Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Pohjavesialueiden rajaaminen ja luokitus Korsnäsissä, Kristiinankaupungissa, Lappajärvellä ja Vaasassa on valmistunut (Pohjalaismaakunnat)

Niiden pohjavesialueiden, joiden pääsijaintikunta on Kristiinankaupunki tai Lappajärvi, rajaus- ja luokitusmuutosehdotuksiin oli mahdollista esittää hydrogeologisia tietoja ajalla 25.4.–10.6.2019. Niiden pohjavesialueiden, joiden pääsijaintikunta on Korsnäs tai Vaasa, rajaus- ja luokitusmuutosehdotuksiin oli mahdollista esittää hydrogeologisia tietoja ajalla 28.6.–30.8.2019. Em. kuulemisaikojen jälkeen ELY-keskus on käynyt läpi palautteet ja antanut niihin vastineensa.

Korsnäsissä on 3 pohjavesialuetta, jotka kaikki on luokiteltu vedenhankintaa varten tärkeiksi eli 1-luokan pohjavesialueiksi. Boviksandenin osa-alueet yhdistettiin yhdeksi alueeksi, koska alue on yhtenäinen hydrogeologinen kokonaisuus. Muiden alueiden luokituksiin ja rajauksiin ei tehty muutoksia. Luokituksesta poistettiin kaksi pohjavesialuetta. Korsnäsin pohjavesialueet ovat tyypiltään ohuita harjujaksojen osia tai moreeni- ja kalliomäkien rinteille kerrostuneita hyvin vettä johtavia rantakerrostumia.

Kristiinankaupungissa on 7 pohjavesialuetta, jotka kaikki on luokiteltu vedenhankintaa varten tärkeiksi eli 1-luokan pohjavesialueiksi. Pohjavesialueiden luokituksiin ja rajauksiin ei tehty nyt muutoksia, vaan kaikki pohjavesialueet säilyivät ennallaan. Kunnan eteläosassa sijaitsevaa Kallträskinkangasta lukuun ottamatta kaikki pohjavesialueet sijaitsevat kunnan koillis-itäosassa, vain Kallträskinkangas on kunnan eteläosassa. Kristiinankaupungin pohjavesialueet ovat tyypiltään harjujaksojen osia tai rantakerrostumia, joissa moreeni- tai kalliomäen rinteille on kerrostunut vettä hyvin johtavaa hiekkaa tai soraa.

Lappajärvellä on 9 pohjavesialuetta, jotka kaikki on luokiteltu vedenhankintaa varten tärkeiksi eli 1-luokan pohjavesialueiksi. Luokituksesta poistettiin kolme pohjavesialuetta, ja Västäränkin pohjavesialue pieneni hieman. Lappajärven pohjavesialueista suurin osa on maaperän pintaosan muodostumia, kuten harjuja ja moreenimuodostumia. Lappajärven erikoisuus ovat meteoriitti-iskemän seurauksena syntyneisiin syviin kallioperän murrosvyöhykkeisiin tehdyt porakaivot, joista saadaan käyttöön suuria määriä pohjavettä.

Vaasassa on 3 pohjavesialuetta, joista Sepänkylä-Kappelinmäki ja Vanha Vaasa on luokiteltu vedenhankintaa varten tärkeiksi eli 1-luokan pohjavesialueiksi. Luokituksessa yhdistettiin Perämurron pohjavesialue Vedenojan pohjavesialueeseen, koska alue on hydrogeologinen kokonaisuus. Pohjavesialueen pohjoisosa myös pieneni hieman ja alue luokiteltiin muuksi vedenhankintakäyttöön soveltuvaksi pohjavesialueeksi eli 2-luokan pohjavesialueeksi. Vaasan pohjavesialueet ovat kapeita harjukerrostumia ja sijaitsevat pääosin maaston alavimmissa kohdissa savien ja silttien peitossa.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on merkinnyt Korsnäsin, Kristiinankaupungin, Lappajärven ja Vaasan pohjavesialueiden tarkistetut luokitukset ja rajaukset ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. ELY-keskus myös tallentaa rajaus- ja luokitusmuutokset valtakunnalliseen ympäristönsuojelun tietojärjestelmään/pohjavesialuepaikkatietokantaan

Paikkatietoaineistot ovat saatavilla 26.11.2019. Pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutokset astuivat voimaan 23.10.2019.

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) alueen pohjavesialueet rajataan ja luokitellaan uudelleen. Lakia vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä uudistettiin vuonna 2015*. Uuden lainsäädännön myötä kaikkia pohjavesialueita tarkastellaan niiden suojelutarpeen ja vedenhankintakäyttöön soveltuvuuden kannalta. Samalla tarkastellaan pohjavesialueilla esiintyviä pohjavesistä riippuvaisia ekosysteemejä.

Lain mukaan ELY-keskus luokittelee pohjavesialueen vedenhankintakäyttöön soveltuvuuden ja suojelutarpeen perusteella seuraavasti:

  • 1-luokkaan vedenhankintaa varten tärkeän pohjavesialueen, jonka vettä käytetään tai jota on tarkoitus käyttää yhdyskunnan vedenhankintaan taikka talousvetenä enemmän kuin keskimäärin 10 kuutiometriä vuorokaudessa tai yli viidenkymmenen ihmisen tarpeisiin.
  • 2-luokkaan muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen, joka pohjaveden antoisuuden ja muiden ominaisuuksiensa perusteella soveltuu 1 kohdassa tarkoitettuun käyttöön.
  • Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus luokittelee lisäksi E-luokkaan pohjavesialueen, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen.

Pohjavesialueet rajataan ja luokitellaan parhaan saatavilla olevan hydrogeologisen tiedon perusteella. Siten ELY-keskus voi myöhemminkin muuttaa pohjavesialueiden rajauksia ja luokituksia uuteen hydrogeologiseen tietoon perustuen. Mahdollisista myöhemmistä rajaus- ja luokitusmuutoksista tiedotetaan erikseen ja niistä järjestetään kuuleminen.

Lisätietoja:


Alueellista tietoa