Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Pohjavesialueiden rajaaminen ja luokitus Mustasaaressa on valmistunut (Pohjanmaa)

Niiden pohjavesialueiden, joiden pääsijaintikunta on Mustasaari, rajaus- ja luokitusmuutosehdotuksiin oli mahdollista esittää hydrogeologisia tietoja ajalla 2.7.–31.8.2018 ja 26.3.–26.4.2019. Em. kuulemisajan jälkeen ELY-keskus on käynyt läpi palautteet ja antanut niihin vastineensa.

Mustasaaressa on kuusi pohjavesialuetta, joista neljä on vedenhankintaa varten tärkeitä (luokka 1) ja kaksi muuksi vedenhankintakäyttöön soveltuvia (luokka 2) pohjavesialueita. Rajaustarkistuksia tehtiin yhdelle pohjavesialueelle ja kaksi pohjavesialuetta poistettiin luokituksesta. Pohjavesialueista kolme ovat kapeita harjumuodostumia, joista kaksi ovat osittain savi-silttipeitteisiä. Loput kolme ovat kallio- tai moreenimäen rinteelle muodostuneita rantakerrostumia, joissa on hyödyntämiskelpoisia pohjavesivaroja.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on merkinnyt Mustasaaren pohjavesialueiden tarkistetut luokitukset ja rajaukset ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. ELY-keskus myös tallentaa rajaus- ja luokitusmuutokset valtakunnalliseen ympäristönsuojelun tietojärjestelmään/pohjavesialuepaikkatietokantaan, josta ne ovat saatavilla päivityksen jälkeen 28.5.2019 (paitsi Rismarken ja Spikarna, jotka päivittyvät joulukuussa 2019) (www.syke.fi/avointieto).

Pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutokset astuvat voimaan 23.5.2019.

Pohjavesialueet rajataan ja luokitellaan parhaan saatavilla olevan hydrogeologisen tiedon perusteella. ELY-keskus voi siten myöhemminkin muuttaa pohjavesialueiden rajauksia ja luokituksia uuteen hydrogeologiseen tietoon perustuen. Mahdollisista myöhemmistä rajaus- ja luokitusmuutoksista tiedotetaan erikseen ja niistä järjestetään kuuleminen.

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) alueen pohjavesialueet rajataan ja luokitellaan uudelleen. Lakia vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä uudistettiin vuonna 2015*. Uuden lainsäädännön myötä kaikkia pohjavesialueita tarkastellaan niiden suojelutarpeen ja vedenhankintakäyttöön soveltuvuuden kannalta. Samalla tarkastellaan pohjavesialueilla esiintyviä pohjavesistä riippuvaisia ekosysteemejä.

Lain mukaan ELY-keskus luokittelee pohjavesialueen vedenhankintakäyttöön soveltuvuuden ja suojelutarpeen perusteella seuraavasti:

  • 1-luokkaan vedenhankintaa varten tärkeän pohjavesialueen, jonka vettä käytetään tai jota on tarkoitus käyttää yhdyskunnan vedenhankintaan taikka talousvetenä enemmän kuin keskimäärin 10 kuutiometriä vuorokaudessa tai yli viidenkymmenen ihmisen tarpeisiin.
  • 2-luokkaan muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen, joka pohjaveden antoisuuden ja muiden ominaisuuksiensa perusteella soveltuu 1 kohdassa tarkoitettuun käyttöön.
  • Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus luokittelee lisäksi E-luokkaan pohjavesialueen, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen.

Lisätietoja:


Alueellista tietoa