Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Pirkanmaan ELY-keskus ja Geologian tutkimuskeskus: Pohjavesialueen geologista rakennetta selvitetään Hämeenkyrön Ulvaanharjulla (Pirkanmaa)

Ulvaanharjun A ja B pohjavesialueilla aloitetaan geologisen rakenteen ja pohjavesiolosuhteiden selvittäminen. Hankkeen maastotyöt alkavat marraskuussa ja koko rakenneselvitystyö valmistuu 31.9.2020 mennessä.

Tutkimusalueella kairataan maaperää kallioperään saakka 14 pisteessä ja pisteisiin asennetaan pohjaveden havaintoputket. Kaikki kairaukset tehdään vain maanomistajien luvalla ja niiden osalta ollaan oltu erikseen yhteydessä maanomistajiin. Laajemmin kallioperän syvyyttä ja irtomaalajikerroksen paksuutta tutkitaan painovoimamittausten ja maatutkaluotausten avulla. Painovoimamittausta tehdään noin 33 kilometriä. Painovoimamittausten aikana maastossa liikkuu jalkaisin kahden tai kolmen henkilön mittausryhmä. Maatutkaluotauksia tehdään vetämällä tutkimuslaitteistoa maastoauton perässä olemassa olevia tieuria pitkin. Tutkimukset tehdään niin, että niistä on mahdollisimman vähän haittaa asukkaille ja ympäristölle.

Kuvituskuva: Maaperäkairausta metsässä.

Maaperäkairauksen avulla saadaan tietoa pohjavesialueen rakenteesta. Kuva: GTK.

Hydrogeologisen rakenneselvityksen, painovoimamittausten, maatutkaluotausten ja maaperäkairausten avulla hankitaan uutta tietoa tutkimusalueen pohjaveden virtaussuunnista ja virtausta ohjaavista kalliokynnyksistä, pohjaveden korkeustasoista sekä maaperän kerrosrakenteista.

Pohjavesialueiden tutkimisella saatava lisätieto palvelee maankäytön suunnittelua, pohjavesien suojelua, vedenhankinnan turvaamista sekä pohjavesien seurantaa. Uuden tiedon avulla voidaan ohjata kaavoitusta ja rakentamista alueille, joilla riskit pohjavedelle ovat pienemmät sekä tarvittaessa voidaan myös tarkistaa pohjavesialueen rajausta. Tiedot palvelevat myös onnettomuustilanteissa tarvittavien toimenpiteiden ennakoimista ja suorittamista.

Geologinen rakenneselvitys on Geologian tutkimuskeskuksen, Hämeenkyrön kunnan, Hämeenkyrön Veden, Kyröskosken Veden ja Pirkanmaan ELY-keskuksen yhteistyöhanke. Tutkimusten käytännön toteutuksesta vastaa Geologian tutkimuskeskus.

Lisätiedot

Projektipäällikkö Tuire Valjus, Geologian tutkimuskeskus, puh. 029 503 2331, [email protected]
Ylitarkastaja Nina Nenonen, Pirkanmaan ELY-keskus, puh. 029 5036323, [email protected]
Kunnallistekniikan rakennuspäällikkö Jari Luoma, Hämeenkyrön kunta, puh. 050 554 2406, [email protected]

 


Alueellista tietoa