkeen vaikutusten arviointiin. Siihen on voinut vastata internetissä tai paperisena Iin pääkirjastossa ja Kuivaniemen kirjastossa 20.8.2019 mennessä. Yhteysviranomainen pitää tärkeänä, että Ollinkorven tuulivoimahankkeessa on tarjottu asukkaille mahdollisuus vastata asukaskyselyyn.

Melumallinnus ja myös mallinnustietojen raportointi tulee tehdä tuulivoimaloiden melun mallinnuksesta annetun ympäristöministeriön ohjeen (2/2014) mukaisesti, mallinnustietojen raportoinnin tulee sisältää myös ohjeen sivujen 23-26 mukaiset raportointitaulukot. Pienitaajuisen melun laskennassa tulee ottaa huomioon lähimpien tuulivoimapuistojen yhteisvaikutus.

Tuulivoimaloiden terveysvaikutuksista puhutaan yleisesti. Terveysvaikutusten arvioinnissa on syytä hyödyntää olemassa olevaa tietoa tuulivoimaloiden terveysvaikutuksista ja ottaa huomioon myös viimeaikainen ja tuleva tutkimustieto.

ELY-keskus muistuttaa, että suunnittelualuetta ei ole välttämättä kartoitettu kattavasti lajiston osalta aiemmin, jolloin olemassa olevat uhanalaisten lajien tiedot eivät ole kattavia. Keskeisimpiä kohteita luontotyyppien ja kasvillisuuden osalta hankealueella ovat luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset suot ja pienvedet ja niiden muodostamat ekologiset kokonaisuudet, mikä tulee ottaa huomioon luonnonarvojen inventoinnissa ja vaikutusten arvioinnissa. Muhosuon – Kassasuon – Koukkarasuon – Hanhisuon – Palojärvensuon soista, järvistä ja lammista koostuva kokonaisuus on luonnon monimuotoisuuden kannalta merkityksellinen. Tällä alueella hydrologiset yhteydet kohteiden välillä ovat säilyneet, mikä on tarpeen ottaa huomioon suunniteltaessa voimaloita, teitä ja kaapelilinjauksia.

Pesimälinnusto. Muhosuon – Kassasuon – Koukkarasuon – Hanhisuon – Palojärvensuon soista, järvistä ja lammista koostuva kokonaisuus tarjoaa linnustolle erinomaisen pesimäympäristön. Tämän alueen pesimälinnusto tulee selvittää huolellisesti kartoituslaskennalla, joka kattaa koko pesimäkauden (n. 10.5.-20.6.).

Yhteysviranomainen toteaa, että uusissa tuulivoimahankkeissa ja niiden voimaloiden sijoittelussa on otettava huomioon, että nykyiset voimalat Iin rannikolla ovat jo estevaikutuksellaan siirtäneet päämuuttoreitin keskittymäaluetta, jakaneet sen osin kahteen osaan. On varmistuttava siitä, ettei uusilla voimaloilla aiheuteta lisäestettä päämuuttoreittiä muuttaville lajeille. Yhtenä 3. vaihemaakuntakaavan tärkeänä suunnitteluperiaatteena oli linnuston esteettömän muuton turvaaminen Pohjois-Pohjanmaan rannikkoalueella. Arviointiselostuksessa tulee tarkastella analyyttisesti, mitä tämän huomioon ottaminen tarkoittaa Ollinkorven tuulivoimahankkeessa.

Kun alueella on laajalti kohonnutta riskiä happamien sulfaattimaiden esiintymiselle, tulee ympäristövaikutuksia arvioitaessa käsitellä mahdollinen happaman kuormituksen synty ja liikkeelle lähteminen maan muokkaamisen yhteydessä (mm. teiden rakentaminen ja tuulivoimaloiden perustusten kaivaminen).

Yhteysviranomainen toteaa monen palautteenantajan tavoin yhteisvaikutusten arvioinnin tärkeäksi. Iin rannikolle on jo rakennettu verraten paljon tuulivoimaloita ja lisää ollaan suunnittelemassa. Yhteisvaikutusten merkitys korostuu, mikäli suunnitellaan tuulivoima-alueita maakuntakaavassa esitettyä laajempina kokonaisuuksina.

