Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Metsänkäyttösuunnitelmalla kohti ravinneneutraaliutta - Iin kunta kehitystyön etujoukoissa 

Monitavoitteinen metsänhoitosuunnitelma huomioi virkistyskäytön, ravinnekierrätystavoitteet sekä luonnonmarjojen keruutalouden.

Monitavoitteinen metsänhoitosuunnitelma huomioi hakkuutulojen lisäksi mm. ravinnekierrätystavoitteet, luonnon monimuotoisuuden, hiilensidonnan ja hiilen varastoinnin, vesiensuojelun, virkistyskäytön ja metsien muut monikäyttöarvot kuten luonnonmarjojen keruutalouden. Kuvat: Ilkka Myllyoja ja Sanna Tikander

Iin kunnalla on kunnianhimoiset ilmasto- ja ympäristötavoitteet monissa toimissaan ja nyt myös metsien hoidon halutaan olevan näiden tavoitteiden mukaisia. Kunnan omistamien metsäalueiden hoitoa ohjaavan metsäsuunnitelman päivitystyö on ajankohtainen ja osana päivitystä tullaan pohtimaan, miten metsienhoidossa voitaisiin parhaiten huomioida ravinne- ja hiilineutraaliustavoitteet sekä ilmastonmuutokseen varautuminen. Metsäsuunnitelman päivitys tehdään koko talousmetsäalalle ja myös puistometsät otetaan tarkasteluun mukaan. Tavoitteena on, että suunnitelma maastotarkasteluineen olisi valmis kesällä 2020.

Päämääränä on monitavoitteinen metsäsuunnitelma, joka ottaa perinteisten tulostavoitteiden lisäksi huomioon mm. ravinneneutraalius- ja ravinnekierrätystavoitteet, luonnon monimuotoisuuden turvaamisen, hiilensidonnan ja hiilen varastoinnin, vesiensuojelun, metsienkäytön vaikutukset vesien tilaan ja haittojen ehkäisyn, virkistyskäytön ja metsien muut monikäyttöarvot kuten luonnonmarjojen keruutalouden. Jo metsäsuunnitelman hankintaprosessissa huomioidaan mahdollisuuksien mukaan RANKU-toimintamallin mukaiset tavoitteet sekä ilmasto- sekä luonnonmonimuotoisuustavoitteet.

Näin moniulotteinen metsäsuunnittelu ja metsänhoidon tavoitteiden asettelu ovat vielä uutta.  Monitavoitteiselle suunnittelulle eikä suunnitelman hankinnan kriteereille ole vielä ohjeita tai vakiintuneita käytäntöjä. Kehitystyötä tehdään Iin kunnassa osana RANKU 3- hanketta yhdessä Tapion metsätalouden asiantuntijoiden kanssa. RANKU -hankekokonaisuudessa on vuosien 2015-2019 aikana toteutettu mm. kuntien pellonvuokrauksen, jätevesienkäsittelyn, energiantuotannon ja ruokapalveluhankintojen kuntakohtaisia menettelytapakokeiluja. Metsätaloudessa kokeiluja on ollut vielä vähän, joten Iin kunnan työ tukee myös valtakunnallisia kaikkia Suomen kuntia hyödyttäviä kehittämistavoitteita.


Lisätietoa RANKU-toiminnasta:

Sanna Tikander, puh. 0295 023 019, sanna.tikander (at) ely-keskus.fi
Anni Karhunen, puh. 0295 022 878, anni.karhunen (at) ely-keskus.fi

www.ymparisto.fi/ranku

www.facebook.com/ravinneneutraalikunta

……………………………………….

Ravinneneutraali toiminta kunnan käytännöksi (RANKU 3) -hanke tukee kuntia tehokkaaseen ravinteiden kierrätykseen ja ravinneneutraali kunta -toimintamallin käyttöönottoon. Ympäristöministeriö rahoittaa hanketta 191 000 eurolla Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskevasta ohjelmasta. RANKU 3 -hankeen päätoteuttaja on Varsinais-Suomen ELY-keskus yhdessä Suomen Kuntaliiton ja alueellisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Hanketta toteutetaan ajalla 1.7.2018 - 31.12.2020


Alueellista tietoa