Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Keski-Suomen ELY-keskuksesta haettavissa ympäristöalan avustuksia (Keski-Suomi)

Keski-Suomen ELY-keskuksesta voi hakea harkinnanvaraista avustusta seuraaviin tarkoituksiin:

 • rakennusperinnön hoitoon
 • saariston ympäristönhoitoon
 • pohjavesialueiden suojelusuunnitelmiin
 • vesien hoidon toimenpiteiden toteuttamiseen
 • vesitalouteen ja vesiluonnonvarojen kestävään käyttöön
 • ympäristökasvatukseen ja -valistukseen

Pohjois-Savon ELY-keskuksesta voi hakea avustuksia myös Keski-Suomen alueella toteutettaviin kalataloudellisiin kunnostuksiin.

Avustushakemukset on toimitettava ELY-keskuksiin viimeistään 2.12.2019. Avustuksia myönnetään edellyttäen, että eduskunta osoittaa vuoden 2020 talousarviossa niihin määrärahat.

Haettavana olevat avustukset

Rakennusperinnön hoito
Rakennusperinnön hoitoavustusta voidaan myöntää korjauksiin, joilla edistetään arvokkaan rakennusperinnön säilymistä rakennuksen suojeluarvojen mukaisella tavalla. Tällaisia korjauskohteita ovat esimerkiksi vesikaton, rungon ja ulkoseinien, perustusten, ikkunoiden ja ovien tai tulisijojen kunnostaminen. Avustusta voivat hakea rakennuksen omistajat ja rakennusperinnön hoitoa edistävät yhteisöt.

Saariston ympäristönhoito
Avustusta on haettavissa saariston ympäristönhoitoon sellaisiin toimenpiteisiin, jotka koskevat saaristoluonnon ja -maiseman säilyttämistä tai parantamista. Keski-Suomen ELY-keskuksen alueella saaristoa on Joutsassa, Jyväskylässä, Kivijärvellä, Kuhmoisissa, ja Luhangassa (asetus saaristokunnista 1529/2015). Avustusta voivat hakea saaristokunnat, saaristokunnan jäsenet sekä luonnonsuojelu- ja ympäristönhoidon edistämisyhdistykset ja -säätiöt.

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat
Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien avulla pyritään ehkäisemään pohjaveden laadun heikkeneminen ja turvaamaan esiintymän antoisuuden säilyminen ennallaan. Suojelusuunnitelmien laatiminen on tärkeintä riskipohjavesialueille sekä vedenhankintaa varten tärkeille että vedenhankintaan soveltuville pohjavesialueille. Avustusta voidaan myöntää pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatimiseen ja suunnitelmien päivittämiseen. Tukea voidaan myöntää kunnalle.

Vesienhoidon toimenpiteiden toteuttaminen
Vesien hyvän tilan tavoite edellyttää monissa järvi-, joki- ja pienvesikohteissa ulkoisen kuormituksen vähentämistä sekä vesien kunnostustoimia. Tavoitteiden toteuttamiseksi tuetaan myös kuntien, yritysten, yhdistysten ja muiden paikallisten yhteisöjen muodostamien yhteistyöverkostojen toimintaa ja kehittymistä. Hankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa tulisi hyödyntää aikaisemmissa hankkeissa saavutettuja hyviä tuloksia, kokemuksia sekä verkostoja ja verkostomalleja. Määräraha voidaan myöntää harkinnanvaraisina avustuksina hankkeisiin, jotka paikallisesti ja alueellisesti kokonaisuutena arvioiden vaikuttavimmin edistävät vesien- ja merenhoidon tavoitteiden toteuttamista.

Hankkeiden arvioinnissa on eduksi, jos:

 • Toimenpiteiden tarve on tunnistettu vesien- ja merenhoidon toimenpideohjelmissa vuosille 2016-2021;
 • Kohdevesistö on hyvää huonommassa tilassa tai tilan säilymiseen kohdistuu riski;
 • Hankkeen toteuttaminen voidaan käynnistää viivytyksettä, mikä tarkoittaa esimerkiksi tarvittavia suunnitelmia, lupia sekä olemassa olevaa yhteistyöverkostoa ja paikallista sitoutumista;
 • Toimenpiteillä saavutetaan merkittäviä hyötyjä, jotka palvelevat mahdollisimman laajasti alueen asukkaita ja virkistyskäyttäjiä;
 • Hankkeen muu rahoitus on varmistettu;
 • Hankkeen tulokset ja kokemukset ovat hyödynnettävissä muissa kohteissa;
 • Hanke hyödyntää tai jatkojalostaa aikaisempien hankkeiden tuloksia, kokemuksia ja verkostoja;
 • Toteutushankkeen esitys sisältää hankkeen vaikutusten seurantasuunnitelman.

Hankkeiden tulee viestiä toiminnastaan ja tuloksistaan aktiivisesti ELY-keskukselta saatavia viestintäohjeita hyödyntäen. Hankkeiden taloudellisia ja ympäristövaikutuksia tullaan seuraamaan vähintään vuosittain. Lisäksi kaikille avustuksen saajille tehdään kyselytutkimus hankkeiden vaikuttavuuden arvioimiseksi.

Rahoitus voidaan myöntää enintään 3-vuotisena määrärahana, joka on käytettävissä vuosina 2020-2022. Avustuksen saamiseksi hakijan tulee yleensä olla esimerkiksi vesilain mukainen yhteisö, rekisteröitynyt yhdistys, vesialueen osakaskunta, kalatalousalue tai kunta. Mikäli myönnettävällä avustuksella tuetaan taloudellista toimintaa, noudatetaan EU:n valtiontukisääntöjä.