Turvallisuus- ja onnettomuusriskien arviointiin tulee paneutua huolella. Yhteysviranomainen näkee tarpeelliseksi tuoda esiin hankkeen elinkaaren aikaiset jätemäärät ja tehdä selkoa tuulivoimaloissa käytössä olevien kemikaalien (öljyt) ympäristövaikutuksista ja kuinka mahdollisia haitallisia vaikutuksia voidaan vähentää. Arviointiselostuksessa on hyvä myös avata hankkeen jälkeiset vaiheet ja vastuut.

Arvioinnin tuloksena tulee esittää riittävän yksityiskohtainen ehdotus seurannan kohteista ja menetelmistä. Vaikutusten seurannassa tulee ottaa huomioon niin ihmisiin kuin luontoon kohdistuvat vaikutukset.

Iin Ollinkorven tuulivoimahankkeen perustiedot:

Ilmatar Ii Oy suunnittelee Iin Ollinkorven alueelle enimmillään noin 63 voimalan suuruista tuulivoimapuistoa. Voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja yksikköteho 5-9 MW. Tuulivoimapuiston kokonaisteho on 250 MW-500 MW. Voimalatyyppeinä tarkastellaan haruksellista ja haruksetonta tuulivoimalaa. Tuulivoimaloiden tornit ja konehuoneet varustetaan lentoestevaloilla. Tuulivoimaloiden tornit ovat joko teräsrakenteisia, betonirakenteisia tai niiden yhdistelmiä.

Hankealue sijaitsee Iin keskustataajamasta 4-20 kilometriä koilliseen rajautuen Oulun kaupungin rajaan Yli-Iissä. Hankealueen pinta-ala on yhteensä noin 144 km2. Hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnissa (YVA) tutkittavista sähkönsiirtovaihtoehdoista toinen ulottuu myös Simon kunnan alueelle.

Tarkasteltavana ovat seuraavat vaihtoehdot:

Vaihtoehdossa 0 (VE0) Ollinkorven alueelle suunniteltuja tuulivoimaloita ja niiden liityntää kantaverkkoon ei toteuteta. Vaihtoehto toimii arvioinnissa vertailuvaihtoehtona, jossa vastaava sähkömäärä tuotetaan jossain muualla jollain muilla sähköntuotantomenetelmillä.

Vaihtoehdossa VE1 Ollinkorven alueelle rakennetaan noin 63 voimalan tuulivoimapuisto.

Vaihtoehdossa VE2 Ollinkorven alueelle rakennetaan noin 15 voimalan tuulivoimapuisto. Voimalat sijoittuvat Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavassa osoitetuille tuulivoimaloiden alueille.

Sähkönsiirron vaihtoehdot:

Sähkönsiirron vaihtoehto (SVE A): Tuulivoimapuisto liitetään uuteen 400 kV:n voimalinjaan Yli-Olhavan Tuomelan ympäristöön osoitettavalla uudella 400 kV/110 kV -sähköasemalla. Uuden rakennettavan ilmajohdon pituus on noin 11 km ja se sijoittuisi nykyisten kahden 400 kV:n voimajohdon rinnalle, niiden jommalle kummalle puolelle.

Sähkönsiirron vaihtoehto (SVE B): Tuulivoimapuisto liitetään uuteen 400 kV:n voimalinjaan Fingridin Simojoen 400 kV/110 kV -sähköasemalla. Uuden rakennettavan ilmajohdon pituus on noin 40 km, josta 11 km Tuomelaan saakka sijoittuisi nykyisten kahden 400 kV:n voimajohdon rinnalle ja 29 km nykyisen ja suunnitellun 400 kV:n voimajohdon rinnalle, niiden jommalle kummalle puolelle.

Lisätietoja:

Yhteysviranomaisena hankkeessa toimii Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Tuukka Pahtamaa, p. 0295 038 394, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Hankkeesta ja ympäristövaikutusten arvioinnista vastaa Ilmatar Ii Oy, Pentti Itkonen, p. 041 504 9935, etunimi.sukunimi@ilmatarwind.fi

Kaava- ja YVA-konsulttina toimii Ramboll Finland Oy, YVA-projektipäällikkö Erika Kylmänen, p. 050 4854083 ja kaavan projektipäällikkö Pirjo Pellikka, puh. 040 532 2380, etunimi.sukunimi@ramboll.fi

 

 

 


Alueellista tietoa