Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Pohjavesialueiden rajaaminen ja luokitus Ilmajoella on valmistunut (Etelä-Pohjanmaa)

Niiden pohjavesialueiden, joiden pääsijaintikunta on Ilmajoki, rajaus- ja luokitusmuutosehdotuksiin oli mahdollista esittää hydrogeologisia tietoja ajalla 15.1.-15.3.2019. Em. kuulemisajan jälkeen ELY-keskus on käynyt läpi palautteet ja antanut niihin vastineensa.

Ilmajoen kunnan alueella on yhdeksän 1-luokan pohjavesialuetta, yksi 2-luokan pohjavesialue ja viisi luokituksesta poistettua pohjavesialuetta. Alueiden rajat pysyvät ennallaan. Salonmäki A- ja B-alueet yhdistettiin. Ilmajoella on neljä pistemäistä pohjavesialuetta, jotka ovat kallioporakaivoja. Pinta-alaltaan ja pohjavesivaroiltaan suurimmat alueet sijaitsevat samassa harjujaksossa, joka jatkuu Kurikan rajalta Kyrönjokilaaksoa myötäillen ensin kohti koillista ja kääntyy Ilmajoen keskustan eteläpuolella luoteeseen. Harju on enimmäkseen tasoittunut, mutta kohoaa paikoin ympäröivää maastoa ylemmäs. Kunnan alueella on myös moreenimuodostumia.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on merkinnyt Ilmajoen kunnan pohjavesialueiden tarkistetut luokitukset ja rajaukset ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. ELY-keskus myös tallentaa rajaus- ja luokitusmuutokset valtakunnalliseen ympäristönsuojelun tietojärjestelmään/pohjavesialuepaikkatietokantaan, josta ne ovat saatavilla päivityksen jälkeen (kesäkuu 2019) (www.syke.fi/avointieto).

Pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutokset astuvat voimaan 23.4.2019.

Pohjavesialueet rajataan ja luokitellaan parhaan saatavilla olevan hydrogeologisen tiedon perusteella. Siten ELY-keskus voi myöhemminkin muuttaa pohjavesialueiden rajauksia ja luokituksia uuteen hydrogeologiseen tietoon perustuen. Mahdollisista myöhemmistä rajaus- ja luokitusmuutoksista tiedotetaan erikseen ja niistä järjestetään kuuleminen.

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) alueen pohjavesialueet rajataan ja luokitellaan uudelleen. Lakia vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä uudistettiin vuonna 2015*. Uuden lainsäädännön myötä kaikkia pohjavesialueita tarkastellaan niiden suojelutarpeen ja vedenhankintakäyttöön soveltuvuuden kannalta. Samalla tarkastellaan pohjavesialueilla esiintyviä pohjavesistä riippuvaisia ekosysteemejä.

Lain mukaan ELY-keskus luokittelee pohjavesialueen vedenhankintakäyttöön soveltuvuuden ja suojelutarpeen perusteella seuraavasti:

– 1-luokkaan vedenhankintaa varten tärkeän pohjavesialueen, jonka vettä käytetään tai jota on tarkoitus käyttää yhdyskunnan vedenhankintaan taikka talousvetenä enemmän kuin keskimäärin 10 kuutiometriä vuorokaudessa tai yli viidenkymmenen ihmisen tarpeisiin
– 2-luokkaan muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen, joka pohjaveden antoisuuden ja muiden ominaisuuksiensa perusteella soveltuu 1 kohdassa tarkoitettuun käyttöön
– Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus luokittelee lisäksi E-luokkaan pohjavesialueen, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen.

Tarvittaessa lisätietoja antaa pohjavesiasiantuntija Anna Vainio, puh. 050 396 3589.

Lisätietoja:


Alueellista tietoa