Vesitalous ja vesiluonnonvarojen kestävä käyttö
Vesitaloushankkeiden tavoitteena voi olla esimerkiksi tulva- ja kuivuusriskien vähentäminen, vesistöjen monipuolisen käytön edistäminen, vesistöön jääneistä rakenteista tai materiaaleista aiheutuvan vaaran vähentäminen tai aiemmin valtion tuella toteutetun toimenpiteen täydentäminen tai siitä aiheutuneiden haittojen vähentäminen.  Etusijalla ovat laajaa käyttäjäjoukkoa palvelevat vesitalouden riskien hallintaa, alueen elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä tai virkistyskäyttöä parantavat hankkeet. Tukea on mahdollista suunnata myös peltojen vesienhallinnan edistämiseen. Lisäksi tukea voidaan myöntää vesiluonnonvarojen kestävää käyttöä edistäviin kehittämis-, kokeilu- ja vienninedistämishankkeisiin sekä vesihuollon alueellisen yhteistyön ja innovatiivisten julkisten hankintojen sekä niihin liittyvien toimintamallien kehittämiseen. 

Avustuksen saamiseksi hakijan on yleensä oltava esimerkiksi vesilain mukainen yhteisö, rekisteröitynyt yhdistys, vesialueen osakaskunta, kalatalousalue, kunta, vesihuoltolaitos tai yritys.

Kalataloudelliset kunnostukset
Pohjois-Savon ELY-keskukselta voi hakea avustusta kalataloudellisiin kunnostuksiin. Kalataloudellisissa kunnostuksissa avustusta voidaan myöntää hankkeisiin, joiden tavoitteena on edistää kalan kulkua, kalakantojen luontaista lisääntymistä tai parantaa mahdollisuuksia kestävään kalastukseen. Hankkeilla pyritään erityisesti vahvistamaan uhanalaisten tai vaarantuneiden kalakantojen elinvoimaisuutta. Avustettavia hankkeita voivat olla esimerkiksi kalakantojen luontaisten lisääntymisalueiden kunnostaminen, kalateiden rakentaminen ja vaelluskalojen luontaisen elinkierron turvaaminen. Etusijalle asetetaan kohteet, jotka on mainittu kansallisessa kalatiestrategiassa, kalataloudellisissa kunnostusohjelmissa tai Keski-Suomen vesienhoidon toimenpideohjelmassa vuosille 2016-2021.

Ympäristökasvatus ja -valistus
Keski-Suomen ELY-keskukselta voi hakea avustuksia eri puolilla Suomea toteuttaville ympäristökasvatus- ja ‑valistushankkeille. Ympäristökasvatuksen ja ‑valistuksen hankeavustusta voidaan myöntää valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittäville kokeilu- tai kehittämishankkeille. Hankkeissa voidaan esimerkiksi luoda uusi toimintamalli, tuote tai kasvatus- ja valistusmateriaali. Tämän vuoden haussa painotetaan hankkeita, jotka edistävät ilmastokasvatusta ja aktiivista ilmastokansalaisuutta, luonnon monimuotoisuuden merkityksen ymmärtämistä ja monimuotoisuutta tukevia tekoja tai osallisuutta kulttuuriympäristöjen hoidossa ja kokemisessa ja kulttuuriympäristön hyvinvointivaikutusten huomaamista.

Haku

Hakemukset on toimitettava viimeistään 2.12.2019. Hakuajan jälkeen toimitettuja hakemuksia voidaan ottaa huomioon määrärahojen salliessa.

Avustushakemukset suositellaan täytettäväksi ensisijaisesti sähköisesti aluehallinnon asiointipalvelun kautta. Harkinnanvaraisia valtionavustuksia ja niiden hakua koskevia ohjeita ja hakulomakkeita on saatavissa ELY-keskusten verkkopalvelussa osoitteessa www.ely-keskus.fi > Palvelut > Rahoitus ja avustukset > Ympäristö > Rahoitus ja avustukset > ELY-keskusten ympäristövastuualue

http://www.ely-keskus.fi/web/ely/rahoitus-ja-avustukset-ymparistovastuualue

Toissijaisesti avustusta voidaan hakea täyttämällä hakulomake ja toimittamalla se ELY-keskuksen yleisen sähköisen asiointilomakkeen liitteenä taikka toimittamalla se sähköpostilla tai tulostettuna ao. ELY-keskuksen kirjaamoon. Kirjaamojen yhteystiedot löytyvät em. verkkopalvelusta.

Lue lisää

Lisätietoja:

Yhteyshenkilöiden sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi

Rakennusperinnön hoito: Eero Manerus p. 0295 016 602

Saariston ympäristönhoito: Lauri Kaisto, p. 0295 024 752

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat: Pekka Pulkkinen p. 0295 024 803

Vesistöjen kunnostus ja vesien hoito: Lauri Kaisto, p. 0295 024 752, Timo Sokka p. 0295 024 816

Vesitalous ja vesiluonnonvarojen kestävä käyttö: Timo Sokka p. 0295 024 816, Kai Voutilainen p. 0295 024 830

Kalataloudelliset kunnostukset: Mari Nykänen p. 0295 024 581

Ympäristökasvatus ja -valistus: Tanja Tuulinen, p. 0295 024 669

Ympäristöasioiden asiakaspalvelu, p. 0295 020 900, ympariston.asiakaspalvelu(at)ely-keskus.fi

 


Alueellista tietoa